Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 23

Saray Makapakelaw a Ginawa nen Jesus ed Capernaum

Saray Makapakelaw a Ginawa nen Jesus ed Capernaum

MATEO 8:14-17 MARCOS 1:21-34 LUCAS 4:31-41

  • PINAPAWAY NEN JESUS SO DEMONYO

  • INMABIG SO BIIN KATULANGAN NEN PEDRO

Tinawag nen Jesus so apatiran disipulo to​—si Pedro, Andres, Santiago, tan Juan​—pian magmaliw a managsigay na totoo. Lapud Sabaton, linma ran amin ed sinagoga diad Capernaum. Nambangat si Jesus ed sinagoga, tan nikelawan lamet iray totoo ed paraan na panagbangat to. Walay autoridad ton manbangat, ya aliwan singa saray eskriba.

Diad sayan Sabaton et walay lakin aselepan na demonyo. Diad mismon sinagoga et inmeyag so laki: “Antoy pibabali mid sika, Jesus a Nazareno? Linma ka dia pian deralen mo kami? Amtak no siopa ka, sika so Masanto na Dios!” Balet binano nen Jesus, ya inkuan to: “Agka maingal, paway kad sikato!”​—Marcos 1:24, 25.

Diad saman, imbalsak na mauges ya espiritu so laki diad dalin tan pinankayerker to tan inmeyag a makmaksil. Balet pinmaway so demonyo ed laki “ya agto sinakitan.” (Lucas 4:35) Mankelkelaw iray totoon wadman ed sinagoga! “Anto ’ya?” so intepet da. “Walay autoridad ton mangiganggan ed anggan saray demonyo, tan ontutulok irad sikato.” (Marcos 1:27) Seguradon kinmayat ed interon Galilea iyan makapakelkelaw ya agawa.

Kaalis dad sinagoga, linmay Jesus tan saray disipulo to ed abung nen Simon, o Pedro. Wadmay biin katulangan nen Pedro ya agaylay katagey na petang to. Akikasi rad si Jesus ya tulongan to. Kanian inasinggeran nen Jesus, binembenan tod lima, tan pinaalagey to. Naandin tampol so petang to tan ginapoan ton sinerbiay Jesus tan saray disipulo, a nayarin angiparaay naakan da.

Nen mansirunget la, amayamay a totoo so linmad abung nen Pedro pian iyakar iray mansasakit, ya anggad singa wadman lay interon syudad ya atiptipon ed arap na puerta. Akin? Labay dan onabig ira. Diad tua, “inawit ed sikato na saray totoo iray mansasakit da, antokaman so sakit da. Pinaabig to ra diad impangitapew toy lima tod kada sakey ed sikara.” (Lucas 4:40) On, anggano antoy sakit da, tinulongan ira nen Jesus, a singa nipropesiya. (Isaias 53:4) Pinapaway to ni ingen iray demonyo ya sinmelep ed totoo. Oniay iyeeyag na saray demonyo kapaway da: “Sika so Anak na Dios.” (Lucas 4:41) Balet binano to ra, tan agto ra inabuloyan a mansalita. Amta dan si Jesus so Kristo, tan agto labay ya ipanengneng dan singa ra manlilingkor ed tuan Dios.