Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati


Misolo, mavidhyu na maaudhyu a Khundu 1

Misolo, mavidhyu na maaudhyu a Khundu 1

 Ndi Ipi Njira Yadidi Yakuphatisira Bukhu Ino Toera Kupfundza Bhibhlya?

Bweraniko pa Pfundziro Yanu ya Bhibhlya (2:45)

 01 Bhibhlya Inakuphedzani Tani?

Lekani Kuluza Cidikhiro! (1:48)

Kuleri Bhibhlya (2:05)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ndatoma Tani Kutsandzaya mu Umaso Wanga (2:53)

 02 Bhibhlya Isatiphedza Toera Kukhala na Cidikhiro

VIDHYU: Ndikhafuna Kakamwe Dziko ya Ulungami (4:07)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Nyerezerani Dziko Yadidi (3:37)

 03 Imwe Musanyindira Pinalonga Bhibhlya?

TOERA KUDZIWA PINANGO

Maprofesiya Asatiwangisa (5:22)

 04 Mulungu Mbani?

Pidzo Pizinji, Mbwenye Dzina Ibodzi Basi (0:41)

Kusaka Kwanga Mulungu Wandimomwene (8:18)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 05 Bhibhlya Ndi Mphangwa Zidabuluka Kuna Mulungu

TOERA KUDZIWA PINANGO

Iwo Akhalemedza Bhibhlya (14:26)

 06 Umaso Watoma Tani?

Kukhulupira Mulungu (2:43)

TOERA KUDZIWA PINANGO

“Yahova Acita Pinthu Pyonsene” (2:37)

 07 Dziwani Mwadidi Yahova?

Yahova Akhatsalakana Nyatwa Zawo (2:45)

TOERA KUDZIWA PINANGO

“Cincino Ndisapibva Kuti Ndinakwanisa Kuphedza Anango” (Ncenjezi, 1 ya Outubro 2015)

 08 Imwe Munakwanisa Kukhala Xamwali wa Yahova

Yahova Andicitira Pinthu Pizinji Kakamwe (3:20)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Pisabvekanji Kukhala Xamwali wa Mulungu? (1:46)

 09 Phembero Inawangisa Uxamwali Wanu na Mulungu

Phembero Isatiphedza Toera Kupirira (1:32)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Phemberani Ndzidzi Onsene (1:22)

 10 Misonkhano ya Mboni za Yahova Inakuphedzani Tani?

Ninji Pinacitwa pa Nyumba ya Umambo? (2:12)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ndikhakomerwa Kakamwe na Misonkhano! (4:33)

 11 Kuleri Bhibhlya Kunakuphedzani Tani?

TOERA KUDZIWA PINANGO

Pfundziro ya Bhibhlya ya Munthu Paekha (2:06)

 12 Ninji Pinafuna Kukuphedzani Toera Mupitirize Kupfundza Bhibhlya?

Iwo Apaswa Nkhombo Thangwi Yakupirira (5:22)

Yahova Asatiphedza Toera Kucita Macinjo (3:56)

TOERA KUDZIWA PINANGO