Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 39

Maonero a Mulungu Thangwi ya Ciropa

Maonero a Mulungu Thangwi ya Ciropa

Ciropa ndi cakufunika kakamwe. Ife tingasowa ciropa nee tinakwanisa kukhala na umaso. Nakuti Mulungu ndiye adaticita, iye athema kutipanga kuti tinaphatisira tani ciropa. Mphapo, iye asalonganji thangwi ya ciropa? Kodi anthu asafunika kudya ciropa peno kuikhwa ciropa m’manungo? Munacita tani cisankhulo cadidi thangwi ya pyenepi?

1. Yahova asaona tani ciropa?

Yahova apanga atumiki ace a mu ndzidzi wakale kuti: “Umaso wa cinthu consene uli mu ciropa cace.” (Levitiko 17:14) Kuna Yahova, ciropa cisaimirira umaso. Nakuti umaso ndi muoni wakufunika udatipasa Mulungu, ciropa ndi cakufunikambo kakamwe.

2. Ndi njira ipi yakuphatisira ciropa yakuti Mulungu asaikhondesa?

Mpingo Wacikristu mbudzati kukhazikiswa, Yahova apanga atumiki ace toera akhonde kudya ciropa. (Lerini Genesi 9:4 na Levitiko 17:10.) Mpingo Wacikristu pidamala iwo kukhazikiswa, Yahova apangambo Akristu kuti nee asafunika kudya ciropa. Mathubo akutonga a mu ndzidzi unoyu aapanga tenepa: ‘Pitirizani kucalira ciropa.’—Lerini Mabasa 15:28, 29.

Pisabvekanji kucalira ciropa? Khala dotoro akupangani toera mucalire pyakumwa pyakuledzeresa imwe nee munamwa. Mphapo, mbamudadya cakudya cidaikhwa pyakumwa pyakuledzeresa peno mbamudaikha pyakumwa pyakuledzeresa m’manungo mwanu na njirisau? Nkhabe! Imwe nee mbamudacita pyenepi. Munjira ibodzi ene, ntemo udapereka Mulungu toera anthu acalire ciropa, usabveka kuti nee tisafunika kumwa ciropa, nee kudya cinyama cidakhonda kubuluswa ciropa, pontho nee tisafunika kudya cakudya cidabvungazwa na ciropa.

Ndiye tanimbo pya ukondzi unaphatisira ciropa? Mitundu inango ya ukondzi nee isabverana na pinalonga Bhibhlya. Mitundu ineyi ya ukondzi isaphataniza kuikhwa ciropa peno makhundu makulu a ciropa ninga: Maselula akufuira, maselula akucena, maselula anagwimisa ciropa na madzi a nciropa. Mbwenye mitundu inango ya ukondzi isanentsa kuidzindikira khala isabverana na pinalonga Bhibhlya peno nkhabe. Mwacitsandzo, mitundu inango ya ukondzi isaphatisira makhundu mang’ono adabuluswa m’makhundu makulu a ciropa. Pakusankhula cinthu cakuthema toera kucita, m’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kucita ekhene cisankhulo cace. aAgalata 6:5.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munasankhula tani ntundu wakuthema wa ukondzi.

3. Sankhulani ukondzi wakuti unatsandzayisa Yahova

Munasankhula tani ukondzi wakuti usabverana na pinanyerezera Yahova thangwi ya ciropa? Onani VIDHYU, buluka penepo, cedzani thangwi yakufunika kwa kuphatisira maonero anatowera.

 • Citani phembero toera kuphemba udziwisi.—Tiyago 1:5.

 • Sakani mphangwa za m’Bhibhlya, pontho onani kuti munaziphatisira tani.—Misangani 13:16.

 • Sakani kudziwa kuti ndi mitundu ipi inango ya ukondzi inagumanika kunakhala imwe.

 • Dzindikirani mitundu ya ukondzi yakuti nee musafunika kuiphatisira.

 • Onesesani mwadidi khala cisankhulo cinafuna imwe kucita cinakuphedzani toera kukhala na cikumbuntima cakucena.—Mabasa 24:16. b

 • Dziwani kuti nkhabe munthu anafuna kukucitirani cisankhulo mu pinthu pyakuti musafunika kusankhula mwekhene mwakubverana na cikumbuntima canu, nee mamunanu peno nkazanu, nee nkulu wa mpingo, nee munthu anakupfundzisani Bhibhlya.—Aroma 14:12.

 • Lembani pisankhulo pyanu toera anthu anango apidziwe.

4. Mboni za Yahova zisafuna ntundu wadidi wa ukondzi

Mphyakukwanisika kubvera ntemo wa Mulungu unalonga pya ciropa, mu ndzidzi ubodzi ene mbatigumana ukondzi wadidi kakamwe wakuti nee usaphatisira ciropa. Onani VIDHYU.

Lerini Tito 3:2, buluka penepo, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji tisafunika kupangiza cilemedzo, mbatikhala akukhurudzika mu ndzidzi unalonga ife na madotoro?

Akristu nkhabe kutawira

Nkristu anasankhula ekhene

A. Madzi a nciropa.

Makhundu mang’ono a ciropa adabuluswa m’madzi a ciropa

B. Maselula akucena.

Makhundu mang’ono a ciropa adabuluswa m’maselula akucena

C. Maselula anagwimisa ciropa.

Makhundu mang’ono a ciropa adabuluswa maselula anagwimisa ciropa

D. Maselula akufuira.

Makhundu mang’ono a ciropa adabuluswa m’maselula akufuira

 5. Citani cisankhulo canu thangwi ya makhundu mang’ono a ciropa

Ciropa ciri na makhundu manai makulu: maselula akufuira, maselula akucena, maselula anagwimisa ciropa na madzi a nciropa. Makhundu anewa ali na anango mazinji anacemerwa makhundu mang’ono a ciropa. c Makhundu anewa mang’ono a ciropa asaphatisirwa toera kucita mitombwe peno kukondza munthu wakuti ali na utenda wakubuluka ciropa.

Thangwi ya makhundu mang’ono a ciropa, Nkristu m’bodzi na m’bodzi asafunika kucita cisankhulo cace mwakubverana na cikumbuntima cace cakupfundziswa na Bhibhlya. Akristu anango anakwanisa kukhonda ukondzi peno njira ya ukondzi inaphatisira makhundu mang’ono a ciropa, mbwenye anango panango anatawira.

Mu ndzidzi unacita imwe cisankhulo, nyerezerani mbvundzo uyu:

 • Ndinafokotozera tani dotoro kuti thangwi yanji ndisakhonda, peno ndisatawira makhundu anango mang’ono a ciropa?

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Ninji pidaipa munthu angatawira kuikhwa ciropa?”

 • Imwe mbamudatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Yahova nee asafuna kuti tiphatisire mwakuipa ciropa.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji ciropa ndi cakufunika kakamwe kuna Yahova?

 • Tisadziwa tani kuti ntemo wa Mulungu unalonga kuti tisafunika kucalira ciropa usaphatanizambo kucalira kuikhwa ciropa?

 • Munacita tani cisankhulo cadidi pakusankhula ukondzi unaphemba kuphatisira ciropa?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Musafunika kunyerezeranji mbamudzati kutawira ntundu wa ukondzi unaphatisira ciropa canu cene?

“Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri” (Ncenjezi, 15 ya Outubro 2000)

Musafunika kunyerezeranji mbamudzati kusankhula khala munatawira peno nkhabe makhundu mang’ono a ciropa?

“Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri” (Ncenjezi, 15 ya Junho 2004)

Ninji pidacitisa dotoro m’bodzi kutawira kuti maonero a Yahova thangwi ya ciropa ndi adidi?

Ndisaphedzera Maonero a Mulungu Thangwi ya Ciropa” (Lamukani!, 8 ya Dezembro 2003)

Onani kuti akulu a mpingo anatumikira mu Komiti Inapita Ncibverano na Nyumba za Ungumi asaphedza tani abale na alongo.

Yahova Asatsalakana Atenda (10:23)

a Onani Nsolo 35, “Tinacita Tani Pisankhulo Pyadidi.”

b Onani  khundu 5, “Citani Cisankhulo Canu Thangwi ya Makhundu Mang’ono a Ciropa”, na Cidzindikiro Cakumalisa 3, “Mitundu ya Ukondzi Yakuti Isaphatisira Ciropa”.

c Madotoro anango asaona makhundu makulu manai a ciropa ninga makhundu mang’ono. Natenepa, imwe musafunika kudziwisa dotoro wanu kuti mwasankhula kukhonda kuikhwa ciropa, peno makhundu makulu a ciropa ninga maselula akufuira, maselula akucena, maselula anagwimisa ciropa peno madzi a nciropa.