Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 17

Imbangat Toy Nicodemo Diad Labi

Imbangat Toy Nicodemo Diad Labi

JUAN 2:23–3:21

  • AKITONGTONG SI JESUS ED SI NICODEMO

  • NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA ‘IYANAK LAMET’

Nen wala nid Jerusalem si Jesus parad Paskua nen 30 C.E., sikatoy nanggawa na makapakelaw iran tanda odino milagro. Bilang resulta, dakel so angipanengneng na pananisia ed sikato. Asagyat met si Nicodemo, sakey a Fariseo tan membro na atagey a korte na saray Judio a tatawagey Sanhedrin. Lapud labay to ni makaaral, nila toy Jesus ed labi ta natatakot ya naderal so reputasyon to no nanengneng na arum a Judion lider.

“Rabbi,” kuan nen Nicodemo, “amta mi a sakey kan managbangat a nanlapud Dios, ta anggapoy siopaman a makagawa ed sarayan tanda a gagawaen mo nilikud no walad sikato so Dios.” Imbaga nen Jesus ed si Nicodemo ya pian makaloob ed Panarian na Dios, say sakey a too et nepeg a ‘niyanak lamet.’​—Juan 3:2, 3.

Balet, panon a niyanak lamet so sakey a too? “Nayarian to kasi onloob ed eges na ina to tan iyanak lamet?” so intepet nen Nicodemo.​—Juan 3:4.

Andi, aliwan ontan so labay ya ibaga na iyanak lamet. Impaliwawa nen Jesus: “No say sakey et agniyanak ed danum tan espiritu, sikatoy agmakaloob ed Panarian na Dios.” (Juan 3:5) Nen abautismoan si Jesus tan dinmapo ed sikato so masanton espiritu, sikatoy niyanak “ed danum tan espiritu.” Diad saman, walay sakey a boses ya nanlapud tawen ya angikuan: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko.” (Mateo 3:16, 17) Panamegley na saya et impaamta na Dios ya imbaki toy Jesus bilang espiritun anak ya walaay ilalon onloob ed Panarian diad tawen. Agmabayag, diad Pentecostes 33 C.E., ikalbo so masanton espiritu ed arum ya abautismoan kanian sikaray niyanak lamet bilang espiritun ananak na Dios.​—Gawa 2:1-4.

Nairapan si Nicodemo ya talosan so ibabangat nen Jesus nipaakar ed Panarian. Kanian angiter si Jesus na kaaruman ya impormasyon nipaakar ed espisyal ya papel to bilang toon Anak na Dios. Kuan to: “No panon ya intagey nen Moises so uleg diad kalawakan, nepeg met ya itagey so Anak na too, pian balang sakey a manisia ed sikato et nawalaan na bilay ya andi-anggaan.”​—Juan 3:14, 15.

Nensaman, saray Israelita ya aketket na madita ya uleg et kaukolan ya onnengneng ed gansan uleg pian nabilay. (Numeros 21:9) Mipadpara, kaukolan ya mangipanengneng na pananisia ed Anak na Dios so amin a totoo pian niliktar irad pakaskasin kipapasen da tan nawalaay bilay ya andi-anggaan. Pian idanet so maaron ginawa nen Jehova, oniay sinmublay ya imbaga nen Jesus ed si Nicodemo: “Ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian kada sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.” (Juan 3:16) Kanian diad Jerusalem manga anemiran bulan kagapo na ministeryo nen Jesus, impalinew to ya sikato so dalan parad kilalaban na totoo.

Inkuan nen Jesus ed si Nicodemo: “Imbaki na Dios so Anak to diad mundo, aliwan pian ukomen so mundo.” Labay ya ibaga na saya ya sikatoy imbaki aliwan pian deralen so amin a totoo noagta “pian nilaban so mundo ed panamegley to.”​—Juan 3:17.

Natatakot si Nicodemo ya linmad si Jesus anggano ambilunget la. Kanian makapainteres so imbaga nen Jesus ed sikato diad sampot na tongtongan da: “Natan et saya so basiyan na panangukom: say liwawa [say impanbilay tan imbangat nen Jesus] et sinmabi ed mundo, balet inaro na totoo so kabilungetan imbes a say liwawa, lapud mauges iray gawa ra. Ta siopaman a manggagaway mauges et bubusolen toy liwawa tan  ag-onaasingger ed liwawa, pian agnipetek iray gagawaen to. Balet siopaman a manggagaway tua et onaasingger ed liwawa, pian nanengneng a saray gawa to et unong ed linawa na Dios.”​—Juan 3:19-21.

Natan et akadepende lad si Nicodemo, say Fariseo tan managbangat na Israel, ya iyaplika so naamtaan to nipaakar ed papel nen Jesus ed gagala na Dios.