Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati


Misolo, mavidhyu na maaudhyu a Khundu 3

Misolo, mavidhyu na maaudhyu a Khundu 3

 34 Tinapangiza Tani Kuti Tisafuna Yahova?

Tsidzikizani Cikhulupiro Canu Mungatcingwa (5:09)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Tsandzayisani Ntima wa Yahova (8:16)

Khondani Mikakamizo ya Andzanu! (3:59)

 35 Tinacita Tani Pisankhulo Pyadidi

Tsogolerwani na Midida ya m’Bhibhlya (5:54)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Yahova Asatsogolera Mbumba Yace (9:50)

 36 Khalani Akukhulupirika mu Pinthu Pyonsene

TOERA KUDZIWA PINANGO

Longani Undimomwene (1:44)

Citani Pinapikira Imwe Toera Mupaswe Nkhombo (9:09)

 37 Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya Basa na Kobiri

Phatani Basa ya Yahova na Ntima Wanu Onsene (4:39)

‘Komerwani na Piri na Imwe’ (3:20)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 38 Lemedzani Muoni wa Umaso

Wangisirani Toera Kucalira Pidengwa (8:34)

Lemedzani Umaso Ninga Pinacita Mulungu (5:00)

TOERA KUDZIWA PINANGO

NYIMBO 141—Umaso Ndi Wakudzumisa (2:41)

 39 Maonero a Mulungu Thangwi ya Ciropa

Pidalonga Dotoro Massimo P. Franchi, M.D. (1:36)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Yahova Asatsalakana Atenda (10:23)

 40 Tinacitanji Toera Mulungu Atione Kuti Ndife Akucena?

Khalani Akucena Toera Mukomerese Yahova (4:10)

Khalani Akudzitonga (2:47)

Tisafunika Kuwangisira Toera Tikhale Akucena (1:51)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ungumi na Unyai—Kusamba Manja (3:01)

 41 Bhibhlya Isalonganji Thangwi Yakupita m’Mabonde?

Thawani Pya Ulukwali (5:06)

Munthu Wakusowa Ndzeru (9:31)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 42 Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya Kumanga Banja na Kukhonda Kumanga Banja?

Banja Ndi ya Kwenda na Kwenda (4:30)

Phatisirani Pinalonga Yahova Thangwi ya Banja (4:14)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Kukhunganyika Toera Kumanga Banja (11:53)

 43 Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya Pyakumwa Pyakuledzeresa?

Kodi Panadzakhala na Pyakumwa Pyakuledzeresa? (2:41)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 44 Kodi Maphwando Onsene Asakomeresa Mulungu?

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ndimwe Akufunika Kuna Yahova (11:35)

 45 Pisabvekanji Kukhonda Kucita Khundu ya Dziko

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ndzidzi Onsene Yahova Asatitsalakana (3:14)

 46 Thangwi Yanji Tisafunika Kuperekeka Kuna Yahova Mbatibatizwa?

Perekani Ntsembe Zanu Kuna Mulungu (3:04)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ndaperekeka Kuna Imwe (4:30)

 47 Muli Wakukhunganyika Toera Kubatizwa?

Yahova Mulungu Anakuphedzani (2:50)

TOERA KUDZIWA PINANGO

‘Thangwi Yanji Mukudembuka Kubatizwa?’ (1:10)

Ndathema Kutambira Nkhombo Zenezi? (7:21)