Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 26

Thangwi Yanji Anthu Asathabuka?

Thangwi Yanji Anthu Asathabuka?

Anthu angagwerwa na cidengwa asabvundzika: “Thangwi yanji pyenepi pyacitika?” Mphyadidi kudziwa kuti Bhibhlya isatawira mbvundzo unoyu!

1. Kodi nyatwa zatoma tani pa dziko yapantsi?

Sathani Diyabo asandukira Mulungu. Iye akhafuna kutonga anthu. Na thangwi ineyi, iye acitisa kuti Adhamu na Eva asandukirembo Mulungu. Kodi iye acita tani pyenepi? Iye alonga uthambi kuna Eva. (Genesi 3:1-5) Iye acitisa Eva kunyerezera kuti Yahova akham’bisira cinthu cadidi. Sathani alonga kuti anthu mbadakhala akutsandzaya kakamwe angakhonda kubvera Mulungu. Buluka penepo iye alonga uthambi kuna Eva. Sathani apanga Eva kuti nee mbadafa, unoyu ukhali uthambi wakutoma. Na thangwi ineyi, Bhibhlya isalonga kuti Sathani ndi “nyauthambi, pontho ndi baba wa uthambi.”Juwau 8:44.

2. Kodi Adhamu na Eva asankhula kucitanji?

Yahova apasa Adhamu na Eva pyonsene pikhafuna iwo. Mulungu aapanga kuti iwo mbadakwanisa kudya misapo yonsene ya m’munda wa Edheni, mbwenye nee akhafunika kudya nsapo wa muti ubodzi. (Genesi 2:15-17) Ngakhale tenepo, iwo adya nsapo udaakhondesa Yahova. Eva “akwata nsapo mbatoma kuudya.” Buluka penepo, Adhamu ‘atomambo kuudya.’ (Genesi 3:6) Uwiri wawo asankhula kukhonda kubvera Mulungu. Nakuti Adhamu na Eva akhali aungwiro, nee pikhali pyakunentsa kuna iwo kucita pinthu pyadidi. Mbwenye pidakhonda iwo kubvera Mulungu, iwo adawa, pontho akhonda kutongwa na Mulungu. Pidacita iwo pyaabweresera nyatwa ikulu.—Genesi 3:16-19.

3. Kodi cisankhulo cidacita Adhamu na Eva catikhuya tani?

Pidadawa Adhamu na Eva, iwo akhala anthu akusowa ungwiro, pontho thangwi ya pyenepi anawo akhalambo akusowa ungwiro. Thangwi ya Adhamu, Bhibhlya isalonga: ‘Thangwi ya munthu m’bodzi basi, kwapita kufa thangwi ya madawo, natenepa kufa kwamwazika kwa anthu onsene.’Aroma 5:12.

Mphapo thangwi yanji tisathabuka? Midzidzi inango tisathabuka thangwi tisasankhula kucita pinthu pyakuipa. Mbwenye midzidzi inango tisathabuka thangwi ya pinthu pyakuipa pinacita anango. Kusiyapo pyenepi, midzidzi inango tisathabuka thangwi yakukhala pa mbuto yakuphonyeka pa ndzidzi wakuphonyeka.—Lerini Ekleziaste 9:11.

DZIWANI PIZINJI

Onani mathangwi anapangiza kuti si Mulungu tayu anathabusa anthu pa dziko lero. Onanimbo kuti iye asaona tani tingathabuka.

4. Mbani anacitisa kuti anthu athabuke?

Anthu azinji asalonga kuti Mulungu ndiye anatonga dziko. Kodi unoyu ndi undimomwene? Onani VIDHYU.

Lerini Tiyago 1:13 na 1 Juwau 5:19, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi ndi Mulungu anacitisa kuti anthu athabuke?

5. Ninji pinacitika pidatoma Sathani kutonga?

Lerini Genesi 3:1-6, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi uthambi upi udalonga Sathani?—Onani vesi 4 na 5.

 • Kodi Sathani acitisa tani anthu kunyerezera kuti Yahova akhaabisira pinthu pyadidi?

 • Kodi Sathani acitisa tani anthu kunyerezera kuti nee asafunika kutongwa na Yahova toera akhale akutsandzaya?

Lerini Ekleziaste 8:9, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Nakuti Yahova nee ali kutonga dziko ino, ninji pinacitika?

 1. Adhamu na Eva nee akhali na madawo, pontho akakhala m’Paraizu. Mbwenye iwo asankhula kubvera Sathani, mbasandukira Yahova

 2. Nakuti Adhamu na Eva nee abvera Mulungu, anthu onsene asathabuka, mbafa

 3. Yahova anadzamalisa madawo, nyatwa na kufa. Anthu anadzakhala pontho akusowa madawo mbakhala m’Paraizu

6. Anthu angathabuka, Yahova asatsukwala kakamwe

Kodi Mulungu asakomerwa tingathabuka? Onani mafala adalemba Mambo Dhavidhi na mpostolo Pedhru. Lerini Masalmo 31:7 na 1 Pedhru 5:7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi api maonero anu thangwi yakudziwa kuti Yahova asatitsalakana, pontho asatsukwala thangwi ya nyatwa zathu?

7. Mulungu anadzamalisa nyatwa zonsene

Lerini Izaiya 65:17 na Apokalipse 21:3, 4, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji mphyakutsandzayisa kudziwa kuti Yahova anadzamalisa nyatwa zonsene zinatamba anthu?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Pidalonga Sathani uthambi wakutoma, iye apswipisa dzina ya Yahova. Iye acitisa anthu kunyerezera kuti Yahova nee ndi Ntongi wadidi, pontho nee ndi wakulungama. Mbwenye mwakukhonda dembuka, Yahova anadzamalisa nyatwa, mbapangiza kuti mwandimomwene utongi wace ndi wadidi kakamwe. Angacita pyenepi, iye anacenesa dzina yace. Kuceneswa kwa dzina ya Yahova ndi cinthu cakufunika kakamwe kudzulu na pa dziko yapantsi.—Mateu 6:9, 10..

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Kuthabuka kusacita khundu ya cifuniro ca Mulungu.”

 • Kodi imwe mbamudatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Sathani, Adhamu na Eva ndiwo adatomesa nyatwa pa dziko yapantsi. Yahova asatitsalakana kakamwe, pontho mwakukhonda dembuka iye anadzamalisa nyatwa zonsene.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ndi uthambi upi udalonga Sathani kuna Eva?

 • Kodi kukhonda bvera kwa Adhamu na Eva kwakhuya tani umaso wathu?

 • Tisadziwa tani kuti Yahova asatsukwala tingathabuka?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti madawo ninji mwakubverana na pinalonga Bhibhlya.

“Madawo Ninji?” (Nsolo wa mu jw.org)

Lerini toera mudziwe pizinji thangwi ya pidalonga Sathani m’munda wa Edheni.

“Thangwi Yanji Mulungu Asatawirisa Kuti Anthu Athabuke?” (Ncenjezi, 1 ya Janeiro 2014)

Onani kuti mamuna unango apfundzanji na nyatwa zidatamba iye.

Cincino Nee Ndiri Ndekha (5:09)