Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 54

Ndi Basa Ipi Iri na “M’bandazi Wakukhulupirika na Wandzeru”

Ndi Basa Ipi Iri na “M’bandazi Wakukhulupirika na Wandzeru”

Yezu ndi Nsolo wa mpingo Wacikristu. (Aefesi 5:23) Lero iye ali kudzulu, mbwenye asaphatisira “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru” toera kutsogolera anyakupfundzace pa dziko yapantsi. (Lerini Mateu 24:45.) Ndi Yezu adasankhula “m’bandazi” unoyu mbampasa basa yakutsogolera. Maseze apaswa basa yakutsogolera, “m’bandazi” asatumikira Kristu na abale ace. Kodi mbani “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru”? Iye asatitsalakana tani?

1. Kodi mbani “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru”?

Ndzidzi onsene Yahova asaphatisira munthu m’bodzi peno nsoka ung’ono wa anthu toera kutsogolera mbumba yace. (Malakiya 2:7; Ahebheri 1:1) Pidafa Yezu, apostolo na akulu a mpingo mu Yerusalemu ndiwo akhatsogolera. (Mabasa 15:2) Pyenepi pisacitikambo lero. Yahova asaphatisira nsoka ung’ono wa akulu a mpingo toera kupereka cakudya cauzimu na kutsogolera basa yakumwaza mphangwa. Nsoka unoyu ung’ono ndi Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova. Iwo ndi “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru adakhazikiswa” na Yezu toera kuphata basa ineyi. (Mateu 24:45a) Abale onsene anacita khundu ya Mathubo Akutonga ndi Akristu akudzodzwa na nzimu wakucena, iwo asadikhira kuti angafa pa dziko yapantsi anadzaenda katonga na Kristu kudzulu.

2. Kodi m’bandazi wakukhulupirika asapereka tani cakudya cauzimu kuna mbumba ya Yahova?

Yezu alonga kuti m’bandazi wakukhulupirika mbadapasa Akristu andzawo ‘cakudya pa ndzidzi wakuthema.’ (Mateu 24:45b) Nakuti cakudya cakumanungo cisatiphedza toera tikhale na mphambvu na ungumi wadidi, cakudya cauzimu cakuti ndi cipfundziso ca mafala a Mulungu cisatipasa mphambvu inafuna ife toera tipitirize kukhala akukhulupirika kuna Yahova mbatiphata basa idatipasa Yezu. (1 Timoti 4:6) Ife tisatambira cakudya ceneci cauzimu pa misonkhano ya mpingo, misonkhano ya cisa na ya gawo, kuphatanizambo mabukhu akubuluswa m’Bhibhlya na mavidhyu. Cakudya ceneci cisatiphedza toera kubvesesa pinafuna Mulungu na kuwangisa uxamwali wathu na iye.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti thangwi yanji tisafunika kukhala na “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru” peno Mathubo Akutonga.

Mathubo Akutonga asapereka cakudya cauzimu, pitsogolero na ciphedzo kuna Mboni za Yahova pa dziko yonsene yapantsi

3. Mbumba ya Yahova isaphata basa mwakuphatana

Mathubo Akutonga asaphatisirwa na Yezu toera kutsogolera basa ya Mboni za Yahova. Pyenepi pikhacitikambo na Akristu a mu ndzidzi wa apostolo. Onani VIDHYU.

Lerini 1 Akorinto 14:33, 40, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi mavesi anewa asapangiza tani kuti Yahova asafuna kuti atumiki ace acite pinthu munjira yadidi?

4. M’bandazi wakukhulupirika na wandzeru asatsogolera basa yakumwaza mphangwa

Basa yakumwaza mphangwa ikhali yakufunika kakamwe kuna Akristu a mu ndzidzi wa apostolo. Lerini Mabasa 8:14, 25, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mbani akhatsogolera basa yakumwaza mphangwa mu ndzidzi wa apostolo?

 • Kodi Pedhru na Juwau atawira pitsogolero pidapaswa iwo na apostolo andzawo?

Basa yakufunika kakamwe inacita Mathubo Akutonga ndi yakutsogolera basa yakumwaza mphangwa. Onani VIDHYU.

Yezu alonga kuti basa yakumwaza mphangwa ndi yakufunika kakamwe. Lerini Marko 13:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji basa yakumwaza mphangwa ndi yakufunika kakamwe kuna Mathubo Akutonga?

 • Thangwi yanji tisafuna kuti “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru” atsogolere basa yakumwaza mphangwa inacitwa pa dziko yonsene?

5. M’bandazi wakukhulupirika na wandzeru asatipasa pitsogolero

Mathubo Akutonga asapereka pitsogolero kuna Akristu onsene pa dziko yapantsi. Kodi iwo asadziwa tani pitsogolero pinafuna iwo kupereka? Onani kuti mathubo akutonga a mu ndzidzi wa apostolo akhacita tani pyenepi. Lerini Mabasa 15:1, 2, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ninji pikhacitisa kuti Akristu anango a ndzidzi wa apostolo akhonde kubverana?

 • Kodi Paulu, Bharnabhe na anango asaka ciphedzo ca ani toera kumalisa nkandzo unoyu?

Lerini Mabasa 15:12-18, 23-29, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mbadzati kucita cisankhulo, mathubo akutonga a mu ndzidzi wa apostolo akhasaka citsogolero ca Mulungu. Iwo akhacita tani pyenepi? —Onani vesi 12, 15 na 28.

Lerini Mabasa 15:30, 31 na 16:4, 5, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Akristu a mu ndzidzi wa apostolo abvera pitsogolero pidapaswa iwo na mathubo akutonga?

 • Ndi nkhombo zipi zidapaswa iwo na Yahova thangwi yakubvera kwawo?

Lerini 2 Timoti 3:16 na Tiyago 1:5, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mathubo Akutonga a mu ndzidzi wathu asacitanji mbadzati kucita cisankhulo?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Mungabvera Mathubo Akutonga basi ene muli kutowera anthu.”

 • Ninji pinakupasani cinyindiro cakuti Yezu akutsogolera Mathubo Akutonga?

TAPFUNDZANJI

Mathubo Akutonga ndi “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru” adakhazikiswa na Kristu. Iwo asapereka pitsogolero na cakudya cauzimu kuna Akristu pa dziko yonsene yapantsi.

Mibvundzo yakubwereza

 • Mbani adakhazikisa “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru”?

 • Mathubo Akutonga asatitsalakana tani lero?

 • Kodi imwe musakhulupira kuti Mathubo Akutonga ndi “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru”?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti Mathubo Akutonga asacita tani basa yawo.

“Mbani Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti Mathubo Akutonga asacitanji toera titambire cakudya cauzimu cadidi.

Kucita Mabukhu Akuti Asalonga Undimomwene (17:18)

Kodi abale anacita khundu ya Mathubo Akutonga asaona tani basa idapaswa iwo na Yezu?

Ndi Nkhombo Ikulu Kakamwe (7:04)

Kodi misonkhano yathu ya mpingo na ya gawo isapangiza tani kuti Yahova asatsogolera Mathubo Akutonga?

Yahova Akupfundzisa Mbumba Yace (9:39)