Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 68

“Liwawa na Mundo”​—Say Anak na Dios

“Liwawa na Mundo”​—Say Anak na Dios

JUAN 8:12-36

  • IMPALIWAWA NEN JESUS NO SIOPA SO ANAK

  • AKIN YA NIBAGAN ARIPEN IRAY JUDIO?

Diad komapiton agew, say sampot ya agew na Piesta na Saray Tabernakulo, manbabangat si Jesus ed pasen na templo ya tatawagen a “pangiinay kayamanan.” (Juan 8:20; Lucas 21:1) Nayarin say kawalaan na saya et diad Sular na Bibii, tan diman so pampepelagan na donasyon na saray totoo.

Diad labi legan na piesta, sayan pasen na templo et maliwliwawa. Walay apatiran angkakabaleg ya kandelero diman, ya kada sakey et walay apatiran palanggana a napnoy larak. Marmarlang so liwawa na saratan kanian arawi nasilewan to. Nayarin saratan so naisip na saray ondedengel nen imbaga nen Jesus ya, “Siak so liwawa na mundo. Siopaman ya ontumbok ed siak et agbalot manakar ed kabilungetan, balet nakayarian toy liwawa na bilay.”​—Juan 8:12.

Kinontra na saray Fariseo itan ya imbaga nen Jesus tan inkuan da: “Tatasian moy sarilim; aliwan tua so pantatasim.” Inmebat si Jesus: “Anggano tatasian koy sarilik, tua so pantatasik, ta amtak no iner so nanlapuan ko tan laen ko. Balet agyo amta no iner so nanlapuan ko tan laen ko.” Inyarum to: “Nisulat ed mismon Ganggan yo: ‘Say pantasi na duaran too et tua.’ Tatasian koy sarilik, tan tatasian ak met na Ama ya angibaki ed siak.”​—Juan 8:13-18.

Lapud agda panisiaay ibabaga to, intepet na saray Fariseo: “Kawalaan na Amam?” Oniay diretsaan ya ebat nen Jesus: “Agyo ak kabat odino say Amak. No kabat yo ak, kabat yo met komon so Amak.” (Juan 8:19) Anggano labay na saray Fariseo ya arestoen si Jesus, anggapod sikaray aniwit ed sikato.

Inulit nen Jesus so imbaga to: “Ontaynan ak la, tan anapen yo ak, balet ompatey kayod kasalanan yo. Agkayo makakar ed laen ko.” Lapud ag-atalosan na saray Judio so imbaga nen Jesus, oniay inkuan da: “Manbikkel kasi? Lapud ibabaga  ton, ‘Agkayo makakar ed laen ko.’” Agda natalosay labay ya ibaga nen Jesus ta agda amtay nanlapuan to. Impaliwawa tod sikara: “Nanlapu kayod leksab; nanlapu ak ed tagey. Nanlapu kayod sayan mundo; agak nanlapud sayan mundo.”​—Juan 8:21-23.

Say tutukoyen nen Jesus et say impanbilay tod tawen antis ya linmad dalin tan say pagmaliw ton Mesias, odino Kristo, ya nepeg komon a talaranan na sarayan lider na relihyon. Oniay andiay respeton intepet da: “Siopa ka?”​—Juan 8:25.

Diad satan ya pangokontra tan agda pangawat ed sikato, inmebat si Jesus: “Akin et mitotongtong ak nid sikayo?” Impaarap nin siansia nen Jesus so atension da ed Ama to tan impaliwawa to no akin ya kaukolan a dengelen na saray Judio so Anak: “Samay angibaki ed siak et tua, tan saray mismon nadngel kod sikato so ibabagak ed mundo.”​—Juan 8:25, 26.

Insan imbalikas nen Jesus so talek tod Ama to, ya anggapo ed saray Judio: “Sano niyatagey yo lay Anak na too, nakabatan yo a siak iman, tan anggapoy antokaman a gagawaen ko unong ed panlabayan ko; noagta sasalitaen ko no anto ray imbangat ed siak na Ama. Tan kaibak imay angibaki ed siak. Agto ak pinaulyanan a bukor, ta naynay kon gagawaen iray makapaliket ed sikato.”​—Juan 8:28, 29.

Balet, wala ray Judio ya anisia ed si Jesus, tan oniay inkuan tod sikara: “No mansiansia kayod salitak, tua a sikayo iray disipulok, tan naamtaan yo so katuaan, tan say katuaan so mangibulos ed sikayo.”​—Juan 8:31, 32.

Parad arum, say kibulos ya imbaga to et singa imposible. Inrason da: “Ilalak kami nen Abraham tan agkamin balot nagmaliw ya aripen na anggan siopa. Akin et ibabagam ed sikamin, ‘Magmaliw kayon bulos’?” Amta na saray Judio ya inuleyan ira na arum ya bansa nensaman, balet agda labay so patawag ya aripen. Imbaga balet nen Jesus ya ariripen ira: “Ibagak ed sikayoy tua, balang sakey a manggagaway kasalanan et aripen na kasalanan.”​—Juan 8:33, 34.

No ag-awaten na saray Judio ya aripen ira na kasalanan, napepeligroy bilay da. Impaliwawa nen Jesus: “Say aripen et agmansiansia lawas ed sankaabungan; balet say anak so mansiansia lawas.” (Juan 8:35) Say sakey ya aripen et anggapoy kanepegan ton nawalaay tawir, tan nayarin pataynanen anggano anton oras. Say peteg ya anak labat o ampon so makapansiansiad abung ya “lawas” odino legan ya manbibilay.

Kanian say katuaan nipaakar ed Anak so andi-anggaan ya mangibulos ed saray totoo manlapud makapatey ya kasalanan. “No ibulos kayo na Anak, talagan nibulos kayo,” so kuan nen Jesus.​—Juan 8:36.