Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 12

Ninji Pinafuna Kukuphedzani Toera Mupitirize Kupfundza Bhibhlya?

Ninji Pinafuna Kukuphedzani Toera Mupitirize Kupfundza Bhibhlya?

Kupfundza Bhibhlya ndi kwadidi kakamwe, mbwenye midzidzi inango kusanentsa. Panango imwe munapenula khala munakwanisa kupitiriza kupfundza Bhibhlya. Mphapo, thangwi yanji mphyadidi kuwangisira toera mupitirize kupfundza? Ninji pinafuna kukuphedzani toera kupitiriza mwakukhonda tsalakana pinentso?

1. Thangwi yanji pfundziro ya Bhibhlya ndi yakufunika kakamwe?

“Mafala a Mulungu ndi a m’maso na amphambvu.” (Ahebheri 4:12) Bhibhlya ndi yakufunika thangwi iyo inakuphedzani kudziwa pinafuna Mulungu na pinanyerezera iye thangwi ya imwe. Bhibhlya inakuphedzani toera mudziwe pinthu pipswa, mukhale na udziwisi wandimomwene na cidikhiro. Cakufunika kakamwe ndi cakuti Bhibhlya inakuphedzani toera mukhale xamwali wa Yahova. Mungapfundza Bhibhlya, munatawirisa kuti mphambvu yace ikuphedzeni kucita macinjo toera mukhale na umaso wadidi.

2. Thangwi yanji undimomwene wa m’Bhibhlya ndi wakufunika kakamwe?

Undimomwene wa m’Bhibhlya ndi ninga mpfuma yakufunika kakamwe. Ndi thangwi yace Bhibhlya isatipanga toera ‘tigule undimomwene, mbatikhonda kuugulisa.’ (Misangani 23:23) Ife tingadziwa kuti undimomwene wa m’Bhibhlya ndi wakufunika kakamwe, tinawangisira toera tipitirize kuupfundza ngakhale m’midzidzi ya nyatwa.—Lerini Misangani 2:4, 5.

3. Yahova anakuphedzani tani toera mupitirize kupfundza?

Yahova ndi Nciti Wamphambvu Zonsene, pontho ndi Xamwali wanu. Iye asakudziwani mwadidi kupiringana anthu onsene, pontho asafuna kukuphedzani toera mundziwe. Iye anakwanisa kukupasani “cifuno na mphambvu toera mucite pinafuna iye.” (Lerini Afilipi 2:13.) Natenepa, imwe mungafuna kuthimizira cifuno canu toera kupfundza, peno toera kuphatisira pinapfundza imwe, iye anakwanisa kukuphedzani. Khala musafuna mphambvu toera kukunda mayesero peno kutcingwa, iye anakwanisambo kukupasani. Ndzidzi onsene citani phembero kuna Yahova toera akuphedzeni kuti mupitirize kupfundza Bhibhlya.—1 Atesalonika 5:17.

DZIWANI PIZINJI

Onani pinafunika imwe kucita toera mupitirize kupfundza Bhibhlya mwakukhonda tsalakana khala musaphatika na mabasa peno kutcingwa na anango. Buluka penepo, onani kuti Yahova anakuphedzani tani toera mupitirize kupfundza.

4. Pangizani kuti pfundziro ya Bhibhlya ndi yakufunika kakamwe kuna imwe

Midzidzi inango ife tisakhala akuphatika kakamwe na mabasa anango, mbationa kuti nee tiri na ndzidzi toera kupfundza Bhibhlya. Ninji pinafuna kutiphedza? Lerini Afilipi 1:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • M’maonero anu ndi pinthu pipi pyakuti ndi “pyakufunika kakamwe” mu umaso?

 • Munacitanji toera kupangiza kuti pfundziro ya Bhibhlya ndi yakufunika kakamwe kuna imwe?

 1. Mungatoma kuikha matcetca m’bhaldhi mbamumalisira na miyala nee inakwana

 2. Munjira ibodzi ene, mungaikha pa mbuto yakutoma ‘pinthu pyakufunika kakamwe’ mu umaso wanu, imwe munakwanisa kupicita, pontho munakhala na ndzidzi wakucita pinthu pinango

Kupfundza Bhibhlya ndi kwakufunika kakamwe thangwi kusatiphedza toera kudzindikira kuti tisafunika kudziwa Mulungu na kuntumikira. Lerini Mateu 5:3, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife tingaona pfundziro ya Bhibhlya kukhala yakufunika kakamwe?

5. Pirirani mungatcingwa

Midzidzi inango, anango anayesera kukupingizani toera mukhonde kupfundza Bhibhlya. Onani pidacita Francesco. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu, axamwali a Francesco na mai wace acitanji pidaapanga iye pinthu pikhapfundza iye?

 • Ndi nkhombo zipi zidakhala na iye thangwi yakupirira kwace?

Lerini 2 Timoti 2:24, 25, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Acibale anu na axamwali anu asalonganji thangwi ya pinapfundza imwe?

 • Mwakubverana na mavesi anewa, munacitanji munthu angaipirwa thangwi yakupfundza kwanu Bhibhlya? Thangwi yanji?

6. Nyindirani Yahova toera akuphedzeni

Mu ndzidzi unawangisa ife uxamwali wathu na Yahova, cifuno cathu cakunkomeresa cisathimizirika. Midzidzi inango, tinanentseka toera kucita macinjo mu umaso wathu toera tikwanise kucita pinafuna Yahova. Khala pyenepi pisakucitikirani, lekani kubwerera nduli. Yahova anakuphedzani. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Ninga taona mu vidhyu, ndi macinjo api adacita Jim toera kutsandzayisa Yahova?

 • Ndi pinthu pipi pidakomerwa na imwe kakamwe thangwi ya macinjo adacita iye?

Lerini Ahebheri 11:6, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Yahova asacitanji kuna anthu “anansaka na ntima onsene” akuti asawangisira toera kundziwa na kuntsandzayisa?

 • Kodi Yahova asaona tani kuwangisira konsene kunacita imwe toera kupfundza Bhibhlya?

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Thangwi yanji imwe musapfundza Bhibhlya?”

 • Munatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Maseze midzidzi inango pisakhala pyakunentsa, kupfundza Bhibhlya kunakuphedzani toera mutsandzaye na umaso kwenda na kwenda. Pitirizani kunyindira Yahova, iye anadzakupasani nkhombo.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji undimomwene wa m’Bhibhlya ndi wakufunika kuna imwe?

 • Munacitanji toera mudzindikire ‘pinthu pyakufunika kakamwe’?

 • Thangwi yanji musafunika kuphemba ciphedzo ca Yahova toera mupitirize kupfundza Bhibhlya?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani pinthu pinai pidaphedza anthu azinji toera kuphatisira ndzidzi wawo mwandzeru.

“Munaphatisira Tani Mwadidi Ndzidzi Wanu” (Lamukani!, Fevereiro 2014)

Onani kuti Yahova aphedza tani nkazi wakuti mamunace nee akhabvesesa kuwangisira kukhacita iye toera kukomeresa Mulungu.

Yahova Asatipasa Mphambvu Toera Kupirira Pinentso Pyathu (5:05)

Onani kuti mamuna aphedzeka tani thangwi yakupirira kwa nkazace.

Ndikhapfundza Undimomwene Toera Kugumana Madodo (6:30)

M’midzidzi inango Mboni za Yahova zisapambizirwa kuti zisamwaza mabanja. Kodi unoyu ndi undimomwene?

“Kodi Mboni za Yahova Zisamwaza Peno Zisagumanya Mabanja?” (Nsolo wa mu jw.org)