Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 93

Omparungtal so Anak na Too

Omparungtal so Anak na Too

LUCAS 17:20-37

  • WALAD PEGLEY DA SO PANARIAN

  • PANON YA OMPARUNGTAL SI JESUS?

Nayarin wala nid Samaria odino Galilea si Jesus. Sikatoy tinepetan natan na saray Fariseo nipaakar ed Panarian, ya iilaloan dan onsabi a walaay maparungtal a seremonya. Balet inkuan to: “Say isabi na Panarian na Dios et aliwan maparungtal; tan ag-ibaga na totoon, ‘Nengneng yo dia!’ odino, ‘Diman!’ Ta say Panarian na Dios et walad pegley yo.”​—Lucas 17:20, 21.

Nayarin isipen na arum ya unong ed si Jesus, say Panarian et walad puso na saray lingkor na Dios. Balet agnayarin ontan, ta say katongtong nen Jesus et saray Fariseo tan anggapod puso ra so Panarian. Imbes, satan et walad pegley da lapud kaiba ran mismo so aturon Ari na Panarian na Dios, si Jesus.​—Mateo 21:5.

Nayarin kaalis na saray Fariseo, imbaga nen Jesus ed saray disipulo iray kaaruman ya impormasyon ed isabi na Panarian. Unona et sikatoy angiter na pasakbay nipaakar ed panuley to ed Panarian: “Onsabi so panaon sano pilaleken yon nanengneng so sakey ed saray agew na Anak na too balet agyo nanengneng itan.” (Lucas 17:22) Ipapabitar nen Jesus ya say panuley na Anak na too diad Panarian et nagawa nid arapen. Antis na satan, nayarin wala ray disipulo ya pirpirawat da lan onsabi itan, balet kaukolan a mantultuloy iran manalagar anggad panaon ya inggeter na Dios ya isabi na Anak na too.

Intuloy nen Jesus: “Ibagad sikayo na totoo, ‘Nengneng yo diman!’ odino, ‘Nengneng yo dia!’ Agkayo oonla tan agyo ra tutumboken. Ta no panon a say kidyam na kirmat et manlapud sakey a parte na tawen anggad sananey a parte na tawen, ontan met so nagawa ed panaon a niparungtal so Anak na too.” (Lucas 17:23, 24) Panon a naprotektaan iray disipulo nen Jesus pian ag-ira nibalang na saray palson mesias? Imbaga nen Jesus a say isabi na Mesias et singa sakey a kirmat a nanengneng ed dakel a pasen. Say ebidensya na panuuley to ed Panarian et malinew a nanengneng na amin a mangiimano.

Insan inkompara nen Jesus so ugali na totoo ed satan a panaon ed saray agawa nensaman: “Singa agawad panaon nen Noe, ontan met so nagawad panaon na Anak na too . . . Ontan met, singa agawad panaon nen Lot, saray totoo et nan-aakan, naniinum, nansasaliw, nanlalako, nantatanem, nampapaalagey. Balet diad samay agew ya impaway nen Lot ed Sodoma et inmuran na apoy tan asupre manlapud tawen ya aneral ed sikaran amin. Ontan met so nagawa ed satan ya agew sano omparungtal so Anak na too.”​—Lucas 17:26-30.

Ag-ibabaga nen Jesus ya aderal iray totoo ed panaon nen Lot tan Noe lapud saray inagew-agew a gagawaen da a singa say pangan, iyinum, pansaliw, panlako, pantanem, tan pangipaalagey. Ginawa met iraya na pamilya nen Noe tan Lot. Balet saray arum a totoo et gagawaen da iraya ya agda iimanoen so linawa na Dios tan say panaon a pambibilayan da. Kanian  sisimbawaen nen Jesus iray disipulo to ya imanoen da so linawa na Dios tan magmaliw iran aktibo ed panggawad satan. Ipapanengneng to sirin ed sikara no panon iran niliktar​—salanti, no panon iran mantultuloy a manbilay​—sano idapo na Dios so kadederal diad arapen.

Nepeg a manalwar iray disipulo pian agnabalang so imano ra lapud saray bengatla ed mundo, saray “bengatlan atilak.” Inkuan nen Jesus: “Diad satan ya agew, say toon walad toktok na abung et agla komon onleleksab pian alaen to iray kagawaan ton walad loob na abung, tan say toon walad uma et agto la nepeg a pawilen iray bengatlan atilak to. Nodnonot yoy asawa nen Lot.” (Lucas 17:31, 32) Sikatoy nagmaliw a pungol na asin.

Intuloy nen Jesus ya ideskribe so situasyon sano manuley lan Ari so Anak na too, ya inkuan to: “Diad satan a labi et duaran too so walad saksakey a dukolan; say sakey et naala, balet samay sakey et natilak.” (Lucas 17:34) Kanian wala ray niliktar, balet natilak so arum tan nabalang day bilay da.

Intepet na saray disipulo: “Iner, Katawan?” Inyebat nen Jesus: “No iner so kawalaan na bangkay, diman met so pantitiponan na saray agila.” (Lucas 17:37) On, wala ray totoo a singa agila ya arawdawi so nanengneng da. Sarayan disipulo et ondapag ed tuan Kristo, say Anak na too. Diad satan a panaon, iter nen Jesus ed saray disipulo to so katuaan a mangiliktar ed bilay na saramay walaan na pananisia.