Tsamba Yakutoma Kuna Timoti 4:1-16

  • Cenjezo thangwi ya pipfundziso pya madimonyo (1-5)

  • Toera kukhala ntumiki wadidi wa Kristu (6-10)

    • Kusiyana kwa masendzekero akuwangisa manungo na kuperekeka kuna Mulungu (8)

  • Cita mphole-mphole thangwi ya cipfundziso cinapereka iwe (11-16)

4  Mbwenye nzimu wa Mulungu usalonga pakweca* kuti kutsogolo inadzafika midzidzi yakuti anthu anango anadzasiya cikhulupiro, mbabvesera mafala akunyengeza anaoneka ninga abuluka kuna Mulungu,*+ na pipfundziso pya madimonyo,  mbakwatika na umpfakafaka wa anthu analonga uthambi,+ akuti cikumbuntima cawo ndi ninga dazi idaoneka thangwi yakuikhwa cidzindikiro na utale wakupisa.  Iwo asakhondesa kusemba,*+ mbapanga anthu toera acalire pyakudya pinango.+ Mbwenye Mulungu acita pyakudya pyenepi toera ale akuti ali na cikhulupiro+ thangwi yakudziwa mwadidi undimomwene, akwanise kupidya+ mbapereka takhuta.  Thangwi pinthu pyonsene pidacitwa na Mulungu mphyadidi,+ pontho nee cibodzi cisafunika kukhondwa+ khala cisadyiwa mbaciperekerwa takhuta,  thangwi ico cisaceneswa na mafala a Mulungu pabodzi na phembero.  Ungapereka uphungu unoyu kuna abale, iwe unadzakhala ntumiki wadidi wa Kristu Yezu, wakudyeswa na mafala a cikhulupiro na cipfundziso cadidi cinatowezera iwe mwakukhulupirika.+  Mbwenye khonda pithankano pyapezi+ na pyakusowa basa pinapswipisa pinthu pyakucena, ninga pire pinalongwa na akazi anango akukalamba. Munjira inango, wangisira kakamwe, mbukhala na cifuno cakucita pinthu pyakuti pinakuphedza toera kukhala wakuperekeka kuna Mulungu.  Thangwi masendzekero anacita munthu toera kuwangisa manungo ace, asaphedza pangʼono basi, mbwenye kuperekeka kuna Mulungu kusaphedza munthu mu pinthu pyonsene, thangwi kusapikira umaso mu ndzidzi uno, na umaso unafuna kudza.+  Mafala anewa ndi akunyindirika, pontho athema kukhulupirwa na ntima onsene. 10  Na thangwi ineyi, ife tisaphata basa mwakuwanga, mbatiwangisira,+ thangwi tisaikha cidikhiro cathu kuna Mulungu wa mʼmaso, wakuti ndi Mpulumusi+ wa anthu a mitundu yonsene,+ makamaka kuna munthu wakukhulupirika. 11  Pitiriza kupereka na kupfundzisa pitsogolero pyenepi. 12  Nee munthu mʼbodzi asafunika kukupwaza thangwi yakukhala kwako mʼphale. Mbwenye pangiza kuti wathema kutowezerwa na anthu akukhulupirika, kubulukira pakulonga, mʼmacitiro ako, pakupangiza ufuni, na mu cikhulupiro, mbupitiriza na makhaliro akucena.* 13  Mpaka kubwera kwanga, pitiriza kukhala waphinga pakuleri kwako pamaso pa anthu,+ pakucenjeza* na pakupfundzisa. 14  Leka kupwaza muoni uli na iwe, udapaswa iwe kubulukira mu profesiya pa ndzidzi udasandzikirwa iwe manja na nsoka wa akulu a mpingo.+ 15  Nyerezera mwadidi* pinthu pyenepi; ikha manyerezero ako onsene mu pinthu pyenepi, toera kuthambaruka kwako kuoneke pakweca kuna anthu onsene. 16  Ndzidzi onsene cita mphole-mphole thangwi ya iwe, pontho thangwi ya cipfundziso cinapereka iwe.+ Pitiriza kucita pinthu pyenepi, thangwi ungacita pyenepi, unadzapulumusa umaso wako na wa ale anakubvesera.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Mafala akupumirwa asalonga mwakubveka.”
Fala na Fala: “ninga mafala akupumirwa.”
Peno: “kumanga banja.”
Peno: “mbupitiriza kucalira ulukwali.”
Peno: “pakupereka ciwangiso.”
Peno: “mwacidikhodikho.”