Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 84

Panon Kaseryoso so Pagmaliw a Disipulo?

Panon Kaseryoso so Pagmaliw a Disipulo?

LUCAS 14:25-35

  • SARAY ISAKRIPISYO PIAN MAGMALIW YA DISIPULO

Imbangat nen Jesus iray importantin leksion nen akidungo diad abung na sakey a lider na saray Fariseo. Insan nen paarap lad Jerusalem, dakel so tinmumbok ed sikato. Akin ey? Talaga kasin labay day magmaliw ya tuan disipulo to—anggan antoy nagawa?

Legan dan manaakar, nayarin abiglay arum ed imbaga nen Jesus: “No walay siopaman ya onasingger ed siak tan agto busolen so ama to tan ina to tan asawa to tan ananak to tan agagi ton lalaki tan bibii, on, anggan say mismon bilay to, sikatoy agnayarin magmaliw a disipulok.” (Lucas 14:26) Balet, antoy labay ton ibaga?

Aglabay ya ibaga nen Jesus a literal ya busolen na amin a magmaliw ya patumbok to iray kakanayon da. Imbes, kaukolan ya mas aroen day Jesus nen saray kanayon da, aliwan singa samay laki ed ilustrasyon to ya agto inawat so importantin imbitasyon ed pangdem lapud kapkapangasawa to. (Lucas 14:20) Diad Biblia, abitla ya si Jacob et “binusol” toy Lea tan inaro toy Raquel. Balet, say labay ya ibaga na satan et mas inaro toy Raquel nen si Lea.—Genesis 29:31; paimanod leksab.

Imanoen ya imbaga nen Jesus ya nepeg a busolen na sakey a disipulo so “anggan say mismon bilay to.” Labay ton ibaga, nepeg ya mas aroen na tuan disipulo si Jesus nen say mismon bilay to, tan akaparaan ni ingen ya ompatey no kaukolan. Malinew sirin ya seryoson responsabilidad so pagmaliw ya disipulo na Kristo. Ag-iya nepeg ya leglemewen, kaukolan yan isipen ya maong.

Nayarin naeksperiensyam so irap tan panamasegsegang no magmaliw kan disipulo, ta imbaga nen Jesus: “Siopaman ya agmanakbat ed panamairapan a poste to tan ag-ontumbok ed siak et agnayarin magmaliw a disipulok.” (Lucas 14:27) On, nepeg ya akaparaan iray tuan disipulo nen Jesus ya nabalaw a singa agawad si Jesus. Imbaga to ni ingen ya sikatoy pateyen na saray mamubusol ed sikato.

Kanian kaukolan ya aralen a maong na totoon ontutumbok ed si Jesus no antoy kabaliksan na pagmaliw a disipulo na Kristo. Indanet to iya diad sakey ya ilustrasyon. “Alimbawa,” kuan to, “siopad sikayo so malabay a mangipaalagey na tori ya agni onyurong ya unona tan kuentaen toy nagastos pian naseguro to no kasin walay magenap a panumpal tod satan? Ta no andi, nayarin niletneg to so pundasyon na satan balet ta agto nasumpal.” (Lucas 14:28, 29) Kanian antis ya magmaliw a disipulo nen Jesus iramay akilad sikato paonlad Jerusalem, kaukolan ya desidido ran gawaen so amin ya responsabilidad. Indanet to itan a punto diad sananey nin ilustrasyon:

“Siopan ari a manmamartsa pian miguerra ed sananey ya ari, so agni onyurong ya unona tan onkerew na simbawa no kasin sikato tan say 10,000 sundalo to et sarag dan taloen imay kalaban to a walaay 20,000 sundalo? No bilang ta agto sarag a taloen, legan sirin a sikatoy wala nid arawi, sikatoy mangibaki la na ulop na saray embahador tan mikareenan la.” Pian nidanet so  punto to, imbaga nen Jesus: “Ontan met sirin, anggapod sikayo so nayarin magmaliw a disipulok no agto taynanan so amin a kaykayarian to.”—Lucas 14:31-33.

Siempre, aliwa labat ya saramay ontutumbok ed dalan so pangibabagaan nen Jesus. Noagta amin ya makapikabat ed Kristo so nepeg ya mabulos ya manggawad saya. Labay ton ibaga, no labay day magmaliw a disipulo to, nepeg ya akaparaan iran isakripisyo so amin ya walad sikara—saray kayarian da tan anggan say mismon bilay da. Kaukolan dan nonoten tan ipikasi itan.

Natan et impaimano nen Jesus imay imbaga to diad Sermon ed Palandey ya saray disipulo to et “asin na dalin.” (Mateo 5:13) Antoy nayarin labay ton ibaga? No panon ya say literal ya asin et uusaren ya panpreserba, saray disipulo et nipreserba da met so bilay na totoo, lapud tutulongan da ray totoo pian agnaderal so relasyon dad si Jehova tan makapansiansia ran malinis ed moral. Natan ta magano lan manampot so ministeryo to, inkuan to: “Tuan say asin et maabig. Balet no tinmabang la itan, panon yon napapawil so taway na satan?” (Lucas 14:34) Amta na saramay ondedengel ya diad lugar da et wala ray klase na asin ya aliwan puro, alaokay dalin kanian ontabang tan agla nausar.

Kanian ipapanengneng nen Jesus ya anggan saramay abayag lan disipulo to et nepeg ya pansiansiaen dan mabiskeg so determinasyon da. Ta no onkapuy ira, singa ra asin ya tinmabang, anggapo lay kana ra. Lapud satan et balawen ira na mundo. Sakey ni, magmaliw la ran agmakanepegan ed Dios, tan nabalaw ni ingen so ngaran to lapud sikara. Idadanet nen Jesus ya importantin ag-itan abuloyan ya nagawa, kanian imbaga to: “Siopaman a walaay layag et ondengel komon.”—Lucas 14:35.