Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 55

Phedzerani Mpingo Wanu

Phedzerani Mpingo Wanu

Pa dziko yonsene yapantsi, anthu azinji asatumikira Yahova m’mipingo yakusiyana-siyana. Iwo asapereka takhuta kakamwe thangwi ya pinthu pinapfundziswa iwo na pitsogolero pinatambira iwo, pontho iwo asaphedzera mpingo wawo munjira zizinji. Kodi imwe mulimbo na maonero mabodzi ene thangwi ya mpingo wanu?

1. Munaphatisira tani ndzidzi wanu na mphambvu zanu toera kuphedzera mpingo?

Ife tonsene tinakwanisa kuphedza mpingo munjira zakusiyana-siyana. Mwacitsandzo, kodi mu mpingo mwanu muli na abale na alongo akukalamba peno akubva kupha? Kodi imwe munakwanisa kuaphedza toera agumanike pa misonkhano? Peno munakwanisa kuaphedza na pinthu pinango ninga kugula pinthu na kucita mabasa anango a panyumba? (Lerini Tiyago 1:27.) Kusiyapo pyenepi, ife tinakwanisambo kuperekeka toera kucenesa na kusasanyira Nyumba yathu ya Umambo. Ife nee tisakakamizwa toera kucita pyenepi, mbwenye nakuti tisafuna Mulungu na abale na alongo athu, ife ‘tisapereka tekhene.’Masalmo 110:3.

Mboni za Yahova zakubatizwa zinakwanisa kuphedza mpingo munjira zinango. Abale akuti ndi akuthema anakwanisa kutumikira ninga atumiki akutumikira, pontho mukupita kwa ndzidzi ninga akulu a mpingo. Abale na alongo anango anakwanisambo kutumikira ninga apainiya toera kuphedzera basa yakumwaza mphangwa. Kusiyapo pyenepi, anango anakwanisa kuphedzera basa yakumanga nyumba zinaphatisira ife toera kulambira Yahova peno kuenda katumikira ku mpingo wakuti usafuna ciphedzo.

2. Tinaphatisira tani kobiri yathu na pinthu piri na ife toera kuphedzera mpingo?

Ife tinakwanisa ‘kulemedza Yahova na pinthu pyathu pyakufunika.’ (Misangani 3:9) Ife tisakomerwa na kupereka kobiri na pinthu pinango toera kuphedzera mpingo na basa yakumwaza mphangwa pa dziko yonsene yapantsi. (Lerini 2 Akorinto 9:7.) Pyakupereka pyathu pisaphedzambo abale na alongo anagwerwa na pidengwa. Azinji ‘asakoya kobiri pakhundu’ toera kucita pyakupereka masumana onsene peno miyezi yonsene. (Lerini 1 Akorinto 16:2.) Ife tinakwanisa kuphatisira mabokosi anagumanika n’Nyumba zathu za Umambo peno kuphatisira saiti yathu ya donate.jw.org toera kucita pyakupereka. Natenepa, njira inaphatisira ife kobiri yathu na pinthu piri na ife isatipasa mwai toera kupangiza kuti tisafuna Yahova.

DZIWANI PIZINJI

Onani njira zinango zakuti munakwanisa kuziphatisira toera kuphedzera mpingo.

3. Phedzerani mpingo na pyakupereka pyanu

Yahova na Yezu asakomerwa na anthu anapasa mwakudzala manja. Mwacitsandzo, Yezu asimba nkazi wa nzice, wakuti awangisira kakamwe toera kupereka kuna Yahova kobiri yakucepa ikhali na iye. Lerini Luka 21:1-4, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi tisafunika kupereka kobiri izinji kakamwe toera kukomeresa Yahova?

 • Yahova na Yezu asapibva tani thangwi ya pyakupereka pinacita ife mwakutsandzaya?

Toera kudziwa kuti pyakupereka pyathu pisaphatisirwa tani, onani VIDHYU. Buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Pyakupereka pyathu pisaphedza tani mipingo pa dziko yonsene yapantsi?

4. Ife tinakwanisa kuperekeka toera kuphedzera mabasa anango

Mu ndzidzi wakale, atumiki a Yahova akhaphata basa mwaphinga toera kusasanyira nyumba zikhaphatisira iwo toera kulambira Mulungu. Pyenepi pikhaphataniza pizinji kupiringana kupereka kobiri. Lerini 2 Kronika 34:9-11, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi Aizraeli akhaphedzera tani basa yakusasanyira templo?

Toera kudziwa kuti Mboni za Yahova zisatowezera tani citsandzo ca atumiki a Yahova a mu ndzidzi wakale, onani VIDHYU. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Thangwi yanji ndi pyakufunika kucenesa na kusasanyira Nyumba zathu za Umambo?

 • Munacitanji toera kuphedzera mabasa anewa?

5. Abale anakwanisa kuwangisira toera akhale akuthema kutambira miyai inango mu mpingo

Bhibhlya isakulumiza abale toera acite pyonsene pinakwanisa iwo toera aphedzere mpingo. Toera kudziwa kuti munacita tani pyenepi, onani VIDHYU. Buluka penepo tawirani mbvundzo unatowera.

 • Ninga pidapangizwa mu vidhyu, ninji pidacita Pedro toera kuphedzera kakamwe mu mpingo?

Bhibhlya isalonga makhaliro akuti abale asafunika kuapangiza toera akhale akuthema kutumikira ninga atumiki akutumikira peno akulu a mpingo. Lerini 1 Timoti 3:1-13, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi abale asafunika kupangiza makhaliro api toera akhale akuthema kutumikira ninga atumiki akutumikira peno akulu a mpingo?

 • Ndi makhaliro api akuti anthu anakhala na iwo panyumba ibodzi ene asafunika kuapangiza?—Onani vesi 4 na 11.

 • Kodi mpingo unaphedzeka tani abale angawangisira toera kupangiza makhaliro anewa?

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Mboni za Yahova zisagumana kupi kobiri toera kuphedzera basa yawo?”

 • Munatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Yahova asakomerwa kakamwe tingaphatisira ndzidzi wathu, mphambvu zathu na pinthu piri na ife toera kuphedzera mpingo.

Mibvundzo yakubwereza

 • Tinaphatisira tani ndzidzi wathu na mphambvu zathu toera kuphedzera mpingo?

 • Tinaphatisira tani pinthu piri na ife toera kuphedzera mpingo?

 • Munacitanji toera kuphedzera mpingo?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti thangwi yanji Mulungu nee asafunabve kuti atumiki ace apereke khundu yacikhumi.

“Bhibhlya Isalonganji Thangwi Yakupereka Khundu Yacikhumi?” (Nsolo wa mu jw.org)

Bhibhlya isapasa mabasa anango basi ene kuna amuna akubatizwa. Mbwenye ndiye tani khala akazi akubatizwa asafunikambo kucita mabasa anewa?

“Basa Iri na Akulu a Mpingo” (Ncenjezi, Fevereiro 2021)

Onani abale angasi akuti asawangisira kakamwe kukwata mabukhu athu toera kuafikisa kuna abale na alongo akuti ali m’mbuto zakutali.

Kodi Mabukhu Athu Asafika Tani ku Dziko ya Kongo (4:25)

Onani kuti njira inaphedzerwa basa yathu yasiyana tani na mauphemberi anango.

“Kodi Kobiri Inaphedzera Mabasa a Mboni za Yahova Isabuluka Kupi?” (Nsolo wa mu jw.org)