Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 15

Yezu Mbani?

Yezu Mbani?

Yezu ndi m’bodzi mwa anthu akubvekera kakamwe. Anthu azinji asadziwa dzina ya Yezu, mbwenye nee asadziwa pizinji thangwi ya iye, pontho anthu azinji ali na maonero akusiyana thangwi ya Yezu. Bhibhlya isalonganji thangwi ya iye?

1. Yezu Mbani?

Yezu ndi anju wamphambvu anakhala kudzulu. Yahova Mulungu atoma kucita Yezu mbadzati kucita pinthu pinango pyonsene. Ndi thangwi yace iye asacemerwa “mwana wautombo mu pinthu pyonsene pidacitwa.” (Akolose 1:15) Bhibhlya isalonga kuti Yezu ndi ‘Mwana m’bodzi ekha’ wa Mulungu thangwi ndiye adacitwa basi ene na Yahova. (Juwau 3:16) Yezu aphata basa pabodzi na Pai wace, Yahova, mbam’phedza kucita pinthu pinango pyonsene. (Lerini Misangani 8:30.) Yezu asapitiriza kukhala wakutsandzaya thangwi iye na Yahova asafunana kakamwe. Mwakukhulupirika iye asatumikira ninga nyakupereka mphangwa wa Mulungu, pontho m’Bhibhlya iye asacemerwa “Fala” thangwi basa yace ndi yakupereka mphangwa na pitsogolero pya Mulungu.—Juwau 1:14.

2. Thangwi yanji Yezu abwera pa dziko yapantsi?

Mu pyaka pyakupiringana 2.000 nduli, mwacirengo Yahova aphatisira nzimu wace wakucena toera kufulusa umaso wa Yezu kudzulu mbauikha m’mimba mwa mwali akhacemerwa Mariya. Natenepa, Yezu adzabalwa ninga munthu. (Lerini Luka 1:34, 35.) Yezu abwera pa dziko toera kukhala Mesiya adapikirwa, peno Kristu, pontho toera apulumuse anthu onsene. a Maprofesiya onsene a m’Bhibhlya analonga pya Mesiya akwanirisika kuna iye, pyenepi pyaphedza anthu toera kudziwa kuti Yezu ndi “Kristu, Mwana wa Mulungu wa m’maso.”Mateu 16:16.

3. Yezu ali kupi cincino?

Pidafa Yezu, Mulungu amulamusa ninga anju, mbabwerera pontho kudzulu. Kweneku, “Mulungu ankuza mbamuikha pa mbuto yapadzulu kakamwe.” (Afilipi 2:9) Cincino, Yezu ndi anju wamphambvu kakamwe, basi ene Yahova ndiye ali na mphambvu kakamwe kupiringana Yezu.

DZIWANI PIZINJI 

Onani pinthu pizinji pinapangiza kuti mwandimomwene Yezu mbani, pontho onani kuti thangwi yanji kupfundza pya iye ndi kwakufunika kakamwe.

4. Yezu nee ndi Mulungu Wamphambvu Zonsene

Bhibhlya isapfundzisa kuti maseze Yezu ndi anju wamphambvu kudzulu, mbwenye iye asabvera Mulungu wace na Pai wace, Yahova. Tisadziwa tani pyenepi? Onani VIDHYU toera kudziwa pinapfundzisa Bhibhlya thangwi yakusiyana kwa Yezu na Mulungu wamphambvu zonsene.

Malemba anatowera asatiphedza kubvesesa kusiyana kwa Yahova na Yezu. Lerini lemba ibodzi na ibodzi, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

Lerini Luka 1:30-32.

 • Pidalonga anju unoyu pisapangiza tani kusiyana kwa Yezu na Yahova Mulungu “Wankulu Kakamwe”?

Lerini Mateu 3:16, 17.

 • Pikhabatizwa Yezu fala idabuluka kudzulu yalonganji?

 • Kuna imwe, fala ineyi ikhali ya ani?

Lerini Juwau 14:28.

 • Kodi baba na mwanace, mbani nkulu, pontho mbani wakuti ali na utongi ukulu kakamwe?

 • Yezu acemera Yahova Baba, pyenepi pisatipfundzisanji?

Lerini Juwau 12:49.

 • Kodi Yezu asanyerezera kuti iye na Babace ndi sawasawa? Ndi api maonero anu?

5. Pinapangiza kuti Yezu akhali Mesiya

M’Bhibhlya muna maprofesiya mazinji analonga pya Mesiya wakuti asankhulwa na Mulungu toera kupulumusa anthu. Maprofesiya anewa aphedza anthu toera kudzindikira mwakukhonda nentsa kuti Mesiya akhali ani. Onani VIDHYU inapangiza mwacigwagwa maprofesiya mangasi adakwanirisa Yezu pikhali iye pa dziko yapantsi.

Lerini maprofesiya awa anagumanika m’Bhibhlya, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera:

Lerini Mikeya 5:2 toera kudziwa kuti Mesiya mbadabalwa kupi. b

 • Kodi kudabalwa Yezu kusabverana na profesiya ineyi?—Mateu 2:1.

Lerini Masalmo 34:20 na Zakariya 12:10 toera kuona kuti Bhibhlya ikhadalonganji thangwi ya kufa kwa Mesiya.

 • Kodi maprofesiya anewa akwanirisika?—Juwau 19:33-37.

 • Kodi imwe musanyerezera kuti ndi Yezu adacitisa kuti maprofesiya anewa akwanirisike?

 • Kuna imwe, pyenepi pisapangizanji thangwi ya Yezu?

6. Ife tinaphedzeka tingapfundza pya Yezu

Bhibhlya isalonga kuti mphyakufunika kakamwe kupfundza pya Yezu na pinafuna Mulungu kuti iye acite. Lerini Juwau 14:6 na 17:3, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji mphyakufunika kakamwe kupfundza pya Yezu?

Yezu afungula njira toera ife tikhale axamwali a Mulungu. Iye apfundzisa undimomwene wa Yahova, pontho kubulukira mwa iye, ife tinakwanisa kukhala na umaso wakukhonda mala

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Mboni za Yahova nkhabe khulupira Yezu.”

 • Imwe mbamudatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Yezu ndi anju wamphambvu. Iye ndi Mwana wa Mulungu, pontho ndi Mesiya.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji Yezu asacemerwa “mwana wautombo mu pinthu pyonsene pidacitwa”?

 • Yezu acitanji mbadzati kubwera pa dziko yapantsi?

 • Tisadziwa tani kuti Yezu ndi Mesiya?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani m’Bhibhlya kuti ndi munjira ipi Yezu ndi Mwana wa Mulungu.

“Thangwi Yanji Yezu Asacemerwa Mwana wa Mulungu?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti thangwi yanji Bhibhlya nkhabe pfundzisa utatu.

“Kodi Yezu Ndi Mulungu?” (Ncenjezi, 1 ya Abril 2009)

Lerini toera mudziwe kuti umaso wa nkazi unango wacinja tani pidamala iye kufufudza pinalonga Bhibhlya thangwi ya Yezu.

“Nkazi Waciyuda Afufudza Mwadidi Pikhakhulupira Iye” (Lamukani!, Maio 2013)

a Onani Cidzindikiro Cakumalisa 2 cinapangiza kuti maprofesiya anewa akwanirisika mu ndzidzi ukhali Yezu pa dziko yapantsi.

b Mu nsolo 26 na 27 tinadzapfundza kuti thangwi yanji anthu asafunika kupulumuswa, pontho Yezu atipulumusa tani.