Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 37

Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya Basa na Kobiri

Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya Basa na Kobiri

Kodi mwatoma kale kudzudzumika thangwi ya basa peno kobiri? Panango midzidzi inango pinakhala pyakunentsa toera kugumana kobiri mu ndzidzi ubodzi ene mbatilambira Yahova ninga munafunira iye. Mbwenye Bhibhlya isatipasa uphungu wadidi wakuti unakwanisa kutiphedza.

1. Kodi Bhibhlya isalonganji thangwi ya basa?

Mulungu asafuna kuti ife titsandzaye na basa yathu. Bhibhlya isalonga kuti ‘nkhabe cinthu cinango cadidi kakamwe kuna munthu kupiringana kutsandzaya na basa yace yakuwanga.’ (Ekleziaste 2:24) Yahova asaphata basa mwaphinga. Ife tisafunika kutowezera Yahova toera tikhale anyabasa adidi. Tingacita pyenepi, tinatsandzayisa iye, pontho ife tinakhalambo akutsandzaya.

Basa ndi yakufunika, mbwenye nee tisafunika kutawirisa kuti basa yathu ikhale yakufunika kakamwe kupiringana kulambira kwathu Yahova. (Juwau 6:27) Yahova apikira kuti tingaikha pinafuna iye pa mbuto yakutoma, iye anatipasa pinafuna ife toera kutsalakana umaso wathu.

2. Bhibhlya isalonganji thangwi ya kobiri?

Bhibhlya isalonga kuti ‘kobiri isatsidzikiza,’ mbwenye Bhibhlya isaticenjezambo kuti kukhala na kobiri basi nee kunatiphedza toera tikhale akutsandzaya. (Ekleziaste 7:12) Ndi thangwi yace Bhibhlya isaticenjeza kuti nee tisafunika kufuna kakamwe kobiri, mbwenye tisafunika kukomerwa na pinthu piri na ife. (Lerini Ahebheri 13:5.) Tingacita pyenepi, nee tinadzudzumika mbatinyerezera kuti pinthu piri na ife ndi pyakucepa. Pontho tinacalira kukhala na mangawa. (Misangani 22:7) Kusiyapo pyenepi, tinacalira nyatwa zinatamba anthu thangwi yakugwa cabutha, pontho tinacalira kucita malonda akukhonda thema anacitisa anthu kupfuma mwakucimbiza.

3. Tinaphatisira tani kobiri toera kuphedza anango?

Yahova ndi Mulungu wakupasa mwakudzala manja. Ife tisantowezera tingakhala “dzololo toera kupasambo anango.” (1 Timoti 6:18) Tinakwanisa kuphatisira mwadidi kobiri yathu tingaphedza mpingo wathu, kuphedza ale anafuna ciphedzo, makamaka Akristu andzathu. Yahova asakomerwa kakamwe na pinaticitisa kupasa anango, tayu na kunjipa kwa pinthu pinaapasa ife. Tingakhala na nsambo wakupasa anango mwakudzala manja tinakhala akutsandzaya kakamwe, pontho tinatsandzayisa Yahova.—Lerini Mabasa 20:35.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti thangwi yanji tisafunika kukhala na maonero adidi thangwi ya basa, pontho thangwi yanji tisafunika kukomerwa na piri na ife.

4. Njira inaphata imwe basa inakwanisa kupasa mbiri Yahova

Kufuna kwathu Yahova kunatiphedza toera tikhale na maonero adidi thangwi ya basa. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu idaona ife, ninji cidakomerwa na imwe thangwi ya maonero a João na makhaliro anapangiza iye kubasa kwace?

 • Ninji pidacita iye toera basa yace ikhonde kumpingiza kucita pinthu pyakufunika kakamwe?

Lerini Akolose 3:23, 24, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji tisafunika kukhala na maonero adidi thangwi ya basa?

Basa ndi yakufunika, mbwenye nee tisafunika kutawirisa kuti basa yathu ikhale yakufunika kakamwe kupiringana kulambira kwathu Yahova

5. Tingakomerwa na piri na ife, tinakhala akutsandzaya

Anthu azinji asawangisira toera akhale na kobiri izinji kakamwe. Mbwenye Bhibhlya isatiphemba toera ticite pinthu mwakusiyana. Lerini 1 Timoti 6:6-8, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Bhibhlya isatiphemba toera ticitenji?

Maseze nee tiri na pinthu pizinji, tinakwanisa kukhala akutsandzaya. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ninji cinacitisa mabanja anewa kukhala akutsandzaya, maseze nee ali na kobiri izinji?

Mphapo ndiye tani khala tiri na pinthu pizinji, mbwenye tisapitiriza kufuna pinango? Yezu alonga nsangani ubodzi unapangiza kugopswa kwa manyerezero anewa. Lerini Luka 12:15-21, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mwapfundzanji na nsangani udalonga Yezu? —Onani vesi 15.

Lerini, pontho landanisani pinalongwa pa Misangani 10:22 na 1 Timoti 6:10. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ninji cinaona imwe kuti ndi cakufunika kakamwe: Kukhala na uxamwali na Yahova peno kukhala na kobiri izinji? Thangwi yanji musanyerezera tenepo?

 • Ndi nyatwa zipi zinakhala na anthu thangwi yakufuna kakamwe kobiri?

6. Yahova anatiphedza toera tikhale na pinthu pinafuna ife

Kusowa basa peno kusowa kobiri, kunakwanisa kuyesera cikhulupiro cathu kuna Yahova. Onani VIDHYU toera kudziwa kuti tinacitanji tinganentseka na nyatwa yakusowa kobiri, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera..

 • Mu vidhyu, ndi nyatwa zipi zidatamba m’bale?

 • Ninji pidacita iye toera akwanise kupirira nyatwa zenezi?

Lerini Mateu 6:25-34, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Yahova asapikira kucitiranji kuna anthu anaikha pinafuna iye pa mbuto yakutoma?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ndisafunika kuphata basa mwakuwanga toera kutsalakana banja yanga. Nee ndinakwanisa kuenda kumisonkhano masumana onsene.”

 • Ndi lemba ipi yakuti isakupasani cinyindiro cakuti kuikha ulambiri wa Yahova pa mbuto yakutoma ndi kwakufunika kakamwe?

TAPFUNDZANJI

Basa na kobiri ndi pyakufunika, mbwenye pinthu pyenepi nee pisafunika kutipingiza kutumikira Yahova.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ninji cinafuna kukuphedzani toera mukhale na maonero adidi thangwi ya basa?

 • Kukomerwa na pinthu piri na imwe kusakuphedzani tani?

 • Munapangiza tani kuti musanyindira pikiro ya Yahova yakuti iye anatsalakana atumiki ace?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti tinakhala tani akupasa mwakudzala manja toera kukomeresa Mulungu.

“Kodi Bhibhlya Isalonganji Thangwi Yakupasa?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani pinthu pidaphedza mamuna unango toera kusiya kuba na kucita masendzekero akugwa cabutha.

“Ine Ndikhakomerwa Kakamwe na Mapika a Makavalo” (Ncenjezi, 1 ya Novembro 2011)