Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 14

Tinacitanji Toera Mulungu Akomerwe na Ulambiri Wathu?

Tinacitanji Toera Mulungu Akomerwe na Ulambiri Wathu?

Ninga pidaona ife mu nsolo udamala, Mulungu nee asakomerwa na mauphemberi onsene. Mbwenye ife tinakwanisa kulambira Nciti wathu munjira yakuti inantsandzayisa. Ndi ntundu upi wa “ulambiri [peno uphemberi]” wakuti Mulungu asakomerwa nawo? (Tiyago 1:27, cidzindikiro capantsi) Onani pinapfundzisa Bhibhlya.

1. Tisafunika kuphatisiranji pakulambira?

Pakulambira ife tisafunika kuphatisira Bhibhlya. Yezu alonga kuna Mulungu: “Mafala anu ndi undimomwene.” (Juwau 17:17) Mauphemberi anango asapwaza undimomwene unagumanika m’Mafala a Mulungu, Bhibhlya. M’mbuto mwakuphatisira Bhibhlya, iwo asaphatisira pipfundziso pya anthu na misambo yawo. Mbwenye Yahova nee asakomerwa na ale ‘anapwaza matongero a Mulungu.’ (Lerini Marko 7:9.) Munjira inango, ife tisabvera Mulungu tingaphatisira Bhibhlya na kutowezera pire pinalonga iyo.

2. Tisafunika kucitanji toera Yahova akomerwe na ulambiri wathu?

Ife tisafunika kulambira basi ene Yahova thangwi iye ndi Nciti wathu. (Apokalipse 4:11) Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kulambira Yahova na kubvera iye basi, mbatikhonda kulambira madzimunthu akusemwa.—Lerini Izaiya 42:8.

Ulambiri wathu usafunika kukhala ‘wakucena na wakutawirika’ kuna Yahova. (Aroma 12:1) Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kubvera na kufuna mitemo yace. Mwacitsandzo, onsene ale anafuna Yahova asafuna mitemo yace inalonga pya kumanga banja, pontho asaibvera. Iwo asacalira misambo yakuipa yakuti isaikha pangozwi umaso, ninga kufumali peno kubwira fodya na kuphatisira mwakuipa mitombwe yakuledzeresa peno pyakumwa pyakuledzeresa. a

3. Thangwi yanji tisafunika kulambira Yahova pabodzi na Akristu andzathu?

Misonkhano ya mpingo inacita ife masumana onsene isatiphedza toera ‘kusimba Yahova mu mpingo.’ (Masalmo 111:1, 2) Njira ibodzi yakucita pyenepi ndi kuimba nyimbo zakusimba Mulungu. (Lerini Masalmo 104:33.) Yahova asatiphemba toera tigumanike pa misonkhano thangwi iye asatifuna, pontho asadziwa kuti misonkhano ineyi inatiphedza toera titsandzaye na umaso kwenda na kwenda. Pa misonkhano ife tisawangisa anango, pontho iwo asatiwangisambo.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti thangwi yanji Yahova nee asafuna kuti tiphatisire madzimunthu pakumulambira. Onanimbo njira zadidi zakuti tinakwanisa kuziphatisira toera kusimba Mulungu.

4. Nee tisafunika kuphatisira madzimunthu mu ulambiri wathu

Tisadziwa tani kuti Mulungu nee asakomerwa tingaphatisira madzimunthu? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Mu ndzidzi wakale, atumiki anango a Mulungu ayesera kuphatisira madzimunthu toera kumulambira. Mphapo ninji pidaacitikira thangwi yakucita pyenepi?

Anthu anango asaphatisira madzimunthu pakulambira Mulungu thangwi iwo asanyerezera kuti kucita pyenepi kunaaphedza toera kukhala dhuzi na Mulungu. Kodi kucita pyenepi kunaaphedzadi kukhala dhuzi na iye? Lerini Eksodho 20:4-6 na Masalmo 106:35, 36, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi pinthu pipi peno madzimunthu api anaona imwe anthu mbakaphatisira mu ulambiri wawo?

 • Kodi Yahova asakomerwa anthu angaphatisira madzimunthu?

 • Ndi api maonero anu thangwi yakuphatisira madzimunthu?

5. Kulambira basi ene Yahova kusatisudzula ku pipfundziso pyauthambi

Onani kuti kulambira Yahova ninga munafunira iye kunatisudzula tani ku pipfundziso pyauthambi. Onani VIDHYU.

Lerini Masalmo 91:14, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ife tisapangiza kuti tisafuna Yahova tingalambira iye basi. Mphapo Yahova asapikira kucitanji kuna ife tingacita pyenepi?

6. Ife tisalambira Mulungu pa misonkhano ya mpingo mu Nyumba ya Umambo

Ife tisasimba Yahova na kuwangisana unango na ndzace tingaimba na kupereka mitawiro pa misonkhano ya mpingo. Lerini Masalmo 22:22, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi imwe musakomerwa kubva mitawiro ya anango pa misonkhano?

 • Musafuna kukhunganyika toera mutawirembo?

7. Yahova asatsandzaya tingapanga anango pinthu pinapfundza ife

Pana njira zizinji zakuti tinakwanisa kupanga anango undimomwene wa m’Bhibhlya. Lerini Masalmo 9:1 na 34:1, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Imwe mwapfundza pinthu pizinji m’Bhibhlya. Ndi cinthu cipi cakuti mbamudakomerwa kupangambo anango?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Mphyakunentsa kukomeresa Mulungu.”

 • Imwembo ndi api maonero anu?

TAPFUNDZANJI

Ife tisakomeresa Nciti wathu tingalambira iye basi, tingansimba pa misonkhano ya mpingo na tingapanga anango pinthu pinapfundza ife.

Mibvundzo yakubwereza

 • Tinacitanji toera kulambira Mulungu ninga munafunira iye?

 • Thangwi yanji tisafunika kulambira basi ene Yahova?

 • Thangwi yanji tisafunika kulambira Mulungu pabodzi na ale anafuna kuntsandzayisa?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Mu nsolo wakuti “Ndasiya Kulambira Madzimunthu” lerini thangwi ya nkazi adasiya kulambira madzimunthu.

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Julho 2011)

Onani kuti ninji cinafuna kukuphedzani toera kupereka mitawiro pa misonkhano ya mpingo.

“Simbani Yahova mu Mpingo” (Ncenjezi, Janeiro 2019)

Onani kuti m’phale m’bodzi aphedzeka tani na misonkhano ya mpingo maseze pikhali pyakunentsa kuna iye kugumanika.

Yahova Anditsalakana (3:07)

Anthu azinji asakhulupira kuti Akristu asafunika kuphatisira kuruju, kodi unoyu ndi undimomwene?

“Thangwi Yanji Mboni za Yahova Nkhabe Kuphatisira Kuruju Pakulambira?” (Nsolo wa mu jw.org)

a Tinapfundza thangwi ya pyenepi m’misolo inatowera.