Onlad karga

Onlad saray karga

Say Dalan, say Katuaan, say Bilay

Say Dalan, say Katuaan, say Bilay

Seguradon naliketan ka no walay narengel mon maong a balita. Tan talagan walay balibalin balita parad sika tan saray inad-arom ed bilay.

Sayan maong a balita et walad Biblia, say libron impaisulat na Amalsa ed uniberso, si Jehova a Dios, pigaran taon lay apalabas. Diad sayan publikasyon, manpokus tayo ed apatiran libro ed Biblia ya nankargay balibalin balita parad sikatayon amin. Say ngaran na saratan ya libro et imbased ngaran na saray lalakin inusar na Dios ya mangisulat ed saratan​—Mateo, Marcos, Lucas, tan Juan.

Sayan apatiran salaysay et tatawagen na dakel ya apatiran Ebanghelyo. Karga na saratan so ebanghelyo odino maong a balita nipaakar ed si Jesus​—ya sikatoy usaren na Dios pian isalba iray totoo, tan bilang Ari ed Panarian na Dios diad tawen, iter nen Jesus so permanentin bendisyon ed amin ya mangipanengneng na pananisia ed sikato.​—Marcos 10:17, 30; 13:13.

AKIN YA APATIRAN EBANGHELYO?

Nayarin pankelawan mo no akin ya impaisulat na Dios so apatiran salaysay nipaakar ed impanbilay tan bangat nen Jesus.

Wala ray pankaabigan na pigaran salaysay no anto ray imbaga tan ginawa nen Jesus. Pian iyilustra, imadyin mon akapaliber so apatiran lalaki ed sakey ya kabkabat a managbangat. Say walad arap to et managsingil na buis. Say walad kawanan to et doktor. Say mandengdengel ed kawigi to et managsigay tan sankaapitan ya kaaro to. Tan say komapat et walad benegan to ya manoobserba tan mas ugaw nen saramay talora. Amin da et matua, tan walay sarili dan paninteresan. No balang sakey ed sikara et mansulat no anto ray imbaga tan ginawa na managbangat, posiblin nanduruman detalye o ebento so nabasa ed salaysay da. No aralen tayoy apatiran libro, ya sankanonot tayon nandurumay nononoten odino gagala na saray nansulat, natalosan tayoy kompleton detalye na saray imbaga  tan ginawa nen Jesus. Ililitrato na saya no panon tayon minabang ed apatiran nanduruman rekord na impanbilay na Sankamaongan a Managbangat, si Jesus.

Diad katuloyan na ilustrasyon, labay na managsingil na buis ya kombinsien iray Judio, kanian inorganisa toy pigaran bangat o ebento diad paraan ya natulongan to ra. Indanet na doktor so impamaabig ed saray mansasakit odino lupoy, kanian agto la binitla iray detalyin inrekord na managsingil na buis odino dumay impangistorya to ed saratan. Indanet na maapit a kaaro iray liknaan tan kualidad na managbangat. Samay mas ugaw et mas antikey tan direkta. Balet, amin ya insulat da et susto. Nalinewan tayod satan ya ilustrasyon no panon itayon natulongan na apatiran salaysay nipaakar ed bilay nen Jesus pian mas natalosan tayo ray ginawa, imbangat, tan personalidad to.

Nayarin say tawag na arum et ‘Ebanghelyo nen Mateo’ odino ‘Ebanghelyo nen Juan.’ Aliwan lingo itan, lapud nankargan amin iratan na “maong a balita nipaakar ed si Jesu-Kristo.” (Marcos 1:1) Balet, diad mas malaknab ya pantalos, saksakey labat so kompleton ebanghelyo odino maong a balita nipaakar ed si Jesus. Nabasa tayo itan ed apatiran rekord o libro.

Inkompara tan impantutunosan na dakel ya manaaral ed Salitay Dios iray ebento tan detalye ya naromog ed Mateo, Marcos, Lucas, tan Juan. Nen manga 170 C.E. et ontan so maseet ya ginawa nen Tatian, sakey ya managsulat ed Syria. Binidbir to a sarayan apatiran libro et susto tan pinuyanan, tan tinugyop toy Diatessaron, say mantutunosan ya salaysay na bilay tan ministeryo nen Jesus.

Ontan met so inkadesinyo na libron Jesus​—Say Dalan, say Katuaan, say Bilay, balet ta mas susto tan kompleto. Nagmaliw a posible itan lapud mas natatalosan tayo la natan so pakakasumpal na dakerakel a propesiya tan ilustrasyon nen Jesus. Mas malinew lad sikatayo natan iray imbaga tan ginawa to, ontan met ed saray impantutumbokan na saray ebento. Lapud saray adiskobre na saray arkeologo, mas alinewan iray pigaran detalye tan say tutukoyen na saray nansulat. Siempre, anggapoy makapangibaga ed eksakton impantutumbokan na saray agawa. Balet say inkisulat na libron Jesus​—Say Dalan, say Katuaan, say Bilay et makatunongan tan lohikal.

SAY DALAN, SAY KATUAAN, SAY BILAY

Legan mon malikeliket a babasaen iyan libro, salim ya isipen so mensahe na saya ed sika tan saray inad-arom ed bilay. Tandaan ya oniay imbagan mismo nen Jesu-Kristo ed si apostol Tomas: “Siak so dalan tan say katuaan tan say bilay. Anggapoy makasabi ed Ama no aliwan diad panamegley ko.”​—Juan 14:6.

Tulongan ka na libron Jesus​—Say Dalan, say Katuaan, say Bilay ya mas natalosan a si Jesus so “say dalan.” Diad panamegley nen Jesus tayo labat posiblin makaasingger ed si Jehova a Dios diad pikakasi. Niarum ni, si Jesus so dalan pian makapikareenan tayo ed Dios. (Juan 16:23; Roma 5:8) Kanian, diad panamegley nen Jesus itayo labat nawalaan na maabig ya relasyon ed Dios.

Si Jesus so “say katuaan.” Sikatoy nansalita tan nambilay unong ed katuaan; singa sinmabi so katuaan panamegley nen Jesus. Sinumpal toy dakel a propesiya, kanian nagmaliw ya “‘on’ diad panamegley to.” (2 Corinto 1:20; Juan 1:14) Saratan ya propesiya so ontulong ed sikatayon natalosan so manunan betang to diad pakasumpal na gagalay Dios.​—Apocalipsis 19:10.

Tan si Jesu-Kristo so “say bilay.” Diad panamegley na dondon​—say impangibagat tod perpekton bilay tan dala to​—ginawa ton posible ya nawalaan itayoy “tuan bilay,” say “bilay ya andi-anggaan.” (1 Timoteo 6:12, 19; Efeso 1:7; 1 Juan 1:7) Sikatoy magmaliw met ya “say bilay” parad minilyon ya inaatey balet ta paolien ed bilay tan walaan na ilalon manbilay ya andi-anggaan diad Paraiso.​—Juan 5:28, 29.

Kaukolan tayon apresyaen so betang nen Jesus ed gagala na Dios. Komon ta na-enjoy moy makaaral ni nipaakar ed si Jesus​—“say dalan tan say katuaan tan say bilay.”