Jesus​—Say Dalan, say Katuaan, say Bilay

Diad sayan libro, nabasam so detalye na impanbilay nen Jesus ya akarekord ed Biblia.

INTRODUKSION

Say Dalan, say Katuaan, say Bilay

Saray imbangat tan ginawa nen Jesus a walad Saray Ebanghelyo, et sarag dan umaney bilay mo.

KAPITULO 1

Duaran Mensahe a Nanlapud Dios

Impasabi nen anghel Gabriel iray mensahen mairap ya panisiaan.

KAPITULO 2

Si Jesus et Pinagalangan Antis na Inkiyanak To

Panon ya pinagalangan nen Elizabet tan say lukon to si Jesus?

KAPITULO 3

Niyanak so Mangiparaan na Dalan

Kayarin apapawil so panagsalita nen Zacarias, imbaga toy importantin propesiya.

KAPITULO 4

Maria​—Malukon Balet Aliwan Kasal

Kasin anisia si Jose ed si Maria nen imbaga ton sikatoy malukon, aliwan lapud arum ya laki, noagta lapud masanton espiritu?

KAPITULO 5

Inkiyanak nen Jesus​—Iner tan Kapigan?

Panon tayon amta ya aliwan Disyembre 25 so inkiyanak nen Jesus?

KAPITULO 6

Say Insipan ya Ugaw

Nen inawit nen Jose tan Maria ed templo so baby nin Jesus, duaran maedad ya Israelita so nampropesiya nipaakar ed arapen to.

KAPITULO 7

Binisita na Saray Astrologo si Jesus

Akin ya say bitewen ya anengneng dad Bukig et inggiya to ra nen unaan diad managpatey ya Arin Herodes, aliwan diad si Jesus?

KAPITULO 8

Akatakas Irad Mauges ya Ari

Saray taloran propesiya ed Biblia ya mikonektaan ed Mesias et asumpal nen ugaw ni Jesus.

KAPITULO 9

Imbaleg ed Nazaret

Pigaray agagi nen Jesus?

KAPITULO 10

Nambiahe so Pamilya nen Jesus Paonlad Jerusalem

Mapagpaga si Jose tan Maria nen agda naalmoy Jesus, balet sikatoy mankelaw ta agda amta no iner so pananapan dad sikato.

KAPITULO 11

Imparaan nen Juan Bautista so Dalan

Nen linmad sikato iray Fariseo tan Saduceo, kinondena ira nen Juan. Akin?

KAPITULO 12

Nampabautismo si Jesus

Akin et binautismoan si Jesus anta anggapoy kasalanan to?

KAPITULO 13

Makaaral ed Impangarap nen Jesus ed Tukso

Say impanukso ed si Jesus et paneknek ed duaran importantin impormasyon nipaakar ed Diablo.

KAPITULO 14

Ginmapo si Jesus ya Nananap na Disipulo

Antoy akakombinsid anemiran disipulo nen Jesus ya aromog da lay Mesias?

KAPITULO 15

Unonan Milagro ya Ginawa To

Impanengneng nen Jesus ed si ina to ya say mangiganggan ed sikato et say Ama to ed tawen aliwan sikato.

KAPITULO 16

Maseseg si Jesus Parad Dugan Panagdayew

Diad Ganggan na Dios et nayarin mangaliw ed templo iray totoo na ayayep ya ibagat da, kanian akin a nampasnokan nen Jesus iray negosyante ed templo?

KAPITULO 17

Imbangat Toy Nicodemo Diad Labi

Antoy labay ya ibaga na ‘iyanak lamet’?

KAPITULO 18

Dinmakel ed si Jesus Balet Dinmaiset ed si Juan

Nan-imon iray disipulo nen Juan Bautista, balet si Juan et andi.

KAPITULO 19

Imbangat Toy Sakey a Samaritana

Walay imbaga nen Jesus ed Samaritana ya agto ni imbaga ed arum.

KAPITULO 20

Komaduan Milagro ed Cana

Diad kaarawi ya manga 26 kilometro, pinaabig nen Jesus so sakey ya ugaw.

KAPITULO 21

Diad Sinagoga ed Nazaret

Antoy imbaga nen Jesus no akin ya labay a pateyen na saray kabaleyan to?

KAPITULO 22

Nagmaliw ya Managsigay na Totoo so Apatiran Disipulo

Tinawag to ran taynan so panagsigay day sira tan igapoy sananey a klase na panagsigay.

KAPITULO 23

Saray Makapakelaw a Ginawa nen Jesus ed Capernaum

Nen pinapaway nen Jesus iray demonyo, pinatunda to ran ibagad saray totoo ya sikato so Anak na Dios. Akin?

KAPITULO 24

Pinalaknab Toy Ministeryo Tod Galilea

Linmad si Jesus iray totoo pian onabig, balet impaliwawa nen Jesus ya walay mas importantin gagala na ministeryo to.

KAPITULO 25

Maabagey Ton Pinaabig so Akating

Diad simpli balet makapanyarin kiwas, pinaneknekan nen Jesus ya talagan inar-aro to iramay papaabigen to.

KAPITULO 26

“Aperdona La ray Kasalanan Mo”

Antoy imbangat nen Jesus ya koneksion na kasalanan tan sakit?

KAPITULO 27

Tinawag Toy Mateo

Akin ya maliket ya akidungo si Jesus ed saray kabkabat a makasalanan?

KAPITULO 28

Akin ya Agnan-ayunal Iray Disipulo nen Jesus?

Angusar si Jesus na ilustrasyon nipaakar ed katat a panagkargaan pian ebatay tepet da.

KAPITULO 29

Nayari Kasi Manggaway Maabig no Sabaton?

Akin ya papasegsegangen na saray Judio si Jesus nen pinaabig toy lakin 38 taon lan mansasakit?

KAPITULO 30

Say Relasyon nen Jesus ed Ama To

Inisip na saray Judio ya ipapasen nen Jesus so sarili to ya kapantay toy Dios, balet impalinew nen Jesus ya mas atagey so Dios.

KAPITULO 31

Pan-arurot na Dawa Diad Sabaton

Akin ya tinawag nen Jesus so sarili ton “Katawan na Sabaton”?

KAPITULO 32

Anto so Unong ed Ganggan Legan na Sabaton?

Nankasakey iray mankokontraan ya Saduceo tan Fariseo lapud saksakey a gagala.

KAPITULO 33

Impakasumpal na Propesiya nen Isaias

Akin ya imbaga nen Jesus ed saramay pinaabig to ya sikatoy agda ipapakabat odino agda iyiistoryay ginawa to?

KAPITULO 34

Nampili si Jesus na Labinduan Apostol

Antoy pandumaan na apostol tan disipulo?

KAPITULO 35

Say Kabkabat ya Sermon ed Palandey

Amtaen iray manunan punto ed paliwawa nen Jesus.

KAPITULO 36

Mabiskeg so Pananisia na Senturion

Antoy ginawa na opisyal na armada ya pankelawan nen Jesus?

KAPITULO 37

Binilay nen Jesus so Anak na Balo

Atalosan na saray akatasi ed sayan milagro so kaimportantian na ginawa to.

KAPITULO 38

Walay Labay nen Juan a Naamtaan ed si Jesus

Akin et tinepet nen Juan no kasin si Jesus so Mesias? Manduaruwa kasi?

KAPITULO 39

Pakaskasi so Ag-onkiwas ya Henerasyon

Imbaga nen Jesus a diad Agew na Panangukom, mas anlemew ni so dusa na Sodoma nen say Capernaum, say syudad ya sentro na kimey to.

KAPITULO 40

Leksion ed Panamerdona

Nen imbaga nen Jesus ed biin imoral ya aperdona la ray kasalanan to, kasin ibabaga met nen Jesus ya nayari lan ag-unoren so ganggan na Dios?

KAPITULO 41

Milagro​—Diad Siopan Pakayari?

Ibabaga na saray agagi nen Jesus ya aderal lay ulo to.

KAPITULO 42

Akikatunongan si Jesus ed Saray Fariseo

Anto so “tanda nen Jonas a propeta”?

KAPITULO 43

Saray Ilustrasyon Nipaakar ed Panarian

Angiter si Jesus na waloran ilustrasyon pian ipaliwaway nanduruman aspekto na Panarian na tawen.

KAPITULO 44

Pinatunda nen Jesus so Bagyo ed Dayat

Nen pinatunda nen Jesus so bagyo tan daluyon, imbangat to no antoy kipapasen na bilay no sikato lay manuley ed Panarian.

KAPITULO 45

Pakayari Sumpad Saray Demonyo

Nayari kasin onselep so dakel a demonyo ed sakey a too?

KAPITULO 46

Inmabig nen Diniwit toy Kawes nen Jesus

Impanengneng nen Jesus so pakayari tan panangabagey to ed sayan maemosyon ya situasyon.

KAPITULO 47

Abilay so Ugaw ya Bii!

Inelekan na totoo si Jesus nen imbaga ton nanaugip labat so inatey ya ugaw. Antoy amta to ya agda amta?

KAPITULO 48

Nanggaway Milagro, Balet Impulisay Anggan Diad Nazaret

Impulisay na saray taga Nazaret si Jesus, aliwan lapud panagbangat odino say milagron gagawaen to. Walay sananey ya rason.

KAPITULO 49

Nampulong ed Galilea tan Impasal To ray Apostol

Anton talagay labay ya ibaga na ‘asingger lay Panarian na tawen’?

KAPITULO 50

Akaparaan ya Manpulong Anggano Walay Panamasegsegang

Akin ya imbaga ton ombatik ira no walay panamasegsegang anta ag-ira antakot ya ompatey?

KAPITULO 51

Impamatey Diad Sakey ya Birthday

Aliketan a maong si Herodes ed insayaw nen Salome kanian insamba ton iter toy anggan anton kerewen to. Antoy makapabiglan kerew to?

KAPITULO 52

Pamakan ed Nilibo Panamegley na Pigaran Tinapay tan Sira

Talagan importante iyan milagro nen Jesus kanian nabasa ed apatiran Ebanghelyo.

KAPITULO 53

Manuley ya Nakontrol Toy Dagem tan Dayat

Antoy naaralan na saray apostol nen nanakar si Jesus ed tapew na danum tan pinadeen toy dagem?

KAPITULO 54

Jesus​—Say “Tinapay na Bilay”

Akin ya nampasnokan nen Jesus iray totoo anggano nansagpot iran linmad sikato?

KAPITULO 55

Dakel so Abigla ed Imbaga nen Jesus

Dakel ya disipulo nen Jesus so abigla ed imbangat to kanian tinaynan da.

KAPITULO 56

Anton Talagay Manudutak ed Sakey a Too?

Say onloloob ed sangi to o say ompapaway ed satan?

KAPITULO 57

Pinaabig nen Jesus so Ugaw a Bii tan Telek a Laki

Akin ya ag-asakitan so bii nen inyaliling nen Jesus iray kabaleyan to ed saray oken?

KAPITULO 58

Pinarakel Toy Tinapay tan Amasakbay Nipaakar ed Lebadura

Atalosan a siansia na saray disipulo nen Jesus so lebadura ya tutukoyen to.

KAPITULO 59

Siopa so Anak na Too?

Anto ray tombok na Panarian? Siopay angusar ed saratan, tan panon?

KAPITULO 60

Say Impanguman na Itsura nen Kristo​—Pakapatnagay Gloria To

Antoy makapakelkelaw ya agawa ed itsura nen Jesus? Antoy labay ya ibaga na satan?

KAPITULO 61

Pinaabig nen Jesus so Ugaw ya Aselepay Demonyo

Imbaga nen Jesus ya agda apaabig so ugaw lapud kulang so pananisia da? Siopa, say ugaw, ama, odino saray disipulo?

KAPITULO 62

Importantin Leksion ed Kapaabebaan

Saray adulton lalaki et akaaral na importantin leksion ed melag ya ugaw.

KAPITULO 63

Simbawa nen Jesus Nipaakar ed Pakagapol tan Kasalanan

Impaliwawa toy taloran mantutumbokan ya gawaen diad pangasikasoy agpantatalosan na agagi.

KAPITULO 64

Kaukolan so Mamerdona

Inusar nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed agmapangasin aripen pian ipanengneng ya importante ed Dios so inkamabulos tayon mamerdona ed arum.

KAPITULO 65

Manbabangat Legan ya Paonlad Jerusalem

Diad amitlon antikey ya impitongtong to, impaamta nen Jesus iray ugalin mangamper ed sakey ya ontumbok ed sikato.

KAPITULO 66

Linmad Jerusalem Parad Piesta na Saray Tabernakulo

Akin et inisip na saramay ondedengel ed si Jesus ya sikatoy aselepan na demonyo?

KAPITULO 67

“Anggapo nin Balot so Too a Nansalitan Singa Sikato”

Kontran amin ed si Jesus iray membro na atagey a korte na saray Judio, balet walay sakey ya angidepensa ed sikato.

KAPITULO 68

“Liwawa na Mundo”​—Say Anak na Dios

Imbaga nen Jesus ya “say katuaan so mangibulos ed sikayo.” Manlapud anto?

KAPITULO 69

Say Ama Ra​—Si Abraham Odino say Diablo?

Impaliwawa nen Jesus no panon ya nibiig iray ananak nen Abraham, tan no siopan talagay Ama to.

KAPITULO 70

Pinaabig nen Jesus so Lakin Niyanak a Bulag

Tinepet na saray disipulo no akin ya bulag iyan laki. Lapud nankasalanan? Kasin nankasalanan iray ateng to? Nandurumay reaksion na totoo nen pinaabig nen Jesus so bulag.

KAPITULO 71

Kinompronta na Saray Fariseo so Datin Bulag

Apasnokan iray Fariseo ed dugan panagkatunongan na datin bulag. Agawa may tatakotan na atateng to, sikatoy pinapaway dad sinagoga.

KAPITULO 72

Angibaki si Jesus na 70 Disipulo ya Manpulong

Diad Judea, angibaki si Jesus na 70 tan binilin to ran ipulong so Panarian. Iner so nampulongan na saray disipulo​—diad saray sinagoga odino diad kaabungan na totoo?

KAPITULO 73

Samaritano ya Maaro ed Kapara Ton Too

Panon ya inusar nen Jesus so parabolo nipaakar ed Samaritanon maaro ed kapara ton too, odino “maong a Samaritano,” pian epektibon ibangat so sakey a leksion?

KAPITULO 74

Leksion Nipaakar ed Panagsangkaili tan Pikakasi

Binmisitay Jesus ed abung da di Maria tan Marta. Antoy imbangat tod sikara nipaakar ed panagsangkaili? Insan antoy imbangat tod saray disipulo to nipaakar ed pampikasi?

KAPITULO 75

Impaamta nen Jesus so Lapuan na Liket

Inebatan nen Jesus iray manaanap na lingo to, imbaga tod sikaray nipaakar ed “gamet na Dios” tan no panon ya asabian la ray Panarian na Dios. Impaamta to met no panon ya naromog na totoo so tuan liket.

KAPITULO 76

Akidungo ed Saray Fariseo

Impaamta nen Jesus so pankunkunwarin relihyoso na saray eskriba tan Fariseo. Anton ambelat ya aawiten so ipapasakbat dad totoo?

KAPITULO 77

Simbawa nen Jesus Nipaakar ed Kayamanan

Angibagay ilustrasyon si Jesus nipaakar ed mayaman ya too ya angipaalagey na mas angkabaleg iran kamalir. Anton simbawa so imbaga to lamet nipaakar ed peligro na pananap na kayaman?

KAPITULO 78

Manparaan, Matoor a Manag-asikaso!

Impanengneng nen Jesus ya importantid sikatoy espiritual ya pankaabigan na saray disipulo to. Antoy betang na manag-asikaso ed espiritualidad da? Akin et importantin maong so simbawan mansiansian akaparaan?

KAPITULO 79

No Akin ya Magano Lay Kadederal

Imbaga nen Jesus saramay sasalien ton tulongan et naderal no ag-ira magbabawi. Naaralan da kasi importantin leksion ya ibabangat nen Jesus nipaakar ed relasyon ed Dios?

KAPITULO 80

Say Maong a Managpastol tan Saray Pukokan

Iyiilustra na managpastol tan saray karnero to so panmoria nen Jesus ed saray disipulo to. Kasin nabidbir day panagbangat to tan tumboken day panangigiya to?

KAPITULO 81

Nikasakey ed Ama, Balet Aliwan Sikato so Dios

Inakusaan na arum ya kritiko si Jesus ya ipapasen toy sarili ton miparad Dios. Panon ton marundunong ya kinontra iray palson akusasyon da?

KAPITULO 82

Ministeryo nen Jesus Diad Perea

Impaliwawa nen Jesus ed saray ondedengel ed sikato no antoy kaukolan pian nilaban. Importante itan ya bilin to nensaman. Natan ey?

KAPITULO 83

Imbitasyon ed Panangan

Legan ya midudungo si Jesus ed abung na sakey a Fariseo, angiter na ilustrasyon nipaakar ed sakey ya engranden pangdem. Walay imbaga ton importantin leksion parad amin ya totoo na Dios. Anto itan?

KAPITULO 84

Panon Kaseryoso so Pagmaliw a Disipulo?

Seryoson responsabilidad so pagmaliw a disipulo na Kristo. Malinlinew so impangipaliwawa nen Jesus no antoy kaukolan. Nayarin abigla so arum ed saray magmaliw a patumbok to lapud imbaga to.

KAPITULO 85

Manliket Lapud Sakey a Magbabawin Makasalanan

Binalaw na saray Fariseo tan eskriba si Jesus lapud miuulop ed saray ordinaryon totoo. Pian ebatan ira, angiter si Jesus na saray ilustrasyon pian ipanengneng no panon ya ipapasen na Dios iray makasalanan.

KAPITULO 86

Pinmawil so Anak ya Abalang

Antoy naaralan tayo ed ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed rebelden anak?

KAPITULO 87

Manplano​—Usaren so Karunongan

Inusar nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed masilib tan masaol ya manag-asikaso na abung pian ibangat so sakey ya ag-inilaloan a katuaan.

KAPITULO 88

Say Mayaman a Too tan si Lazaro

Pian natalosan so parabolo nen Jesus, kaukolan a naamtaan no siopay irerepresenta na duaran manunan karakter.

KAPITULO 89

Nambangat ed Perea Sanen Paonlad Judea

Indanet to so kualidad a makatulong ed sikatayo a mamerdona anggan ed saramay aminpiga lan nankasalanan ed sikatayo.

KAPITULO 90

Say “Kioli tan say Bilay”

Antoy labay ya ibaga nen Jesus sanen inkuan ton saray mangipapatnag na pananisia ed sikato et “aglan balot ompatey”?

KAPITULO 91

Apaoli si Lazaro

Duaran manunan aspekto na sayan ebento no akin a sayan milagro et agniburi na saray onsusumpad si Jesus.

KAPITULO 92

Samplora so Pinaabig​—Sakey so Akisalamat

Aliwan si Jesus labat so akisalamatan na apaabig a too, noagta pati say Dios.

KAPITULO 93

Omparungtal so Anak na Too

Akin a singa kirmat so kiparungtal na Kristo?

KAPITULO 94

Duaran Importantin Kakaukolanen​—Pikakasi tan Kapaabebaan

Diad ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed mauges a huis tan say abalon bii, indanet toy kaimportantian na sakey a kualidad.

KAPITULO 95

Diborsyo tan Panangaro ed Ugugaw

Baleg so pidumaan na panmoria nen Jesus ed panmoria na saray disipulo to ed saray ugugaw. Akin?

KAPITULO 96

Inebatan nen Jesus so Mayaman a Manuley

Akin ya imbaga nen Jesus a mainomay nin onlabot ed abot na dagum so sakey a kamelyo nen say pakaloob na sakey a mayaman a too ed Panarian na Dios?

KAPITULO 97

Saray Komikimey ed Kaubasan

Panon a magmaliw ya unor so unaan tan magmaliw ya unaan so unor?

KAPITULO 98

Pinilalek Lamet na Saray Apostol so Inkaprominente

Kinmerew na espisyal a posisyon ed Panarian si Santiago tan Juan, balet agda bukbukor.

KAPITULO 99

Tinulongan Toy Duaran Bulag tan si Zaqueo

Panon tayon pantunosan iray singa mankontraan a salaysay ed Biblia nipaakar ed impamaabig nen Jesus ed sakey a bulag diad asingger ed Jerico?

KAPITULO 100

Say Ilustrasyon To Nipaakar ed Samploran Mina

Antoy labay ya ibaga nen Jesus sanen inkuan to: “Balang sakey a walaan et naikdan ni na dakel, balet samay andian, anggan say walad sikato et alaen ni”?

KAPITULO 101

Pangdem ed Abung nen Simon diad Betania

Walay ginawa nen Maria ya agi nen Lazaro a nansengegay isyu, balet sikatoy indepensa nen Jesus.

KAPITULO 102

Linmoob ed Jerusalem so Ari ya Akalugan ed Asno

Sinumpal to so propesiyan nipasakbay la ed apalabas a liman lasus a taon.

KAPITULO 103

Alinisan Lamet so Templo

Saray manlalako ed Jerusalem et singa met legal ya mannenegosyo, kanian akin ya tinawag ira nen Jesus ya matatakew?

KAPITULO 104

Kasin Ipanengneng na Saray Judio so Pananisia?

Wala kasi pandumaan na panisiad si Jesus tan ikiwas lapud satan?

KAPITULO 105

Inusar so Kiew ya Igos Pian Manbangat Nipaakar ed Pananisia

Imbangat nen Jesus ed saray disipulo to so pakayari na pananisia tan impaliwawa to no akin ya impulisay na Dios so bansan Israel.

KAPITULO 106

Duaran Ilustrasyon Nipaakar ed Kaubasan

Amtaen no antoy labay ya ibaga na saray parabolo na laki ya ingganggan to ray anak ton mankimey ed kaubasan to tan say laki ya impaabang toy kaubasan to ed mauges iran tomatanem.

KAPITULO 107

Impatawag na Ari Iramay Inimbitaan ed Bansal

Say parabolo nen Jesus et sakey a propesiya.

KAPITULO 108

Ag-apatitan si Jesus

Ag-akasel ed imbaga to iray Fariseo, insan saray Saduceo, anggad nankakasakey la iray onkokontrad sikato.

KAPITULO 109

Ag-impangaprobad Saray Onkokontran Relihyon

Akin ya agkinonsenti nen Jesus so pankunkunwari na saray relihyon?

KAPITULO 110

Sampot ya Agew nen Jesus Diad Templo

Inusar toy alimbawa na pobrin balo pian mangibangat na importantin leksion.

KAPITULO 111

Nantepet na Tanda Iray Apostol

Say propesiya to et walaan na unaan a kasumpalan legan na inmunan siglo. Wala met kasi kasumpalan to diad arapen ya mas baleg?

KAPITULO 112

Leksion ed Pagmaliw ya Alerto​—Saray Mamarikit

Kasin imbangat nen Jesus ya kapaldua ed saray disipulo to so magmaliw ya makulangkulang tan say kapaldua et makabat?

KAPITULO 113

Leksion ed Pagmaliw ya Makuli​—Saray Talento

Ipapaliwawa na parabolo nen Jesus irayan salita: “Balang sakey a walaan et naikdan ni na dakel.”

KAPITULO 114

Diad Isabi na Kristo Ukomen to ray Karnero tan Kanding

Angusar si Jesus na makapainteres ya ilustrasyon pian ipaliwaway basiyan na andi-angga a pangukom.

KAPITULO 115

Asingger Lay Sampot a Paskua nen Jesus

Akin ya eksakton 30 pirason pilak so nampaknaan na saray lider na relihyon ya ibayar ed si Judas pian traidoren si Jesus?

KAPITULO 116

Imbangat Toy Inkamapaabeba Diad Sampot a Paskua

Abigla iray apostol nen ginawa toy kimey na sakey ya aripen.

KAPITULO 117

Say Pangdem na Katawan

Inggapo nen Jesus so memoryal ya nepeg a gawaen na saray patumbok to kada taon diad Nisan 14.

KAPITULO 118

Sangsangan no Siopay Manunaan

Alingwanan la na saray apostol so imbangat nen Jesus nen asasakbay ed saman ya labi.

KAPITULO 119

Jesus​—Say Dalan, say Katuaan, say Bilay

Imbangat nen Jesus so mapuersan katuaan no panon a makaasingger ed Dios.

KAPITULO 120

Manbubunga Bilang Sanga tan Kakaaro nen Jesus

Panon a “manbunga” iray disipulo nen Jesus?

KAPITULO 121

“Manpakpel Kayo! Tinalok so Mundo”

Panon a tinalo nen Jesus so mundo no sikatoy pinatey na mundo?

KAPITULO 122

Sampot a Pikakasi nen Jesus ed Tagey a Kuarto

Impalinew to a wala ni mas importantin agawaan to nen say pangiliktar ed totoo.

KAPITULO 123

Nampikasi Sanen Pinasyay Ermen To

Akin et impikasi nen Jesus: “Ekal mod siak iyan kopa”? Kasin onaatras la ed betang to ya ompatey bilang dondon?

KAPITULO 124

Inyawat tan Inerel si Kristo

Aromog nen Judas si Jesus anggan pegley-labi la.

KAPITULO 125

Inyakar si Jesus ed si Anas, Insan Diad si Caifas

Say impanbista ed si Jesus et panamikewet ed hustisya.

KAPITULO 126

Imburi Diad Abung nen Caifas

Panon a si Pedro, a sakey a toon walaay pananisia tan debosyon, et imbeneg ton tampol si Jesus?

KAPITULO 127

Binista na Sanhedrin, Insan Inawit ed si Pilato

Impatnag na saray Judion lider na relihyon so tuan intension da.

KAPITULO 128

Anggapoy Aromog nen Pilato tan Herodes a Kasalanan To

Akin ya impaiyakar nen Pilato si Jesus pian ukomen nen Herodes? Kasin anggapoy autoridad nen Pilato a mangukom ed si Jesus?

KAPITULO 129

Imbaga nen Pilato: “Nia so Too!”

Anggan si Pilato et binidbir to ray makapadinayew a kualidad ya impatnag nen Jesus.

KAPITULO 130

Inyawat tan Inyakar si Jesus Pian Pateyen

Akin ya imbaga nen Jesus ed saray maneermen a bibii a say akisan da et aliwan sikato noag say sarili ra tan saray anak da?

KAPITULO 131

Impasak ed Poste so Anggapoy Kasalanan ya Ari

Walay insipan nen Jesus a nagawa nid arapen diad samay sakey a kriminal ya impasak ed abay to.

KAPITULO 132

“Tua a Sayan Too et Anak na Dios”

Saksakey so papaneknekan na mamilagron bilunget legay kaagwan, yegyeg, tan inkapilat na kurtina ed templo.

KAPITULO 133

Imparaan tan Imponpon so Bangkay nen Jesus

Akin et kaukolan ya iponpon a tampol so bangkay nen Jesus antis ya onselek so agew?

KAPITULO 134

Anggapoy Karga na Lubok, Lapud Mabilay si Jesus!

Kayarin apaoli si Jesus, sikatoy nampanengneng ya unona ed sakey a biin disipulo imbes a diad saray apostol.

KAPITULO 135

Nampanengneng ed Dakel so Pinaolin Jesus

Panon ya pinaneknekan nen Jesus ed saray disipulo to a sikatoy pinaoli?

KAPITULO 136

Diad Gilig na Dayat na Galilea

Amitlon pinanonotan si Pedro no panon ton paneknekan so panangaro tod si Jesus.

KAPITULO 137

Anengneng na Nilasus Antis na Pentecostes

Kayari inkioli nen Jesus tan antis a sinmegep ed tawen, aminpiga ton indanet ed saray disipulo to no antoy awaten da tan no panon dan usaren itan.

KAPITULO 138

Si Kristo et Walad Nikawanan na Dios

Antoy gawaen nen Jesus legan ton aalagaren so panaon na ikiwas to sumpad kakabusol to?

KAPITULO 139

Ipawil nen Jesus so Paraiso tan Sumpalen Toy Kimey To

Dakel ni gawaen to antis ton ipalima so Panarian ed Dios tan Ama to.

Pian Naalig si Jesus, Magmaliw ya . . .

Aminpigan impanengneng nen Jesus so waloran kualidad legay impanbilay tod dalin.

Indese na Saray Teksto

Usaren iyan indese pian naanap ed libro no anto ran bersikulo ed Ebanghelyo so aaralen.

Indese na Saray Ilustrasyon (Parabolo)

Anapen so kapitulo ed sayan libro ya impaliwawa iray ilustrasyon nen Jesus.

Pigaran Propesiya Nipaakar ed Mesias

Nengnengen iray pigaran propesiyad Biblia ya asumpal ed si Jesus ya mamapaneknek a sikato so Mesias, tan nengnengen no anton kapitulo ed sayan libro so pakabasaan ed satan.

Saray Lugar ya Nanayaman tan Nambangatan nen Jesus

Ipapanengneng na sayan mapa iray lugar ya nakar nen Jesus legan na ministeryo to.