Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 100

Say Ilustrasyon To Nipaakar ed Samploran Mina

Say Ilustrasyon To Nipaakar ed Samploran Mina

LUCAS 19:11-28

  • ILUSTRASYON NEN JESUS NIPAAKAR ED SAMPLORAN MINA

Anggaman diad Jerusalem so laen nen Jesus, sikatoy nayarin wala nid abung nen Zaqueo a kaiba iray disipulo to. Panisiaan da a magano lan niletneg so “Panarian na Dios” a say Ari et si Jesus. (Lucas 19:11) Agda iya atalosan, a singa met ed samay imbaga nen Jesus ya sikatoy nepeg ya ompatey. Kanian sikatoy angiter na ilustrasyon pian natalosan da a mabayag ni so kiletneg na Panarian.

Inkuan to: “Walay sakey a gagalangen a too a linmad arawin dalin pian awaten toy pakauley bilang ari insan ompawil.” (Lucas 19:12) Andukey a panaon so kaukolan parad satan a biahe. Malinew a si Jesus imay “gagalangen a too” a linmad “arawin dalin,” diad tawen, tan diman iter na Ama to so pakauley to bilang ari.

Diad ilustrasyon, antis ya onalis so “gagalangen a too,” tinawag toy samploran aripen tan sansakey to ran inikdan na sakey a pilak a mina, tan inkuan to: “Mannegosyo kayo anggad isabik.” (Lucas 19:13) Say pilak a mina et mablin klase na kuarta. Say sakey a mina et miparad sueldoen na sakey a dumaralos ed masulok a taloy bulan.

Nayarin atebek na saray disipulo a singa ra samay samploran aripen ed ilustrasyon, ta inkompara la ra nen Jesus ed saray manag-ani. (Mateo 9:35-38) Siempre, agto ra imbaki a manani na ilik. Say labay ton tiponen da et saray arum a disipulo a manuley ed Panarian na Dios. Usaren na saray disipulo so antokaman a walad sikara pian makapawala ray dakel nin tomatawir ed Panarian.

Anto ni so impaamta nen Jesus ed sayan ilustrasyon? Imbaga to a samay gagalangen a too et “kabusol na saray kabaleyan to tan angibaki ra na pigaran embahador ya ontumbok ed sikato pian ibaga ran, ‘Agmi labay iyan too a manari ed sikami.’” (Lucas 19:14) Amta na saray disipulo ya ag-awaten na saray Judio si Jesus​—labay ni ingen a pateyen na arum. Sano ompatey si Jesus tan ompawil ed tawen, ipatnag na kaslakan a Judio so panmoria rad sikato diad pamasegsegang dad saray disipulo to. Ipanengneng na sarayan onsusumpa ya agda labay si Jesus bilang Ari.​—Juan 19:15, 16; Gawa 4:13-18; 5:40.

Nipaakar ed samploran aripen, panon dan usaren iray mina anggad naawat la na “gagalangen a too” so “pakauley bilang ari” tan ompawil? Inkuan nen Jesus: “Nen sikatoy akapawil la kayari ton naawat so pakauley bilang ari, impatawag to iray ariripen ya angiteran toy kuarta, pian amtaen to no pigaray atubo ra diad impannegosyo ra. Kanian inmarap ed sikato so unaan tan inkuan to, ‘Katawan, say minam et anubo na samploran mina.’ Inkuan tod sikato, ‘Maabig so agawaan mo, maong ya aripen! Lapud pinaneknekan mon napanmatalkan kad melmelag a bengatla, manuley kad samploran syudad.’ Natan et sinmabi so komadua, tan inkuan to, ‘Katawan, say minam et anubo na limaran mina.’ Inkuan to met ed saya, ‘Sika met, manuley kad limaran syudad.’”​—Lucas 19:15-19.

No natalosan na saray disipulo a singa ra samay ariripen tan usaren da so amin a walad sikara pian mas dakel so magmaliw a disipulo, makaseguro ira a panliketan itan nen Jesus. Tan makapanmatalek ira a bendisyonan to ra ed inkakuli ra. Siempre, agnampapara so kipapasen ed bilay odino abilidad na amin a disipulo nen Jesus. Balet si Jesus, a mangawat ed “pakauley bilang ari,” so makaamta tan mamendisyon ed matoor a sagpot da ed panulong ed totoo a magmaliw a disipulo.​—Mateo 28:19, 20.

Imanoen imay duman ginawa na sakey ya aripen diad sampot na ilustrasyon nen Jesus: “Balet sinmabi imay sakey ni, ya inkuan to, ‘Katawan, nia so minam a pinunggos koy abel tan inyatol ko. Amtam ya antakot ak ed sika, ta maruksa kan too; aalaen moy agmo inyatol tan aanien moy agmo intanem.’ Inkuan tod  sikato, ‘Diad mismon imbagam et ukomen ta ka, mauges ya aripen. Agta amtam lan maruksa ak a too, ya aalaen koy agko inyatol tan aanien koy agko intanem? Akin sirin et agmo imbangko so kuartak? Ta pian diad isabik et alaen ko itan a walaay interes.’ Diad saman et inkuan tod saramay wadman ya akaalagey, ‘Ala yod sikato so mina tan iter yod samay walaan na samploran mina.’”​—Lucas 19:20-24.

Lapud agpinarakel na sayan aripen so kayamanan na panarian na katawan to, abalang toy kayarian to. Aalagaren na saray apostol so panuley nen Jesus ed Panarian na Dios. Kanian unong ed imbaga to nipaakar ed unor ya aripen, nayarin atebek da a no ag-ira manseet, anggapoy pasen da ed satan a Panarian.

Seguradon apakiwas a lalon mansagpot iray matoor a disipulo lapud imbaga nen Jesus. Inkuan to: “Ibagak ed sikayo, balang sakey a walaan et naikdan ni na dakel, balet samay andian, anggan say walad sikato et alaen ni.” Imbaga to met ya ompatey iray kakabusol to, ya agmalabay ed sikaton ‘manari ed sikara.’ Insan intuloy toy onlad Jerusalem.​—Lucas 19:26-28.