Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 06

Umaso Watoma Tani?

Umaso Watoma Tani?

‘Mulungu ndiye anapasa umaso.’ (Masalmo 36:9) Imwe musakhulupira pyenepi? Anthu anango nee asakhulupira kuti Mulungu acita umaso. Khala pyenepi ndi undimomwene, umaso wathu wacitika okhene, pontho nee uli na cifuniro. Mbwenye khala ndi Yahova Mulungu adacita umaso, nee musaona kuti iye ali na cifuniro? a Onani kuti Bhibhlya isalonganji thangwi yakutoma kwa umaso, pontho kuti thangwi yanji tisafunika kukhulupira kuti pinalonga Bhibhlya ndi undimomwene.

1. Kudzulu na dziko yapantsi pyabuluka kupi?

Bhibhlya isalonga: “Pakutoma, Mulungu acita kudzulu na dziko yapantsi.” (Genesi 1:1) Asiyentista azinji asakhulupira kuti kudzulu na dziko yapantsi piri na matomero. Kodi Mulungu acita tani kudzulu na dziko yapantsi? Iye aphatisira ‘mphambvu yace’ peno nzimu wace wakucena toera kucita pinthu pyonsene, kudzulu na dziko yapantsi kuphatanizambo magalasya, nyenyezi na maplaneta.—Genesi 1:2.

2. Thangwi yanji Mulungu acita dziko yapantsi?

Yahova ‘nee acita dziko yapantsi toera ikhale yakusowa pinthu, mbwenye aicita toera anthu akhalemo.’ (Izaiya 45:18) Yahova acita dziko toera ikhale mbuto yakutsidzikizika ya anthu, pontho kuti iwo akhalemo kwenda na kwenda. (Lerini Izaiya 40:28; 42:5.) Asiyentista asalonga kuti dziko yapantsi ndi yadidi kakamwe, pontho ndi yakusiyana na maplaneta anango. Iwo asalonga kuti ndiyo basi iri na pinthu pyonsene pinafuna anthu toera kukhala na umaso.

3. Ninji pinacitisa anthu kukhala akusiyana na pinyama?

Pakumala kucita dziko yapantsi, Yahova acita miti na pinyama. Buluka penepo, ‘Mulungu acita munthu wakulandana na iye.’ (Lerini Genesi 1:27.) Ninji pinacitisa kuti ife anthu na pinyama tikhale akusiyana? Nakuti tacitwa mwakulandana na Mulungu, ife tinakwanisa kutowezera makhaliro ace, ninga ufuni na ulungami. Mulungu aticitambo na luso yakupfundza pilongero, kukomerwa na nyimbo na kukomerwa na pinthu pyakubalika pinaona ife. Mwakusiyana na pinyama ife tinakwanisa kulambira Nciti wathu.

DZIWANI PIZINJI

Pfundzani pinthu pizinji pinapangiza kuti umaso watoma tani, pontho kuti pinalonga Bhibhlya thangwi yakucitwa kwa pinthu mphyandimomwene. Pfundzanimbo kuti makhaliro ali na anthu asatipfundzisanji thangwi ya Mulungu.

4. Umaso wacitwa

Anthu asasimbwa angacita pinthu pyakulandana na pidacita Mulungu. Kodi nee musaona kuti ule adacita pinthu kudzulu na dziko yapantsi athema kusimbwa kakamwe? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ndi pinthu pipi pidacita anthu thangwi yakutowezera pinthu pidacita Mulungu?

Nyumba yonsene isamangwa na munthu. Mphapo, mbani adacita pinthu pyonsene pinagumanika pa dziko? Lerini Ahebheri 3:4, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi pipi pinakomerwa na imwe kakamwe pa pinthu pyonsene pidacitwa pa dziko yapantsi?

 • Musakhulupira kuti alipo adacita kudzulu na dziko yapantsi na pyonsene piri mwenemu? Thangwi yanji?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Imwe munakwanisa kugumana misolo inango na mavidhyu analonga thangwi ya pyenepi mu jw.org pa khundu yakuti Será Que Houve Um Projeto? na Pontos de Vista Sobre a Origem da Vida.”

“Mwandimomwene, nyumba yonsene isamangwa na munthu, mbwenye adacita pinthu pyonsene ndi Mulungu”

5. Pinalonga Bhibhlya thangwi ya kucitwa kwa pinthu ndi pyandimomwene

Pa Genesi 1, Bhibhlya isalonga pya kucitwa kwa dziko yapantsi na pyonsene piri mwenemu. Musaona kuti ndi pyakuthema kukhulupira pyenepi peno basi ene ndi uthambi? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Kodi Bhibhlya isapfundzisa kuti dziko yapantsi yacitwa mu ntsiku zitanthatu za midzidzi 24?

 • Kodi imwe musaona kuti pinalonga Bhibhlya thangwi ya kucitwa kwa pinthu ndi pyandimomwene? Thangwi yanji musanyerezera tenepo?

Lerini Genesi 1:1, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Asiyentista asalonga kuti kudzulu na dziko yapantsi piri na matomero. Pyenepi pisabverana tani na pidamala imwe kuleri m’Bhibhlya?

Anthu anango asanyerezera kuti Mulungu aphatisira kusanduka kwa pinthu toera kucita pinthu piri na umaso. Lerini Genesi 1:21, 25, 27, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Bhibhlya isapfundzisa kuti Mulungu aphatisira kusanduka kwa pinthu toera kucita ntsomba, pinyama na anthu? Peno kuti iye acita pinthu pyonsene pya umaso mwakubverana na ‘mitundu yapyo’? b

6. Mulungu acita anthu mwakusiyana kakamwe na pinthu pinango pidacita iye

Ife tasiyana na pinyama pidacitwa na Yahova. Lerini Genesi 1:26, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Nakuti ife tacitwa mwakulandana na Mulungu, maluso athu akupangiza ufuni na ntsisi asatipfundzisanji thangwi ya makhaliro a Mulungu?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Pinalonga Bhibhlya thangwi yakucitwa kwa pinthu nee ndi pyandimomwene.”

 • Imwe musatawira pyenepi? Thangwi yanji?

TAPFUNDZANJI

Yahova acita kudzulu na dziko yapantsi na pyonsene piri mwenemu.

Mibvundzo yakubwereza

 • Bhibhlya isapfundzisanji thangwi yakucitwa kwa kudzulu na dziko yapantsi?

 • Kodi Mulungu aphatisira kusanduka kwa pinthu toera kucita pinthu pyonsene peno ndiye adapicita?

 • Ninji pinacitisa anthu kukhala akusiyana kakamwe na pinyama?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani pitsandzo pinapangiza kuti alipo adacita pinthu pyonsene.

“Kodi Pyonsene Pinaona Ife Pisatipfundzisanji?” (Lamukani!, Setembro 2006)

Onani kuti anyakubala anafokotoza tani pinalonga Bhibhlya kuna anawo thangwi ya kucitwa kwa pinthu.

“Yahova Acita Pinthu Pyonsene” (2:37)

Anango asalonga kuti magogodo adakumbwa pantsi mu ndzidzi wakale na pinalonga asiyentista pisapangiza kuti pinthu pyacita kusanduka. Kodi unoyu ndi undimomwene?

A Origem da VidaCinco Perguntas Que Merecem Resposta (bhruxura)

a Mu nsolo 25 tinadzapfundza kuti thangwi yanji Mulungu acita anthu.

b M’Bhibhlya, fala yakuti ‘ntundu’ isalonga pya nsoka ukulu wa pinthu pya umaso