Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 08

Imwe Munakwanisa Kukhala Xamwali wa Yahova

Imwe Munakwanisa Kukhala Xamwali wa Yahova

Yahova asafuna kuti imwe mundziwe mwadidi. Thangwi yanji? Iye asadikhira kuti mu ndzidzi unapfundza imwe thangwi ya makhaliro ace, kutsalakana kwace anthu na cifuniro cace, uxamwali wanu na iye ukhale wakuwanga. Kodi imwe munakwanisadi kukhala xamwali wa Mulungu? (Lerini Masalmo 25:14.) Musafunika kucitanji toera mukhale xamwali wace? Bhibhlya isatawira mibvundzo ineyi, pontho isalonga kuti thangwi yanji kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova ndi kwafunika kakamwe.

1. Yahova asakuphembani toera mucitenji?

Bhibhlya isalonga: “Fendedzerani Mulungu, iye anakufendedzeranimbo.” (Tiyago 4:8) Pyenepi pisabvekanji? Pisabveka kuti Yahova ali kukuphembani toera mukhale xamwali wace. Anango asanyerezera kuti nee anakwanisa kukhala axamwali a Mulungu, thangwi iwo nee asamuona. Mbwenye m’Mafalace, Bhibhlya, Yahova asalonga pinthu pyonsene pinafunika ife kudziwa thangwi ya makhaliro ace, pontho kuti tinakhala tani axamwali ace. Tingaleri Bhibhlya, uxamwali wathu na Yahova usakhala wakuwanga kakamwe, ngakhale nee tisakwanisa kumuona.

2. Thangwi yanji Yahova ndi xamwali wadidi kakamwe wakuti munakwanisa kukhala naye?

Nkhabepo munthu anakufunani kakamwe kupiringana Yahova. Iye asafuna kuti imwe mukhale wakutsandzaya, pontho asafuna kuti mucite phembero kuna iye ndzidzi onsene unafuna imwe ciphedzo cace. Imwe munakwanisa kumpanga “pinthu pyonsene pinakudzudzumisani, thangwi iye asakutsalakanani.” (1 Pedhru 5:7) Ndzidzi onsene Yahova ali dzololo toera kuphedza, kubalangaza na kubvesera axamwali ace.—Lerini Masalmo 94:18, 19.

3. Yahova asafuna kuti axamwali ace acitenji?

Yahova asafuna anthu onsene, “mbwenye ali na uxamwali wakuwanga na anthu akulungama.” (Misangani 3:32) Yahova asadikhira kuti axamwali ace awangisire toera kucita pinthu pyadidi, mbacalira pinthu pyakuipa. Anango asanyerezera kuti nee anakwanisa kucita pinthu pyonsene pinalonga Yahova toera kucita, mbacalira kucita pinthu pyakuipa. Mbwenye Yahova ndi wantsisi. Iye asakhala xamwali wa ale akuti mwandimomwene asanfuna, pontho akuti asacita pinthu pinankomera.—Masalmo 147:11; Mabasa 10:34, 35.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munakhala tani xamwali wa Mulungu, pontho onani kuti thangwi yanji iye ndi Xamwali wadidi kakamwe.

4. Abhrahamu akhali xamwali wa Yahova

Pinalonga Bhibhlya thangwi ya Abhrahamu (wakuti akhacemerwambo Abhramu) pisatiphedza kubvesesa kuti pisabvekanji kukhala xamwali wa Mulungu. Lerini thangwi ya Abhrahamu pa Genesi 12:1-4. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Yahova aphemba Abhrahamu toera acitenji?

 • Yahova apikiranji kuna Abhrahamu?

 • Abhrahamu acitanji pidapaswa iye pitsogolero na Yahova?

5. Pinafuna Yahova toera axamwali ace acite

Kazinji kene tisadikhira kuti axamwali athu aticitire pinthu.

 • Ndi pinthu pipi pinafuna imwe kuti axamwali anu akucitireni?

Lerini 1 Juwau 5:3, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Yahova asafuna kuti axamwali ace acitenji?

Toera kubvera Yahova, panango tisafunika kucinja makhaliro athu. Lerini Izaiya 48:17, 18, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji Yahova asaphemba kuti axamwali ace acite macinjo mu umaso wawo?

Xamwali wadidi asafuna kutiphedza, ndi thangwi yace asatipasa uphungu wadidi. Yahova asacitambo pibodzi pyene kuna axamwali ace

6. Yahova asacitanji kuna axamwali ace

Yahova asaphedza axamwali ace angakhala pa nyatwa. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Yahova aphedza tani nkazi adaona ife mu vidhyu toera kukunda manyerezero akuipa na kufewa manungo?

Lerini Izaiya 41:10, 13, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Yahova apikira kuti anacitanji kuna axamwali ace onsene?

 • Musanyerezera kuti Yahova anakwanisa kukhala xamwali wadidi? Thangwi yanji?

Axamwali adidi anakuphedzani ndzidzi onsene unafuna imwe ciphedzo. Yahova anakuphedzanimbo

7. Toera kukhala xamwali wa Yahova tisafunika kulonga na iye na kubvesera pinalonga iye

Axamwali angacedza pabodzi, uxamwali wawo usakhala wakuwanga. Lerini Masalmo 86:6, 11, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Tinakwanisa tani kulonga na Yahova?

 • Yahova asalonga tani na ife?

Ife tisalonga na Yahova tingacita phembero. Iye asalonga na ife tingaleri Bhibhlya

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Nkhabe kwanisika kukhala xamwali wa Mulungu.”

 • Ndi lemba ipi yakuti munakwanisa kuiphatisira toera kupangiza kuti mphyakukwanisika kukhala xamwali wa Yahova?

TAPFUNDZANJI

Yahova asafuna kukhala Xamwali wanu, pontho iye anakuphedzani toera mukhale dhuzi na iye.

Mibvundzo yakubwereza

 • Yahova asaphedza tani axamwali ace?

 • Thangwi yanji Yahova asafuna kuti axamwali ace acite macinjo mu umaso?

 • Musanyerezera kuti mphyakunentsa kukhala xamwali wa Yahova? Thangwi yanji musanyerezera pyenepi?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Kukhala xamwali wa Mulungu kunakwanisa tani kucinja umaso wanu?

“Yahova Ndi Mulungu Wakuti Tisafunika Kundziwa” (Ncenjezi, 15 ya Fevereiro 2003)

Onani kuti nkazi apulumusa tani umaso wace thangwi yakukhala na uxamwali na Yahova.

“Ine Nee Ndikhafuna Kufa!” (Ncenjezi N.° 1 2017)

Onani aphale na atsikana mbakalonga mabvero awo thangwi ya Yahova.

Pisabvekanji Kukhala Xamwali wa Mulungu? (1:46)