Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 20

Mpingo Wacikristu Usatsogolerwa Tani?

Mpingo Wacikristu Usatsogolerwa Tani?

Yahova ndi Mulungu wakuti asacita pinthu mwakulinganira. (1 Akorinto 14:33) Natenepa, tisadikhira kuti atumiki ace acitembo pinthu mwakulinganira. Mphapo, mpingo Wacikristu usatsogolerwa tani? M’bodzi na m’bodzi wa ife anacitanji toera kuphedzera kuti pinthu pifambe mwadidi mu mpingo?

1. Mbani nsolo wa mpingo?

“Kristu ndi nsolo wa mpingo.” (Aefesi 5:23) Yezu ali kudzulu, mbwenye iye asatsogolera mabasa anaphata atumiki a Yahova pa dziko yonsene yapantsi. Yezu akhazikisa “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru,” wakuti ndi nsoka ung’ono wa amuna amaluso, akuti asacemerwambo Mathubo Akutonga. (Lerini Mateu 24:45-47.) Mu ndzidzi wakale, apostolo na akulu a mpingo a mu Yerusalemu akhapereka pitsogolero m’mipingo. Munjira ibodzi ene, lero Mathubo Akutonga asapereka pitsogolero m’mipingo pa dziko yonsene yapantsi. (Mabasa 15:2) Mbwenye amuna anewa nee ndi atsogoleri a mu gulu yathu. Iwo asapfundza Mafala a Mulungu toera kudziwa kuti Yahova asafuna kuti iwo acitenji, pontho asabvera Yezu ninga ntsogoleri wawo.

2. Akulu a mpingo mbani, pontho iwo asacitanji?

Akulu a mpingo ndi amuna Acikristu amaluso, akuti asaphatisira Bhibhlya toera kupfundzisa atumiki a Yahova. Pontho iwo ali dzololo toera kuphedza na kuwangisa atumiki a Yahova. Akulu a mpingo nee asapaswa kobiri thangwi ya basa yawo. Mbwenye iwo asatumikira ‘na ntima onsene pamaso pa Mulungu; tayu thangwi yakufuna kuwina cinthu, mbwenye thangwi yakufuna kwawo.’ (1 Pedhru 5:1, 2) Akulu a mpingo asaphata basa pabodzi na atumiki akutumikira, akuti mukupita kwa ndzidzi, panango anathema toera kutumikirambo ninga akulu a mpingo.

Mathubo Akutonga asakhazikisa akulu a mpingo anango toera atumikire ninga ayang’aniri a cisa. Iwo asaenda m’mipingo yakusiyana-siyana toera kapasa abale pitsogolero na kuawangisa. Ayang’aniri a cisa asaphatisira Bhibhlya toera kuona khala m’bale athema kukhala nkulu wa mpingo peno ntumiki wakutumikira.—1 Timoti 3:1-10, 12; Tito 1:5-9.

3. Ndi basa ipi iri na Mboni za Yahova?

Onsene mu mpingo ‘asasimba dzina ya Yahova’ angagumanika na kucita khundu pa misonkhano ya mpingo, pontho angamwaza mphangwa zadidi mwakubverana na makhaliro awo.—Lerini Masalmo 148:12, 13.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti Yezu ndi ntsogoleri wa ntundu wanji, pontho onani kuti akulu a mpingo asatowezera tani makhaliro a Yezu. Onanimbo pinafunika ife kucita toera kubvera Yezu na akulu a mpingo.

4. Yezu ndi ntsogoleri wakukoma ntima

Mwaufuni Yezu atipasa ncemerero. Lerini Mateu 11:28-30, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Yezu ndi ntsogoleri wa ntundu wanji, pontho iye asafuna kuti ife tikhale na maonero api thangwi yakutsogolerwa na iye?

Akulu a mpingo asatowezera tani makhaliro a Yezu? Onani VIDHYU.

Bhibhlya isapangiza pakweca kuti akulu a mpingo asafunika kuphata tani basa yawo.

Lerini Izaiya 32:2 na 1 Pedhru 5:1-3, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi mphyakutsandzayisa kuna imwe kudziwa kuti akulu a mpingo asawangisira toera kukhala akukoma ntima ninga Yezu?

 • Ndi pinthu pipi pinango pinacita akulu a mpingo toera kutowezera Yezu?

5. Akulu a mpingo asapfundzisa anango na citsandzo cawo

Yezu asafuna kuti akulu a mpingo aone tani basa yawo? Onani VIDHYU.

Yezu apereka pitsogolero pinafunika kutowezerwa na akulu a mpingo. Lerini Mateu 23:8-12, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Bhibhlya isalonga kuti akulu a mpingo asafunika kucitanji, pontho atsogoleri a mauphemberi asacita pyenepi?

 1. Akulu a mpingo asawangisira toera iwo na mabanja awo akhale na uxamwali wakuwanga na Yahova

 2. Akulu a mpingo asatsalakana onsene mu mpingo

 3. Akulu a mpingo asamwaza mphangwa mwaphinga

 4. Akulu a mpingo asapfundzisa anthu Mafala a Mulungu. Iwo asacitambo basa yakucenesa Nyumba ya Umambo na mabasa anango

6. Tinakwanisa kuphedzeraakulu a mpingo

Bhibhlya isapangiza kuti thangwi yanji tisafunika kuphedzera akulu a mpingo. Lerini Ahebheri 13:17, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji Bhibhlya isalonga kuti tisafunika kubvera akulu a mpingo? Musaphedzerambo maonero anewa?

Lerini Luka 16:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji tisafunika kubvera akulu a mpingo ngakhale mu pinthu ping’ono?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Nee tisafunika kukhala na uphemberi toera kulambira Mulungu.”

 • Thangwi yanji musaona kuti tisafunika kulambira Mulungu pabodzi na ale anantumikira?

TAPFUNDZANJI

Yezu ndi ntsogoleri wa mpingo. Ife tisatsandzaya tingaphedzera akulu a mpingo thangwi iwo ndi akukoma ntima, pontho iwo asaphatisira citsandzo cawo cadidi toera kutipfundzisa.

Mibvundzo yakubwereza

 • Mbani ntsogoleri wa mpingo?

 • Akulu a mpingo asaphedza tani mpingo?

 • Ndi ipi basa iri na m’bodzi na m’bodzi wa atumiki a Yahova?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani pinapangiza kuti Mathubo Akutonga na akulu a mpingo anango asatsalakana kakamwe Akristu lero.

Kuwangisa Abale mu Ndzidzi Wakutcingwa (4:22)

Onani basa inacita ayang’aniri a cisa.

Umaso wa Muyang’aniri wa Cisa Ncisa Cakutali na Nzinda (4:51)