Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati


Misolo, mavidhyu na maaudhyu a Khundu 4

Misolo, mavidhyu na maaudhyu a Khundu 4

 48 Sankhulani Mwadidi Axamwali Anu

Calirani Axamwali Akuipa (6:17)

Ndi Upi Xamwali Wandimomwene? (4:14)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Phatisirani Mwandzeru Interneti (4:12)

 49 Munacitanji Toera Banja Yanu Ikhale Yakutsandzaya?—Khundu 1

Funa Nkazako Ninga Iwe Ene (9:53)

Anyakumanga Banja Anawangisa Tani Mabanja Awo (5:44)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ufuni Wandimomwene (4:26)

 50 Munacitanji Toera Banja Yanu Ikhale Yakutsandzaya?—Khundu 2

Tsidzikizani Ananu ku ‘Pinthu Pyakuipa’ (2:58)

Tsidzikizani Ananu (1:52)

Ndinalonga Tani na Anyakubalanga? (2:19)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Yahova Atiphedza Kukuza Anathu (5:58)

 51 Tinacitanji Toera Titsandzayise Yahova na Njira Inalonga Ife?

TOERA KUDZIWA PINANGO

Khalani na Lirimi ya Anthu Andzeru (8:04)

Lekani Kulonga Mapsweda (2:36)

 52 Thangwi Yanji Mphyadidi Kunyerezera Pya Nguwo Zinabvala Ife na Maonekero Athu?

TOERA KUDZIWA PINANGO

 53 Sankhulani Ubalangazi Unakomeresa Yahova

Musaphatisira Tani Ndzidzi Wanu? (2:45)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Calirani Ubalangazi Unaphataniza Pyamizimu (2:02)

 54 Ndi Basa Ipi Iri na “M’bandazi Wakukhulupirika na Wandzeru”

Tisafunika Kukhala mu Gulu ya Yahova (9:23)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Kucita Mabukhu Akuti Asalonga Undimomwene (17:18)

Ndi Nkhombo Ikulu Kakamwe (7:04)

Yahova Akupfundzisa Mbumba Yace (9:39)

 55 Phedzerani Mpingo Wanu

‘Musafunika Kupereka Muoni Kuna Yahova’ (4:47)

Titsalakane Mwadidi Nyumba Zathu za Umambo (3:31)

Abale—Wangisirani Toera Kucita Mabasa Adidi (5:19)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 56 Citani Khundu Yanu Toera Mpingo Ukhale Wakubverana

Kukhazikisa Ntendere Kusabweresa Nkhombo (6:01)

Khalani na Maonero Adidi Thangwi ya Anango! (5:10)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Bulusa Phindi ya Muti Iri N’diso Mwako (6:56)

Não Julgue Pelas Aparências (5:06)

 57 Musafunika Kucitanji Mungacita Madawo Makulu?

“Yahova Asalanga Ale Akuti Iye Asaafuna” (3:01)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Lekani Kupenula Ntsisi za Yahova (5:02)

 58 Pitirizani Kukhala Wakukhulupirika Kuna Yahova

Bulukani m’Bhabhilonya Wankulu (5:06)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 59 Imwe Munakwanisa Kupirira Mungatcingwa

Yahova Atitambira Mwadidi (5:13)

Khalani Acipapo Maseze Mutcingwe (6:27)

Yahova Anadzandipasa Mphambvu (3:40)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Lekani Kubwerera Nduli Maseze Mutcingwe (2:34)

Tatumikira Yahova m’Midzidzi Yakunentsa (7:11)

 60 Pitirizani Kuwangisa Uxamwali Wanu na Yahova

Umaso Wadidi Kakamwe (3:31)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Khalani Wakukhulupirika Ninga Abhrahamu (9:20)