Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 16

Yezu Acitanji Pikhali Iye pa Dziko Yapantsi?

Yezu Acitanji Pikhali Iye pa Dziko Yapantsi?

Anthu azinji anganyerezera pya Yezu asamuona ninga khombwani, ninga mprofeta waudziwisi peno ninga munthu wakuti akhadasala pang’ono toera kufa. Mbwenye ife tinakwanisa kupfundza pizinji thangwi ya iye tingapfundza pya umaso wace pikhali iye pa dziko yapantsi. Mu nsolo uno, tinapfundza pinthu pingasi pyakufunika kakamwe pidacita Yezu, pontho tinapfundza kuti pinthu pyenepi pinakuphedzani tani.

1. Kodi basa yakufunika kakamwe ya Yezu ikhali ipi?

Basa yakufunika kakamwe ya Yezu ikhali “kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu.” (Lerini Luka 4:43.) Iye akhamwaza mphangwa zadidi zakuti Mulungu anadzakhazikisa umambo peno utongi wakuti unadzamalisa nyatwa zonsene za anthu. a Mu pyaka pitatu na hafu, Yezu awangisira kakamwe toera kupanga anthu mphangwa zenezi zakuwangisa.—Mateu 9:35.

2. Thangwi yanji Yezu akhacita pirengo?

Bhibhlya isalonga kuti “kubulukira mwa [Yezu], Mulungu acita pirengo, mabasa akudzumisa na pidzindikiro.” (Mabasa 2:22) Mulungu apasa Yezu mphambvu toera kumatamisa condzi, kudyesa pikwi na pikwi pya anthu, kuwangisa atenda na kulamusa anthu muli akufa. (Mateu 8:23-27; 14:15-21; Marko 6:56; Luka 7:11-17) Pirengo pikhacita Yezu pikhapangiza kuti iye akhadatumwa na Mulungu. Pontho pirengo pyenepi pikhapangiza kuti Yahova ali na mphambvu yakumalisa nyatwa zathu zonsene.

3. Tisapfundzanji na umaso wa Yezu?

Mu pinthu pyonsene Yezu akhabvera Yahova. (Lerini Juwau 8:29.) Yezu akhacita pyonsene pikhampanga Babace. Iye akhacita pyenepi ndzidzi onsene ukhali iye pa dziko yapantsi, maseze anthu azinji akhayesera kumpingiza. Pidacita iye pyapangiza kuti anthu anakwanisa kutumikira Mulungu, ngakhale m’midzidzi yakunentsa. Natenepa, Yezu ‘atipangiza kuti tinatowezera tani manyalo ace mwakukhulupirika.’1 Pedhru 2:21.

DZIWANI PIZINJI

Onani pidacita Yezu toera kumwaza mphangwa zadidi na kucita pirengo.

4. Yezu amwaza mphangwa zadidi

Yezu afamba makilometru mazinji m’miseu ya pfumbi, mbakamwaza mphangwa zadidi kuna anthu azinji. Lerini Luka 8:1, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Yezu akhamwaza mphangwa basi ene kuna anthu akhaenda kuna iye?

 • Ndi kuwangisira kupi kukhacita Yezu toera kugumana anthu?

Mulungu alonga kuti Mesiya mbadamwaza mphangwa zadidi. Lerini Izaiya 61:​1, 2, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Yezu akwanirisa tani profesiya ineyi?

 • Kodi imwe musanyerezera kuti anthu asafunika kubva mphangwa zenezi mu ntsiku zino?

5. Yezu apfundzisa undimomwene wakufunika kakamwe

Kusiyapo kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu, Yezu aperekambo uphungu wakufunika. Onani pingasi mwa pinthu pidalonga iye mu nkhani yace yakudziwika kakamwe ya Paphiri. Lerini Mateu 6:14, 34, na 7:12, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi uphungu upi wakufunika kakamwe udapereka Yezu m’mavesi anewa?

 • Kuna imwe, uphungu unoyu unakwanisa kuphedza anthu mu ntsiku zino?

6. Yezu acita pirengo

Yahova apasa mphambvu Yezu toera kucita pirengo pizinji. Toera kuona cibodzi mwa pirengo pyenepi, lerini Marko 5:25-34 peno onani VIDHYU. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Kodi nkazi akhabva kupha adalongwa mu vidhyu, akhakhulupiranji?

 • Pa cirengo ceneci, ninji cidakomerwa na imwe kakamwe?

Lerini Juwau 5:36, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi pirengo pidacita Yezu ‘pisapereka umboni’ upi peno pisapangizanji thangwi ya iye?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Mphangwa zizinji zinadziwa ife thangwi ya Yezu zisagumanika m’mabukhu manai anacemerwa maevanjelyu. Mabukhu anewa ndi Mateu, Marko, Luka na Juwau. M’bodzi na m’bodzi mwa ale adalemba mabukhu anewa alemba mphangwa zinalonga pya Yezu munjira yakusiyana. Tingaleri mabukhu manai ene tinabvesesa mwadidi kakamwe pidacitika mu umaso wa Yezu.

 • MATEU

  alemba evanjelyu yakutoma. Evanjelyu ineyi isalonga kakamwe thangwi ya pinthu pidapfundzisa Yezu, makamaka pidapfundzisa iye thangwi ya Umambo wa ­Mulungu.

 • MARKO

  alemba evanjelyu ing’ono. Evanjelyu ineyi isalonga pizinji thangwi ya mphangwa zakutsandzayisa kakamwe.

 • LUKA

  alonga kuti phembero ikhali yakufunika kakamwe kuna Yezu, pontho alonga kuti Yezu akhatsalakana tani akazi.

 • JUWAU

  afokotoza pinthu pizinji pidalonga Yezu kuna axamwali ace apantima na kuna anthu anango. Pyenepi pisatiphedza kudziwa mwadidi makhaliro a Yezu.

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Yezu nee akhali Mesiya, basi ene akhali munthu wadidi.”

 • Imwembo, ndi api maonero anu?

TAPFUNDZANJI

Yezu amwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu, acita pirengo, pontho iye akhabvera Yahova mu pinthu pyonsene.

Mibvundzo yakubwereza

 • Kodi basa yakufunika kakamwe ya Yezu pikhali iye pa dziko yapantsi ikhali ipi?

 • Pirengo pidacita Yezu pisapangizanji?

 • Ndi uphungu upi wakufunika kakamwe udapfundzisa Yezu?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ndi mphangwa zipi zakuti Yezu akhazilonga kazinji kene?

“Kodi Umambo wa Mulungu—Usabvekanji Kuna Yezu?” (Ncenjezi, 1 ya Outubro 2014)

Onani kuti thangwi yanji tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti pirengo pya Yezu pyacitikadi.

“Musapfundzanji na Pirengo Pidacita Yezu?” (Ncenjezi, 15 ya Julho 2004)

Lerini thangwi ya mamuna m’bodzi adacinja umaso wace pidadziwa iye kuti Yezu akhatsalakana kakamwe anthu.

“Ine Ndikhanyerezera Pikhafuna Ine Basi” (Ncenjezi, 1 ya Outubro 2014)

Onani pinthu pyakufunika kakamwe pidacita Yezu mu utumiki wace na ndzidzi udacita iye pinthu pyenepi.

“Pinthu Pyakufunika Kakamwe Pidacitika mu Umaso wa Yezu pa Dziko Yapantsi” (Bhibhlya ya Dziko Ipswa, Apendise A7)

a Nsolo 31-33 unadzalonga pizinji thangwi ya Umambo wa Mulungu.