Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 36

Khalani Akukhulupirika mu Pinthu Pyonsene

Khalani Akukhulupirika mu Pinthu Pyonsene

Anthu onsene asafuna kukhala na axamwali akukhulupirika. Yahova asafuna kuti axamwali ace akhalembo akukhulupirika. Mbwenye pyenepi ndi pyakunentsa mu dziko ino yakuti anthu azinji nee asacita pinthu mwakukhulupirika. Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife tingakhala akukhulupirika mu pyonsene pinacita ife?

1. Ndi ipi thangwi yakufunika kakamwe toera ticite pinthu mwakukhulupirika?

Tingakhala akukhulupirika kuna anango, ife tisapangiza kuti tisafuna Yahova, pontho tisamulemedza. Onani basi: Yahova asadziwa pinthu pyonsene pinanyerezera ife na pinacita ife. (Ahebheri 4:13) Iye asaona tingasankhula kucita pinthu mwakukhulupirika, pontho asakomerwa tingacita pyenepi. Bhibhlya isalonga: “Yahova asaida munthu anacita pinthu mwaciphamaso, mbwenye ali na uxamwali wakuwanga na anthu akulungama.”—Misangani 3:32.

2. Tinapangiza tani kuti ndife akukhulupirika mu umaso wathu wa ntsiku na ntsiku?

Yahova asafuna kuti ‘tilonge undimomwene kuna unango na ndzace.’ (Zakariya 8:16, 17) Pyenepi pisabvekanji? Pisabveka kuti ife nee tisafunika kulonga uthambi peno kupereka mphangwa zakuphonyeka, mwakukhonda tsalakana khala tiri kulonga na anthu a panyumba pathu, andzathu akubasa, Akristu andzathu peno aimiriri a utongi. Anthu akukhulupirika nkhabe kuba peno kunyengeza anango toera kuapundza. (Lerini Misangani 24:28 na Aefesi 4:28.) Pontho anthu akukhulupirika asalipa misonkho yonsene inaphembwa iwo. (Aroma 13:5-7) Tingacita pyenepi, ‘ife tisapangiza kuti ndife akukhulupirika mu pinthu pyonsene.’—Ahebheri 13:18.

3. Thangwi yanji mphyadidi kukhala munthu wakukhulupirika?

Anthu angatidziwa kuti ndife akukhulupirika, iwo anatinyindira. Tingacita pyenepi, tisaphedza kuti anthu mu mpingo akhale akunyindirana, mbakhala ninga anthu a banja ibodzi ene. Kusiyapo pyenepi, ife tisakhala na cikumbuntima cakucena. Makhaliro athu adidi ‘asabalikisa cipfundziso ca Mulungu, Mpulumusi wathu,’ pontho asaphedza anango toera akhale na cifuno cakudziwa Yahova.—Tito 2:10.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti kucita pinthu mwakukhulupirika kunatsandzayisa tani Yahova, pontho onani kuti kucita pyenepi kunakuphedzani tani toera pinthu pikufambireni mwadidi. Onanimbo kuti munapangiza tani kuti ndimwe wakukhulupirika m’makhundu akusiyana-siyana a umaso wanu.

4. Kukhala wakukhulupirika kusatsandzayisa Yahova

Lerini Masalmo 44:21 na Malakiya 3:16, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji nee ndi pyandzeru kunyerezera kuti tinakwanisa kubisira Yahova pinthu pinango pinacita ife?

 • Musanyerezera kuti Yahova asapibva tani tingasankhula kulonga undimomwene, maseze ndi pyakunentsa kucita pyenepi?

Anapiana angalonga undimomwene anyakubalawo asatsandzaya, ife tingalonga undimomwene tisatsandzayisa Yahova

5. Ndzidzi onsene citani pinthu mwakukhulupirika

Anthu azinji asanyerezera kuti nkhabe kwanisika ndzidzi onsene kukhala akukhulupirika. Mbwenye onani kuti thangwi yanji ndzidzi onsene tisafunika kukhala akukhulupirika. Onani VIDHYU.

Lerini Ahebheri 13:18, buluka penepo cedzani kuti tinapangiza tani kuti ndife akukhulupirika . . .

 • kuna anthu a panyumba pathu.

 • kubasa peno kuxikola.

 • pakucita pinthu pinango.

6. Kucita pinthu mwakukhulupirika kusatiphedza

Panango midzidzi inango kucita pinthu mwakukhulupirika kunatibweresera nyatwa. Mbwenye ndzidzi onsene, kucita pinthu mwakukhulupirika pisaphedza kakamwe. Lerini Masalmo 34:12-16, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kucita pinthu mwakukhulupirika kunakuphe- dzani tani kuti mukhale munthu wadidi?

 1. Mamuna na nkazi akuti asacita pinthu mwakukhulupirika, asawangisa banja yawo

 2. Anyabasa akukhulupirika asanyindirwa na patrau wawo

 3. Anthu anacita pinthu mwakukhulupirika asalemedzwa na aimiriri a utongi wa dziko yawo

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Kulonga uthambi pang’ono si pyakuipa tayu.”

 • Thangwi yanji musanyerezera kuti Yahova asaida ntundu onsene wa uthambi?

TAPFUNDZANJI

Yahova asafuna kuti axamwali ace akhale akukhulupirika mu pinthu pyonsene pinalonga iwo na pinacita iwo.

Mibvundzo yakubwereza

 • Tinapangiza tani kuti tisacita pinthu mwakukhulupirika?

 • Thangwi yanji nee ndi pyandzeru kunyerezera kuti tinakwanisa kubisira Yahova pinthu pinango pinacita ife?

 • Thangwi yanji imwe musafuna kukhala wakukhulupirika ndzidzi onsene?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Anyakubala anapfundzisa tani anawo toera akhale akukhulupirika?

Longani Undimomwene (1:44)

Thangwi yanji mphyadidi kucita pinapikira ife?

Citani Pinapikira Imwe Toera Mupaswe Nkhombo (9:09)

Onani kuti thangwi yanji tisafunika kulipa misonkho maseze m’midzidzi inango nee isaphatisirwa mwadidi.

“Tisafunika Kulipa Misonkho?” (Ncenjezi, 1 ya Setembro 2011)

Ninji pidaphedza mamuna wakuti nee akhali wakukhulupirika toera kucinja umaso wace?

“Ndapfundza Kuti Yahova Ndi Wantsisi na Wakulekerera” (Ncenjezi, 1 ya Maio 2015)