Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 48

Sankhulani Mwadidi Axamwali Anu

Sankhulani Mwadidi Axamwali Anu

Axamwali adidi asathimizira kutsandzaya kwathu m’midzidzi yadidi, pontho asatiphedza m’midzidzi yakunentsa. Mbwenye Bhibhlya isaticenjeza kuti si anthu onsene tayu akuti ndi axamwali adidi. Mphapo munasankhula tani axamwali adidi? Onani mibvundzo inatowera.

1. Kodi axamwali anasankhula imwe anakuphedzani peno nkhabe?

Tingamala ndzidzi uzinji mbatikacedza na munthu mu interneti peno nkhope na nkhope, ife tinakhalambo na makhaliro ninga ace, panango pyenepi pinakhala pyadidi peno pyakuipa. Ninga pinalonga Bhibhlya “ule anafamba na anthu audziwisi, anadzakhalambo waudziwisi, mbwenye ule anafamba na madzemwa [ale akuti nkhabe funa Yahova], anadzaona nyatwa.” (Misangani 13:20) Axamwali akuti asafuna Yahova mbamulambira, anakwanisa kukuphedzani toera kukhala na uxamwali wakuwanga na iye, mbamucita pisankhulo pyadidi. Mbwenye tingakhala na axamwali akuti nkhabe funa Yahova, iwo anaticitisa kukhala kutali na iye. Ndi thangwi yace Bhibhlya isatipanga toera tisankhule mwadidi axamwali athu. Tingakhala na axamwali akuti asafuna Yahova, ife pabodzi na iwo tinaphedzeka. Natenepa, ife tinakwanisa ‘kupitiriza kubalangazana, mbatiwangisana unango na ndzace.’—1 Atesalonika 5:11.

2. Kodi Yahova asakomerwa na imwe thangwi ya axamwali anasankhula imwe?

Yahova asasankhula mwadidi axamwali ace. Iye “ali na uxamwali wakuwanga na anthu akulungama.” (Misangani 3:32) Kodi Yahova asakomerwa tingasankhula axamwali akuti nkhabe kunfuna? Nkhabe, iye asatsukwala kakamwe! (Lerini Tiyago 4:4.) Mbwenye tingakhonda axamwali akuipa, mbatisankhula axamwali akuti asafuna Yahova, iye anakhala wakutsandzaya, pontho anatisankhula toera tikhale axamwali ace.—Masalmo 15:1-4.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti thangwi yanji ndi pyakufunika kusankhula mwadidi axamwali anu. Onanimbo kuti munakhala tani na axamwali akuti anakuphedzani.

3. Lekani kucita uxamwali na anthu akuipa

Anthu akuti nkhabe funa Mulungu na mitemo yace ndi axamwali akuipa. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Pinakwanisika tani kukhala na axamwali akuipa mbatikhonda kudzindikira?

Lerini 1 Akorinto 15:33, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi ndi munthu wa makhaliro api wakuti nee ndi xamwali wadidi? Thangwi yanji?

Lerini Masalmo 119:63, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ninji pinafuna kupangiza khala munthu anakhala xamwali wadidi peno nkhabe?

Tsau ibodzi yakubvunda inakwanisambo kubvundisa anango. Kodi axamwali akuipa anafudza tani makhaliro anu adidi?

4. Anthu a makhaliro akusiyana na ife anakwanisa kukhala axamwali athu adidi

Bhibhlya isalonga pya amuna awiri a mu Izraeli wa ndzidzi wakale akuti akhacemerwa Yonatani na Dhavidhi. Iwo akhali na thunga yakusiyana kakamwe, pontho akhali na makhaliro akusiyana; ngakhale tenepo, akhali axamwali a ponda ndipondembo. Lerini 1 Samweli 18:1, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji axamwali athu nee asafunika basi ene kukhala na thunga yathu peno makhaliro mabodzi ene na athu?

Lerini Aroma 1:11, 12, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi axamwali akuti asafuna Yahova, anakwanisa tani kuwangisana unango na ndzace?

Onani vidhyu toera muone kuti m’phale agumana tani axamwali ku mbuto yakuti nee akhaidikhira. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu, thangwi yanji anyakubala a Andreya akhadzudzumika na axamwali akhali na iye kuxikola?

 • Ninji pidacitisa Andreya kutoma kucita uxamwali na aphale anewa?

 • Kodi iye akwanisa tani kumalisa mabvero akunyerezera kuti ali ekhene?

5. Tinakhala tani na axamwali adidi

Onani kuti munakhala tani na axamwali adidi, pontho onani kuti munakhala tani xamwali wadidi. Onani VIDHYU.

Lerini Misangani 18:24 na 27:17, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Axamwali adidi asaphedzana tani unango na ndzace?

 • Kodi imwe muli na axamwali adidi ninga anewa? Khala nkhabe, munacitanji toera mukhale nawo?

Lerini Afilipi 2:4, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Toera mukhale na axamwali adidi, musafunika kukhala xamwali wadidi. Mphapo munacita tani pyenepi?

Toera mukhale na axamwali adidi, imwe musafunika kukhala xamwali wadidi

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Pinafunika ndi kukhala na xamwali, mwakukhonda tsalakana makhaliro ace.”

 • Kodi imwe mbamudalonganji?

TAPFUNDZANJI

Tingasankhula axamwali athu mwandzeru, tinakomeresa Yahova, pontho ife tinaphedzeka.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji Yahova asafuna kuti tisankhule axamwali adidi?

 • Ndi anthu api akuti nee asafunika kukhala axamwali athu?

 • Munacita tani uxamwali na anthu adidi?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti axamwali adidi anatiphedza tani m’midzidzi ya nyatwa.

“Wangisani Uxamwali Wanu na Anango Kumala Mbakudzati Kufika” (Ncenjezi, Novembro 2019)

Onani maonero mangasi akuti anakuphedzani toera kukhala na axamwali adidi.

“Tinacitanji Toera Tikhale na Axamwali Adidi?” (Jovens Pergutam—Respostas Préticas, Volume 1, nsolo 8)

Musafunika kudziwanji thangwi yakukhala na axamwali a mu interneti?

Phatisirani Mwandzeru Interneti (4:12)

Toera mudzindikire kuti ninji pidaphedza mamuna m’bodzi toera kuonesesa mwadidi anthu akhasankhula iye kuti akhale axamwali ace, onani nsolo wakuti “Ndikhafuna Kakamwe Kukhala na Baba.”

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Abril 2012)