Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 45

Pakayari Sumpad Saray Demonyo

Pakayari Sumpad Saray Demonyo

MATEO 8:28-34 MARCOS 5:1-20 LUCAS 8:26-39

  • PINALOOB TOD BABOY IRAY DEMONYO

Nen papawil la ray disipulo ed gilig na dayat kayari na graben agawad sikara, ataktakot lamet ira. Walay duaran masisibeg ya lalakin aselepan na demonyon nanlapud asingger ya sementeryo tan batik irad si Jesus! Amay sakey so sankaimano ta nayarin mas bayolenti tan abayag lan kokontrolen na saray demonyo.

Sayan pakaskasin laki et labos-lakseb ya manaakar-akar. “Agew-labin oneeyag diad kawalaan na saray lubok tan diad kapalandeyan tan susugat-sugaten to na bato so laman to.” (Marcos 5:5) Mabisbiskeg kanian antakot iray totoo ya ondalan ed kawalaan to. Sinali dan baloren, balet pinultot to ray gulonggulong ed lima tan sali to. Agnapatulok na anggan siopa.

Nen inmasingger so laki ed si Jesus tan dinmakmomo, sikatoy pinaeyag na saray demonyon mangokontrol ed sikato: “Antoy pibabalik ed sika, Jesus ya Anak na Sankatagyan a Dios? Pansambaen ta kad Dios ya agmo ak papairapen.” Impanengneng nen Jesus ya walay pakapanyari to sumpad saray demonyo tan oniay ingganggan to: “Paway kad satan a too, sikan demonyo.”​—Marcos 5:7, 8.

Diad tua, dakel a demonyo so sinmelep ed samay laki. Nen tinepet nen Jesus ya, “Antoy ngaran mo?” say ebat to et: “Say ngaran ko et Lehyon, ta dakdakel kami.” (Marcos 5:9) Say lehyon ed Roma et tugyopen na nilibon sundalo; kanian dakel a demonyo so nankokomplot pian pairapen iyan laki tan panliketay paniirap to. Akikasi rad si Jesus ya “agto ra papaonlaen ed kaaralman.” Mapatnag ya amta day pansumpalan da kaibay lider dan si Satanas.​—Lucas 8:31.

Diad asingger et walay manga 2,000 ya baboy, ayayep ya agmalinis unong ed Ganggan kanian agnayari ed saray Judio. Imbaga na saray demonyo: “Abuloyan mo kamin onloob ed saray baboy.” (Marcos 5:12) Pinapaway ira nen Jesus, tan linmoob irad saray baboy. Insan tinmaboy ed kelas so amin ya 2,000 a baboy tan nalner irad dayat.

Nen anengneng iya na saramay mankokomponi na baboy, imbalita dan tampol ed syudad  tan ed kaabay iran lugar. Pinmaway iray totoo pian nengnengen so agawa. Kasabi da, anengneng dan inmabig la may laki tan normal la. Akakawes la tan akairong ed salian nen Jesus!

Ataktakot iramay akadngel ed saya odino akanengneng ed samay laki ta agda amta no antoy kabaliksan na sayan agawa. Pinataynan day Jesus ed lugar da. Nen onlulugan lad baloto si Jesus pian onalis, akikasin milad sikato imay lakin pinaabig to. Balet inkuan nen Jesus ed laki: “Sempet kad kakanayon mo, tan ibalitam ed sikara so amin a ginawa nen Jehova ed sika tan say panangasi ya impanengneng tod sika.”​—Marcos 5:19.

Babagaan ya naynay nen Jesus iramay papaabigen to ya agda iyiistoryad arum ta agto labay ya sikatoy nakabat na totoo panamegley labat na saray makapakelaw a balita. Diad saya balet, say datin aselepan na demonyo et prueba na pakapanyari nen Jesus, tan sarag toy mangiter na pantasi ed saray agla personal a nakatongtong nen Jesus. Sarag to met ya paneknekan no bilang ta walay negatibon report nipaakar ed inkabalang na saray baboy. Kanian linma la may laki tan inggapo ton inyabawag ed interon Decapolis so ginawa nen Jesus ed sikato.