Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 49

Munacitanji Toera Banja Yanu Ikhale Yakutsandzaya?—Khundu 1

Munacitanji Toera Banja Yanu Ikhale Yakutsandzaya?—Khundu 1

Anthu adamala kwene kumanga banja, asafuna kakamwe kuti kutsandzaya kudakhala na iwo pa ntsiku yawo yakumanga banja kukhale kwenda na kwenda. Pontho pyenepi mphyakukwanisika. Akristu akuti amanga banja kale kakamwe, pontho asawangisira toera kubvera uphungu unagumanika m’Bhibhlya, asadziwa kuti pyenepi mphyakukwanisika.

1. Ndi uphungu upi unapereka Bhibhlya kuna amuna akumanga banja?

Yahova asankhula mamuna toera akhale nsolo wa banja. (Lerini Aefesi 5:23.) Yahova asafuna kuti mamuna wakumanga banja acite pisankhulo pyakuti pinaphedza banja yace yonsene. Bhibhlya isapereka uphungu uyu kuna amuna akumanga banja: “Pitirizani kufuna akazanu.” (Aefesi 5:25) Pyenepi pisabvekanji? Mamuna waufuni asatsalakana mwadidi nkazace angakhala okhene, peno angakhala pamwinji. Iye asantsidzikiza, asam’phedza toera akhale wakutsandzaya, pontho asawangisira toera kumpasa pinafuna iye. (1 Timoti 5:8) Mbwenye cinthu cakufunika kakamwe ndi kuphedza nkazace toera akhale na uxamwali wakuwanga na Yahova. (Mateu 4:4) Mwacitsandzo, iye anakwanisa kucita phembero na kuleri Bhibhlya pabodzi na nkazace. Mamuna anatsalakana nkazace mwaufuni, asawangisa uxamwali wace na Yahova.—Lerini 1 Pedhru 3:7.

2. Ndi uphungu upi unapereka Bhibhlya kuna akazi akumanga banja?

Bhibhlya isalonga kuti nkazi wakumanga banja “asafunika kulemedza kakamwe mamunace.” (Aefesi 5:33) Iye anacita tani pyenepi? Nkazi anakwanisa kucita pyenepi anganyerezera makhaliro adidi a mamunace na kuwangisira kunacita iye toera kutsalakana banja yace. Nkazi anakwanisambo kupangiza kuti asalemedza mamunace angaphedzera pisankhulo pinacita iye, angalonga naye mwaufuni, pontho angakhonda kulonga mwakuipa mamunace kuna anango maseze mamunace nee asatumikira Yahova.

3. Anyakumanga banja anawangisa tani banja yawo?

Kuna anyakumanga banja, Bhibhlya isalonga: “Uwiri wawo anadzakhala manungo mabodzi basi.” (Mateu 19:5) Pyenepi pisabveka kuti iwo asafunika kuwangisira toera ufuni wawo upitirize kukhala wakuwanga. Iwo anacita pyenepi angamala ndzidzi uzinji mbakacedza mwadidi na mwaufuni thangwi ya mabvero awo na pinthu pinanyerezera iwo. Kusiyapo Yahova, munthu adamanga banja asaona kuti nkazace peno mamunace, ndi wakufunika kakamwe kupiringana pinthu pinango peno anthu anango. Asafunika kucalira kudzolowerana peno kucedza kakamwe na munthu unango wakuti nee ndi ndzace wa m’banja.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti uphungu unagumanika m’Bhibhlya unawangisa tani banja yanu.

4. Mamuna asafunika kufuna nkazace na kuntsalakana mwadidi

Bhibhlya isalonga kuti ‘mamuna asafunika kufuna nkazace ninga munafunira iye manungo ace.’ (Aefesi 5:28, 29) Pyenepi pisabvekanji? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Mamuna anapangiza tani kuti asafuna nkazace na kuntsalakana?

Lerini Akolose 3:12, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mamuna anapangiza tani makhaliro anewa kuna nkazace

5. Nkazi asafunika kufuna na kulemedza mamunace

Bhibhlya isalonga kuti nkazi asafunika kulemedza mamunace mwakukhonda tsalakana khala ndi Nkristu peno nkhabe. Lerini 1 Pedhru 3:1, 2, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi njira yadidi yakuphedza mamunanu toera atome kutumikira Yahova ndi kum’mwazira mphangwa ndzidzi onsene, peno ndi kupangiza makhaliro adidi na kumulemedza kakamwe? Thangwi yanji musatawira tenepo?

Mamuna na nkazi wakumanga banja anakwanisa kucita pisankhulo pyadidi pabodzi pene. Mbwenye midzidzi inango nkazi anakwanisa kukhala na maonero akusiyana na a mamunace. Natenepa iye anakwanisa kualonga mwakukhurudzika na mwacilemedzo, pontho asafunika kudzindikira kuti Yahova apasa basa mamunace toera kucita pisankhulo pyakuti pinaphedza banja yace. Iye asafunika kuwangisira toera kuphedzera pisankhulo pya mamunace. Nkazi angacita pyenepi, banja yace yonsene inakhala yakutsandzaya. Lerini 1 Pedhru 3:3-5, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Yahova asapibva tani nkazi angalemedza mamunace?

6. Mphyakukwanisika kukunda nyatwa m’banja mwanu

Nkhabe banja yakusowa nyatwa. Na thangwi ineyi, anyakumanga banja asafunika kuphata basa pabodzi toera akwanise kukunda nyatwa zawo. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu idamala ife kuona, ninji pinapangiza kuti mamuna na nkazi nee akhapangizanabve ufuni ninga pakutoma?

 • Ninji pidacita iwo toera kuwangisa banja yawo?

Lerini 1 Akorinto 10:24 na Akolose 3:13. Mungamala kuleri vesi ibodzi na ibodzi, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kubvera uphungu unoyu kunawangisa tani banja?

Bhibhlya isalonga kuti tisafunika kulemedzana unango na ndzace. Kupangiza cilemedzo kusaphataniza kutsalakana mwadidi munthu. Lerini Aroma 12:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi anyakumanga banja asafunika kudikhira ndzawo wa m’banja toera atome kupangiza cilemedzo, buluka penepo mbamulemedzambo? Thangwi yanji musatawira tenepo?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Pinthu pyacinja kakamwe m’banja yathu, ife nee tisafunanabve ninga kale.”

 • Munalonganji toera kupangiza kuti Bhibhlya inakwanisa kuaphedza toera banja yawo ikhale pontho mwadidi?

TAPFUNDZANJI

Mamuna na nkazi wakumanga banja anakwanisa kukhala akutsandzaya angafunana na kulemedzana unango na ndzace, pontho angabvera uphungu unagumanika m’Bhibhlya.

Mibvundzo yakubwereza

 • Mamuna wakumanga banja asafunika kucitanji toera banja yace ikhale yakutsandzaya?

 • Nkazi wakumanga banja asafunika kucitanji toera banja yace ikhale yakutsandzaya?

 • Khala imwe ndimwe wakumanga banja, ndi uphungu upi wa m’Bhibhlya wakuti unakwanisa kuphedza banja yanu toera ikhale yakuwanga?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani maonero mangasi akuti anakuphedzani toera mukhale na banja yakutsandzaya.

Banja Yanu Inakwanisa Kukhala Yakutsandzaya (bhruxura)

Onani nyimbo inalonga thangwi ya nkhombo zakuphatisira uphungu wa Mulungu m’banja yanu.

Ufuni Wandimomwene (4:26)

Onani kuti kubvera mamuna ninga nsolo wa banja pisabvekanji.

“Akazi, Thangwi Yani Musafunika Kubvera Amunanu?” (Ncenjezi, 15 ya Maio 2010)

Banja ibodzi yacitanji toera kukunda nyatwa zizinji zikhatamba iwo, kuphatanizambo kukhondana?

Ife Tasasanyira Banja Yathu na Ciphedzo ca Yahova (5:14)