Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 46

Thangwi Yanji Tisafunika Kuperekeka Kuna Yahova Mbatibatizwa?

Thangwi Yanji Tisafunika Kuperekeka Kuna Yahova Mbatibatizwa?

Cisankhulo cakufunika kakamwe cakuti tinakwanisa kucicita mu umaso wathu ndi kuperekeka kuna Yahova. Ife tisaperekeka kuna Yahova tingacita phembero kuna iye, mbatipikira kuti tinalambira iye basi, pontho tinaikha pinafuna iye pa mbuto yakutoma mu umaso wathu. (Masalmo 40:8) Buluka penepo tisabatizwa. Mu ndzidzi unabatizwa ife, tisapangiza kuna anthu anango kuti taperekeka kuna Yahova. Kusankhula kuperekeka kuna Yahova kusacinja umaso wa munthu. Mphapo, ninji cinakulumiza munthu toera kucita cisankhulo ceneci cakufunika kakamwe?

1. Ninji cinakulumiza munthu toera kuperekeka kuna Yahova?

Ife tisaperekeka kuna Yahova thangwi tisanfuna. (1 Juwau 4:10, 19) Bhibhlya isalonga: “Funa Yahova Mulungu wako na ntima wako onsene, na umaso wako onsene, na ndzeru zako zonsene na mphambvu zako zonsene.” (Marko 12:30) Ife tisapangiza kuti tisafuna Mulungu, tayu basi na mafala athu, mbwenye tisapangiza na pinthu pinacita ife. Mwacitsandzo, mamuna na nkazi angafunana kakamwe asamanga banja; munjira ibodzi ene, kufuna kwathu Yahova kusatikulumiza toera kuperekeka kuna iye, mbatibatizwa.

2. Ndi nkhombo zipi zinapereka Yahova kuna munthu anabatizwa?

Mungabatizwa munakhalambo m’bodzi wa banja ya Yahova yakuti ndi yakutsandzaya. Buluka penepo, munadzaona munjira zakusiyana-siyana kuti Yahova asakufunani, pontho munadzakhala na uxamwali wakuwanga kakamwe na iye. (Lerini Malakiya 3:16-18.) Kusiyapo kukhala na Yahova ninga Babanu, imwe munadzakhalambo na abale na alongo pa dziko yonsene yapantsi akuti asafuna Yahova na imwe. (Lerini Marko 10:29, 30.) Ndimomwene kuti mbamudzati kubatizwa, pana pinthu pinafunika imwe kucita. Imwe musafunika kupfundza thangwi ya Yahova, musafunika kunfuna, mbamukhulupira Mwanace, Yezu. Pakumalisa, imwe musafunika kupereka umaso wanu kuna Yahova. Mungacita pyenepi, buluka penepo mbamubatizwa, imwe munadzakhala na nkhombo yakukhala na umaso kwenda na kwenda. Bhibhlya isalonga: “Ubatizo usakupulumusanimbo cincino.”1 Pedhru 3:21.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti thangwi yanji musafunika kuperekeka kuna Yahova, mbamubatizwa.

3. Tonsene tisafunika kusankhula anafuna ife kutumikira

Kale, anthu anango a mbumba ya Izraeli akhanyerezera kuti mbadakwanisa kulambira Yahova mu ndzidzi ubodzi ene mbalambira mulungu wauthambi Bhaale. Mbwenye Yahova atuma mprofeta Eliya toera kuapanga kuti pyenepi pikhali pyakuipa. Lerini 1 Amambo 18:21, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Aizraeli akhafunika kucita cisankhulo cipi?

Ninga Aizraeli, ife tisafunikambo kusankhula kuti tinatumikira ani. Lerini Luka 16:13, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji ife nee tinakwanisa kulambira Yahova mu ndzidzi ubodzi ene mbatilambira munthu unango peno cinthu cinango?

 • Tinapangiza tani kuna Yahova kuti tasankhula kulambira iye basi?

4. Nyerezerani mwadidi ufuni uli na Yahova kuna imwe

Yahova atipasa miyoni mizinji kakamwe yadidi. Ifembo tinampasanji? Onani VIDHYU.

Ndi zipi njira zingasi zinapangiza kuti Yahova asakufunani? Lerini Masalmo 104:14, 15 na 1 Juwau 4:9, 10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi miyoni ipi idakupasani Yahova yakuti musakomerwa nayo kakamwe?

 • Ndi api mabvero anu thangwi ya Yahova munganyerezera miyoni inakupasani iye?

Ife tingapaswa muoni wakuti tikhaufuna kakamwe, ife tisapereka takhuta kuna munthu adatipasa. Lerini Dheuteronomyo 16:17, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Munganyerezera pinthu pyonsene pidakucitirani Yahova, musakulumizika toera kuncitiranji?

5. Imwe mungaperekeka kuna Yahova munatambira nkhombo zizinji

Anthu azinji asanyerezera kuti kubvekera, basa yadidi peno kobiri pinaaphedza toera kukhala akutsandzaya. Kodi unoyu ndi undimomwene? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Maseze Andrey akhakomerwa kakamwe na kugwa bhola, thangwi yanji iye asiya kugwa bhola?

 • Iye asiya kugwa bhola, mbaperekeka kuna Yahova. Musanyerezera kuti iye acita cisankhulo cadidi? Thangwi yanji?

Mpostolo Paulu mbadzati kukhala Nkristu, iye akhali na pyonsene toera kukhala na basa yadidi kakamwe. Iye apfundziswa mwambo wa Ayuda na mpfundzisi wakubvekera kakamwe. Mbwenye iye asiya pyenepi toera kukhala Nkristu. Kodi Paulu atsumbikika? Lerini Afilipi 3:8, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji Paulu alonga kuti pinthu pidacita iye mbadzati kukhala Nkristu pikhali ninga “pirombo” peno pinthu pyakunyanyasa?

 • Mphapo iye awinanji?

 • Kodi imwe musanyerezera kuti umaso wanu unakhala mwadidi mungatumikira Yahova? Thangwi yanji musalonga tenepo?

Paulu pidakhala iye Nkristu awina pinthu pizinji kakamwe kupiringana pidasiya iye

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Nkhabe funika kuperekeka kuna Mulungu toera kuntumikira.”

 • Thangwi yanji musanyerezera kuti mphyadidi kuperekeka kuna Yahova?

TAPFUNDZANJI

Ufuni usatikulumiza toera kuperekeka kuna Yahova, mbatibatizwa.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji ife tisafunika kufuna Yahova na ntima wathu onsene, mbatimulambira?

 • Ndi nkhombo zipi zinapereka Yahova kuna atumiki ace adabatizwa?

 • Kodi imwe musafuna kuperekeka kuna Yahova?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti thangwi yanji nyakuimba na nyakugwa bhola asankhula kuperekeka kuna Yahova.

Aphale na Atsikana Asabvundza—Ndinacitanji na Umaso Wanga?—Kukumbuka Pyakale (6:54)

Onani pinthu pinango pinacitisa munthu kuperekeka kuna Yahova.

“Thangwi Yanji Tisafunika Kuperekeka Kuna Yahova?” (Ncenjezi, 15 ya Janeiro 2010)

Mu vidhyu iyi ya nyimbo, onani kutsandzaya kunakhala na ale anaperekeka kuna Yahova.

Ndaperekeka Kuna Imwe (4:30)

Lerini nsolo wakuti: “Ine Ndikhabvundzika: ‘Thangwi Yanji Tacitwa?’ toera muone kuti ninji pidaphedza nkazi unango toera kuikha pinthu pyakufunika pa mbuto yakutoma.

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Novembro 2012)