Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 31

Kodi Umambo wa Mulungu Ninji?

Kodi Umambo wa Mulungu Ninji?

Mphangwa zakufunika kakamwe zinagumanika m’Bhibhlya zisalonga pya Umambo wa Mulungu. Yahova anaphatisira Umambo unoyu toera kucita pikhafuna iye pakutoma, kucinja dziko yapantsi toera ikhale Paraizu. Mphapo Umambo wa Mulungu ninji? Tisadziwa tani kuti Umambo unoyu uli kutonga cincino? Kodi Umambo unoyu wacitanji, pontho unadzacitanji ntsogolo? Nsolo uno na misolo miwiri inatowera inadzatawira mibvundzo ineyi.

1. Umambo wa Mulungu ninji, pontho mbani Mambo wace?

Umambo wa Mulungu ndi utongi udakhazikiswa na Yahova Mulungu. Mambo wace ndi Yezu Kristu, pontho iye ali kutonga kubulukira kudzulu. (Mateu 4:17; Juwau 18:36) Bhibhlya isalonga kuti Yezu “anadzatonga ninga Mambo . . . kwenda na kwenda.” (Luka 1:32, 33) Nakuti Yezu ndi Mambo wa Umambo wa Mulungu, iye anadzatonga anthu onsene pa dziko yapantsi.

2. Mbani anafuna kudzatonga pabodzi na Yezu?

Yezu nee anadzatonga ekhene. Anthu adabuluka “m’madzindza onsene, pilongero pyonsene, mbumba zonsene na madziko onsene . . . anadzatonga dziko yapantsi.” (Apokalipse 5:9, 10) Kodi ndi anthu angasi anafuna kudzatonga na Kristu? Kutomera pa ndzidzi udabwera Yezu pa dziko yapantsi, pikwi na pikwi pya anthu adzakhala atowereri ace. Mphapo, onsene anadzatonga na iye? Nkhabe. Basi ene anthu akukwana 144.000 anaenda kudzulu toera katonga pabodzi na Yezu. (Lerini Apokalipse 14:1-4.) Akristu anango onsene anadzakhala pa dziko yapantsi, mbatongwa na Umambo wa Mulungu.—Masalmo 37:29.

3. Thangwi yanji Umambo wa Mulungu ndi wakusiyana kakamwe na mautongi a anthu?

Maseze mautongi a anthu asayesera kucita pinthu pyadidi, mbwenye iwo nkhabe kwanisa kucita pinthu pyonsene pinafuna iwo. Kusiyapo pyenepi, mukupita kwa ndzidzi, iwo asacinjwa mbaikhwa atongi anango akuti panango nee asafuna kuphedza anthu. Mbwenye Ntongi wa Umambo wa Mulungu, wakuti ndi Yezu, nee anadzacinjwa mbapita munthu unango. Mulungu ‘akhazikisa umambo wakuti nkhabe kudzafudzwa.’ (Dhanyeli 2:44) Yezu anadzatonga dziko yonsene yapantsi, pontho anadzatsalakana mwadidi anthu onsene munjira ibodzi ene. Iye ndi waufuni, wakukoma ntima na wakulungama, pontho anadzapfundzisa anthu toera atsalakanane mwadidi unango na ndzace: Mwaufuni, mwakukoma ntima na mwakulungama.—Lerini Izaiya 11:9.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti thangwi yanji Umambo wa Mulungu ndi wakusiyana kakamwe na mautongi a anthu.

4. Umambo wa Mulungu unadzatonga dziko yonsene yapantsi

Yezu Kristu ali na mphambvu kakamwe yakutonga kupiringana anthu onsene adatonga dziko. Lerini Mateu 28:18, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi munjira ipi utongi wa Yezu ndi wakusiyana kakamwe na mautongi a anthu?

Mautongi a anthu ndzidzi onsene asacinjwa, pontho ntongi m’bodzi na m’bodzi asatonga khundu ibodzi basi ya dziko. Ndiye tani Umambo wa Mulungu? Lerini Dhanyeli 7:14, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji ndi pyadidi kudziwa kuti Umambo wa Mulungu “nkhabe kudzafudzwa”?

 • Thangwi yanji ndi pyadidi kudziwa kuti Umambo unoyu unadzatonga dziko yonsene yapantsi?

5. Mautongi a anthu asafunika kucinjwa

Thangwi yanji Umambo wa Mulungu usafunika kupitira mbuto mautongi a anthu? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ndi nyatwa zipi zinaoneka thangwi ya mautongi a anthu?

Lerini Ekleziaste 8:9, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi imwe musanyerezera kuti Umambo wa Mulungu usafunika kupitira mbuto mautongi a anthu? Thangwi yanji?

6. Umambo wa Mulungu uli na atongi akuti asatibvesesa

Nakuti Mambo wathu Yezu Kristu akhala pa dziko yapantsi, iye “anakwanisa kutibvera ntsisi thangwi yakufewa kwathu.” (Ahebheri 4:15) Kusiyapo pyenepi, Yahova asankhula amuna na akazi akukhulupirika akukwana 144.000 adabuluka “m’madzindza onsene, pilongero pyonsene, mbumba zonsene na madziko onsene” toera kutonga pabodzi na Yezu.—Apokalipse 5:9.

 • Kodi mphyakutsandzayisa kuna imwe kudziwa kuti Yezu pabodzi na ale anafuna kudzatonga na iye asabvesesa nyatwa zinatamba ife? Thangwi yanji?

Yahova akusankhula amuna na akazi a mitundu yakusiyana-siyana toera adzatonge pabodzi na Yezu

7. Umambo wa Mulungu uli na mitemo yadidi kakamwe

Mautongi asakhazikisa mitemo toera kuphedza na kutsidzikiza anthu awo. Umambo wa Mulungu uli nayombo mitemo yakuti isafunika kutowezerwa. Lerini 1 Akorinto 6:9-11, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Musanyerezera kuti dziko mbidakhala tani anthu onsene mbadabvera mitemo ya Mulungu? a

 • Kodi imwe musanyerezera kuti mphyakuthema Yahova kuphemba anthu kuti abvere mitemo ya Umambo wace? Thangwi yanji?

 • Ninji pinapangiza kuti anthu akuti nee asabvera mitemo ineyi anakwanisa kucinja?—Onani vesi 11.

Mautongi asakhazikisa mitemo toera kutsidzikiza anthu awo. Umambo wa Mulungu uli na mitemo yadidi kakamwe yakuti isatsidzikiza ale anafuna kudzapita mu Umambo unoyu

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Kodi Umambo wa Mulungu ninji?”

 • Munatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Umambo wa Mulungu ndi utongi wakudzulu wakuti unadzatonga dziko yonsene yapantsi.

Mibvundzo yakubwereza

 • Mbani anafuna kudzatonga mu Umambo wa Mulungu?

 • Thangwi yanji Umambo wa Mulungu ndi wakusiyana kakamwe na mautongi a anthu?

 • Kodi Yahova asafuna kuti ale anafuna kudzapita mu Umambo wace acitenji?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani pidapfundzisa Yezu thangwi ya kunagumanika Umambo wa Mulungu.

“Kodi Umambo wa Mulungu Ndi Cinthu Ciri Muntima Mwathu?” (Nsolo wa mu jw.org)

Thangwi yanji Mboni za Yahova zisaona kuti kukhulupira Umambo wa Mulungu ndi kwakufunika kakamwe kupiringana kukhulupira mautongi a anthu?

Anthu Adaperekeka ku Umambo wa Mulungu (1:43)

Onani kuti Bhibhlya isalonganji thangwi ya anthu akukwana 144.000 adasankhulwa na Yahova toera kudzatonga pabodzi na Yezu.

“Mbani Anaenda Kudzulu?” (Nsolo wa mu jw.org)

Ninji pidacitisa nkazi m’bodzi wakuti akhali nkaidi kukhulupira kuti basi ene ndi Mulungu anafuna kubwerese ntendere pa dziko yapantsi?

“Ndadziwa Tani Ule Anafuna Kumalisa Kusoweka Kwa Ulungami” (Lamukani!, Novembro 2011)

a Inango mwa mitemo ineyi tinadzaipfundza pa Khundu 3.