Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 25

Thangwi Yanji Mulungu Acita Anthu?

Thangwi Yanji Mulungu Acita Anthu?

Bhibhlya isalonga kuti umaso wa munthu ndi wa “ndzidzi wakucepa, pontho wadzala na nyatwa.” (Yobe 14:1) Kodi Mulungu akhafuna kuti ife tikhale na ntundu unoyu wa umaso? Khala nkhabe, iye asafuna kuti tikhale na umaso upi? Kodi pinafuna iye pinadzacitika? Bhibhlya isatawira mwadidi kakamwe mibvundzo ineyi, tendeni tione.

1. Kodi Yahova asafuna tikhale na ntundu upi wa umaso?

Yahova asafuna kuti ife tikhale na umaso wadidi kakamwe. Pidacita iye anthu akutoma, Adhamu na Eva, iye aaikha m’paraizu yakubalika kakamwe ikhacemerwa munda wa Edheni. Buluka penepo “Mulungu aapasa nkhombo, mbaapanga: ‘Balanani, munjipe, dzadzani dziko yapantsi mbamuitsalakana.’” (Genesi 1:28) Yahova akhafuna kuti iwo abale ana, atsalakane dziko yonsene yapantsi toera ikhale paraizu, pontho atsalakane pinyama. Iye akhafuna kuti anthu onsene akhale na ungumi wadidi, pontho akhale na umaso wakwenda na kwenda.

Ndimomwene kuti ife nee tiri na umaso ninga ukhafuna Mulungu kuti tikhale nawo, a ngakhale tenepo, pinafuna iye nee pyacinja. (Izaiya 46:10, 11) Iye asapitiriza kufuna kuti anthu akubvera akhale na umaso wadidi kwenda na kwenda.—Lerini Apokalipse 21:3, 4.

2. Tinacitanji toera titsandzaye na umaso cincino?

Yahova aticita munjira yakuti tinakwanisa ‘kudzindikira kuti tisafunika kudziwa Mulungu’ na kumulambira. (Lerini Mateu 5:3-6.) Iye asafuna kuti tikhale na uxamwali wa ponda ndipondembo na iye, ‘toera tifambe munjira zace ndzidzi onsene, mbatinfuna,’ pontho mbatintumikira ‘na ntima wathu onsene.’ (Dheuteronomyo 10:12; Masalmo 25:14) Tingacita pyenepi, tinakhala na kutsandzaya kwandimomwene, mwakukhonda tsalakana nyatwa zathu. Tingatumikira Yahova tinaona kuti umaso wathu ndi wakufunika, thangwi tisacita pinthu mwakubverana na pinafuna iye.

DZIWANI PIZINJI

Pfundzani thangwi ya ufuni ukulu udapangiza Yahova mu ndzidzi ukhacita iye dziko yapantsi toera ife tikhalemo, pontho onani kuti Bhibhlya isatipfundzisanji thangwi ya cifuniro ca umaso.

3. Yahova asafuna kuti anthu akhale na umaso wadidi kakamwe

Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

  • Thangwi yanji Mulungu abalikisa kakamwe dziko yapantsi?

Lerini Ekleziaste 3:11, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

  • Vesi ineyi isakupfundzisaninji thangwi ya Yahova?

4. Cifuniro ca Yahova nee cacinja

Lerini Masalmo 37:11, 29 na Izaiya 55:11, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

  • Tisadziwa tani kuti Yahova nee acinja cifuniro cace thangwi ya ife?

5. Tingalambira Yahova tisakhala na umaso wakutsandzayisa

Kudziwa cifuniro ca umaso kusatitsandzayisa. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

  • Kudziwa kuti umaso uli na cifuniro kwaphedza tani Terumi?

Lerini Ekleziaste 12:13, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

  • Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta kuna Yahova thangwi ya pinthu pizinji pidaticitira iye?

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Ndi cipi cifuniro ca umaso?”

  • Mbamudatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Yahova asafuna kuti ife titsandzaye na umaso kwenda na kwenda pa dziko yapantsi. Tingantumikira na ntima wathu onsene tinakhala na umaso wakutsandzayisa, ngakhale cincino.

Mibvundzo yakubwereza

  • Yahova akhafuna kuti Adhamu na Eva akhale na umaso upi?

  • Tisadziwa tani kuti cifuniro ca Mulungu kuna anthu nee cacinja?

  • Munacitanji toera mukhale na umaso wakutsandzayisa?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani mathangwi anapangiza kuti munda wa Edheni ukhalipodi.

“Kodi Munda wa Edheni Ukhalipodi Peno Nkhabe?” (Ncenjezi, 1 ya Janeiro 2011)

Onani pinatipasa cinyindiro cakuti dziko yapantsi inadzakhala kwenda na kwenda.

“Kodi Dziko Yapantsi Inadzafudzwa?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani pinalonga Bhibhlya thangwi ya cifuniro ca umaso.

“Ndi Cipi Cifuniro ca Umaso?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani pidaphedza mamuna wakuti akhanyerezera kuti ali na pyonsene kudzindikira kuti ciripo cikhadasowa iye mu umaso wace.

Cincino Umaso Wanga Uli na Cifuniro (3:55)

a Mu nsolo unatowera, tinapfundza kuti thangwi yanji anthu asathabuka.