Ninga Mudazilembera Mateu 22:1-46

  • Nsangani unalonga pya phwando yakumanga banja (1-14)

  • Mulungu na Sezari (15-22)

  • Mbvundzo thangwi ya kulamuswa muli akufa (23-33)

  • Matongero mawiri makulu kakamwe (34-40)

  • Kodi Kristu ndi mwana wa Dhavidhi? (41-46)

22  Yezu aphatisira pontho misangani toera kulonga nawo, mbati:  “Umambo wakudzulu unakwanisa kulandaniswa na mambo adakhunganyira mwanace phwando yakumanga banja.+  Iye atuma anyabasa ace toera aende kacemera anthu adasankhulwa kuti agumanike pa phwando yakumanga banja, mbwenye iwo akhonda kubwera.+  Iye atuma pontho anyabasa anango mbalonga: ‘Pangani ale adacemerwa kuti: “Onani! Ine ndamala kukhunganya pyakudya, ndapha ngʼombe zanga na pinyama pyanga pyakununa, pinthu pyonsene pyamala kukhunganywa. Bwerani kuphwando yakumanga banja.”’  Mbwenye iwo apwaza pyenepi mbaenda pyawo, mʼbodzi aenda kumunda kwace, unango aenda kacita malonda ace;+  mbwenye anango aphata anyabasa a mambo, aamenya mbaapha.  “Mambo aipirwa kakamwe; atuma anyankhondo ace mbapha ale adapha anyabasa ace, mbapisa nzinda wawo.+  Buluka penepo iye apanga anyabasa ace: ‘Phwando yakumanga banja yamala kukhunganywa, mbwenye anthu adacemerwa nee akhali akuthema.+  Na thangwi ineyi, ndokoni mʼmiseu inaenda kunja kwa nzinda, cemerani anthu onsene anagumana imwe toera abwere kuphwando yakumanga banja.’+ 10  Natenepa, anyabasa ace aenda mʼmiseu mbagumanya anthu onsene adagumana iwo, adidi na anyakuipa ene; nyumba yakucitira phwando yakumanga banja mbidzala na anthu adacemerwa.* 11  “Pidabwera mambo toera kuona ale adacemerwa, aona mamuna mʼbodzi wakuti nee akhadabvala nguwo za phwando yakumanga banja. 12  Natenepa, iye ambvundza: ‘Xamwali, wakwanisa tani kupita muno nee kubvala nguwo za phwando yakumanga banja?’ Mbwenye iye nee akhali na cakulonga. 13  Penepo mambo apanga anyabasa ace: ‘Mʼmangeni miyendo na mikono mbamumponya kunja pacidima. Kweneko iye anadzalira mbakukuta* mano ace.’ 14  “Thangwi adacemerwa ndi azinji, mbwenye adasankhulwa ndi pangʼono.” 15  Buluka penepo, Afarisi aenda kabverana kuti anaphatisira tani mafala a Yezu toera kumpambizira nawo.+ 16  Natenepa, iwo atuma anyakupfundza awo pabodzi na anyakuphedzera a Herodhi,+ mbabvundza Yezu: “Mpfundzisi, ife tisadziwa kuti musalonga undimomwene, musapfundzisa pinafuna Mulungu mwakubverana na undimomwene, pontho imwe nkhabe saka kukomeresa anthu, thangwi imwe nkhabe kuyangʼana maonekero akunja a anthu. 17  Mphapo tipangeni, ndi api maonero anu? Mphyakuthema* kupereka nsonkho kuna Sezari peno nkhabe?” 18  Mbwenye Yezu adziwa manyerezero awo akuipa, mbalonga: “Imwe ampfakafaka, thangwi yanji musandiyesera? 19  Ndipangizeni kobiri ya nsonkho.” Iwo amʼbweresera dhenaryo* ibodzi. 20  Yezu aabvundza: “Kodi nkhope iyi na dzina iyi mphya ani?” 21  Iwo antawira: “Mphya Sezari.” Penepo iye aapanga: “Natenepa, perekani kuna Sezari pinthu pya Sezari, mbwenye pya Mulungu perekani kuna Mulungu.”+ 22  Pidabva iwo pyenepi, adzumatirwa kakamwe, natenepa ansiya mbaenda pyawo. 23  Pa ntsiku ineyi Asadhuki, ale analonga kuti anthu nkhabe kulamuswa muli akufa,+ afendedzera Yezu mbambvundza:+ 24  “Mpfundzisi, Mose alonga kuti: ‘Mamuna angafa, mbakhonda kusiya ana, mʼbale wace asafunika kusemba nkazi adasiyiwa toera abalire ana mʼbale wace adafa.’+ 25  Akhalipo amuna anomwe mu ubale wawo. Wakutoma asemba mbafa, mbwenye nakuti nee asiya mwana, nkazace asembwa na mʼbale wace. 26  Pyenepi pyacitikambo na mʼbale wace waciwiri, wacitatu, mpaka onsene anomwe. 27  Pakumalisa, nkazi unoyu afa. 28  Mphapo amuna anewa anomwe angalamuswa muli akufa, nkazi unoyu anadzakhala wa ani? Thangwi amuna anewa onsene akhadamanga naye banja.” 29  Yezu aatawira, mbalonga: “Imwe mwadodomeka, thangwi imwe nkhabe kudziwa Malemba, nee mphambvu za Mulungu;+ 30  thangwi pakulamuka muli akufa, amuna nkhabe kudzasemba, pontho akazi nkhabe kudzasembwa, mbwenye anadzakhala ninga aanju akudzulu.+ 31  Thangwi yakulamuswa kwa anyakufa, kodi imwe nee mwaleri pidalonga Mulungu kuna imwe kuti: 32  ‘Ine ndine Mulungu wa Abhrahamu, Mulungu wa Izaki na Mulungu wa Yakobe’?+ Iye nee ndi Mulungu wa anthu akufa, mbwenye wa anthu ali mʼmaso.”+ 33  Pidabva iwo pyenepi, mwinji wa anthu wadzumatirwa kakamwe na pinthu pikhapfundzisa iye.+ 34  Pidabva Afarisi kuti Yezu amatamisa Asadhuki, iwo abwera pabodzi pene ninga nsoka ubodzi. 35  Mʼbodzi wa iwo, wakuti akhadziwa kakamwe Mwambo ambvundza tenepa toera kumuyesera: 36  “Mpfundzisi, ndi api matongero makulu kakamwe a Mwambo?”+ 37  Yezu antawira: “‘Funa Yahova* Mulungu wako na ntima wako onsene, na umaso wako onsene na ndzeru zako zonsene.’+ 38  Anewa ndi matongero makulu kakamwe na akutoma. 39  Aciwiri akulandana na anewa ndi awa: ‘Funa ndzako ninga iwe ene.’+ 40  Mwambo onsene na mafala a aprofeta pisabulukira pa matongero anewa mawiri.”+ 41  Pidagumanyikana Afarisi pabodzi pene, Yezu aabvundza:+ 42  “Ndi api maonero anu thangwi ya Kristu? Kodi iye ndi mwana wa ani?” Iwo antawira: “Wa Dhavidhi.”+ 43  Yezu aabvundza: “Mphapo thangwi yanji Dhavidhi, mukutsogolerwa na Mulungu,+ asancemera Mbuya? Iye alonga: 44  ‘Yahova* alonga kuna Mbuyanga: “Khala kunkono wanga wamadyo mpaka ine ndiikhe anyamalwa ako pantsi pa manyalo ako”’?+ 45  Mphapo, khala Dhavidhi asancemera Mbuya, anakhala tani pontho mwanace?”+ 46  Penepo nee mʼbodzi adakwanisa kuntawira, pontho kubulukira pa ntsiku ineyi, nee munthu mʼbodzi adakhala pontho na cipapo toera kuncita mbvundzo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akhali pameza.”
Peno: “mbakikiriza.”
Peno: “Mphyadidi.”