Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 139

Ipawil nen Jesus so Paraiso tan Sumpalen Toy Kimey To

Ipawil nen Jesus so Paraiso tan Sumpalen Toy Kimey To

1 CORINTO 15:24-28

  • SAY PANSUMPALAN NA SARAY KARNERO TAN KANDING

  • DAKEL SO MANLIKET ED PARAISO DIAD DALIN

  • TALAGAN SI JESUS SO DALAN, SAY KATUAAN, TAN SAY BILAY

Kayarin mismo na bautismo nen Jesus, sikatoy sinubok na sakey a kabusol a determinadon mangamper ed sikato antis nin onggapo ed ministeryo to. On, aminpigan sinali na Diablo a tuksoen si Jesus. Diad saginonor, oniay imbaga to nipaakar ed satan a mauges: “Onsasabi lay manuley na mundo, tan agto ak nayarian a kontrolen.”​—Juan 14:30.

Diad pasingawey et anengneng nen apostol Juan so nagawa ed “baleg a dragon, say sankaunaan ya uleg, samay tatawagen a Diablo tan Satanas.” Sayan mauge-uges a kabusol na totoo et ibantak manlapud tawen, “ya agaylay pasnok to, ta amta ton antikey lay panaon to.” (Apocalipsis 12:9, 12) Kombinsido iray Kristiano a manbibilay la ra ed satan ya ‘antikey a panaon’ tan say “dragon, say sankaunaan ya uleg,” et asingger lan ibasileng ed kaaralman tan anggapon balot so pakayari to ed loob na 1,000 taon legan na uley nen Jesus ed Panarian na Dios.​—Apocalipsis 20:1, 2.

Legan na satan a panaon, antoy nagawa diad dalin, say ayaman tayo? Siopa ray manayam dia, tan anto lay kipapasen ed satan? Si Jesus a mismo so angiter na ebat. Diad ilustrasyon to nipaakar ed saray karnero tan kanding, impaamta to no antoy nagawad arapen ed saray matunong a totoo a singa karnero, a mitutulongan tan manggagaway maabig ed saray agagi nen Jesus. Impalinew to met no antoy pansumpalan na saramay aliwan ontan so gagawaen da, saray singa kanding. Imbaga nen Jesus: “Saraya [saray kanding] so ompatey ed andi-anggaan, balet saray matunong [saray karnero] so mangawat na bilay ya andi-anggaan.”​—Mateo 25:46.

Ontulong iya pian natalosan tayo ray imbaga nen Jesus ed samay kriminal ya impasak ed abay to. Ag-inyopresi nen Jesus ed satan a too imay tumang ya insipan tod saray matoor ya apostol to, say pagmaliw a kabiangan na Panarian na tawen. Imbes, insipan nen Jesus  ed satan a magbabawin makasalanan: “Ibagak ed sika natan, nakaiba ta ka ed Paraiso.” (Lucas 23:43) Kanian satan a too et awalaan na ilalon manbilay ed Paraiso​—sakey a marakdakep a parke, odino singa parkin hardin. Makatunongan labat sirin a saramay singa karnero tan mangawat na “bilay ya andi-anggaan” et manayam met ed satan a Paraiso.

Mikonektaan iya ed samay deneskribe nen apostol Juan a magmaliw a kipapasen diad dalin. Inkuan to: “Say tolda na Dios et walad katooan, tan sikatoy manayam a kaiba ra, tan magmaliw iran totoo to. Tan say Dios a mismo et niwala ed sikara. Tan punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot. Saray datin bengatla et linmabas la.”​—Apocalipsis 21:3, 4.

Pian napanliketan na samay kriminal so bilay diad Paraiso, kaukolan a sikatoy paolien. Tan aliwan sikato labat so makaeksperiensya na kikioli. Impalinew itan nen Jesus sanen imbaga ton: “Onsabi so oras a saray amin a walad pakanodnonotan iran lubok et narengel day boses to tan ompaway ira, saramay nanggaway maong et napaoli pian manbilay, tan saramay nanggaway mauges et napaoli pian naukom.”​—Juan 5:28, 29.

Panon to balet iramay matoor ya apostol tan arum ni, a daiset labat so bilang da, a nakaiba nen Jesus ed tawen? Inkuan na Biblia: “Magmaliw iran saserdote na Dios tan say Kristo, tan manuley ira bilang arari a kaiba to diad 1,000 taon.” (Apocalipsis 20:6) Sarayan nakaiba nen Jesus ed tawen a manuley et lalaki tan bibii a nanlapud dalin. Kanian seguradon mapangasi tan makatalos iraya ed saray uleyan da diad dalin.​—Apocalipsis 5:10.

Ipagamor nen Jesus so gunggonay dondon bagat to ed saray totoo diad dalin tan ekalen toy epekto na atawir dan kasalanan. Sikato tan saray kaiba ton manuley et pagmaliwen dan perpekto iray matoor a totoo. Diad satan et napanliketan la na totoo imay bilay ya inggagala na Dios ed sikara sanen imbaga tod si Adan tan Eva a manparakel ira tan panoen day dalin. Anggan say patey a resulta na kasalanan nen Adan et naandi la!

Kanian diad satan et nasumpal la nen Jesus so amin a kimey ya ipapagawa nen Jehova ed sikato. Kayari na Sanlibon Taon ya Uley nen Jesus, ipalima to lad Ama to so Panarian tan saray perpekto lan totoo. Oniay insulat nen apostol Pablo nipaakar ed satan a makapadinayew ya inkamapaabeba nen Jesus: “Sano nipasakop la ed Anak so amin a bengatla, sikaton mismo et manpasakop met la ed Dios ya angipasakop na amin a bengatla ed sikato, pian say Dios so magmaliw ya alenleneg a Manuley na amin.”​—1 Corinto 15:28.

Sirin, importante so betang nen Jesus pian nasumpal iray alay abig a gagala na Dios. Tan legan a nipaparungtal iratan a gagala diad andi angga, sigpot ton gawaen so unong ed impaneskribe tod sarili to: “Siak so dalan tan say katuaan tan say bilay.”​—Juan 14:6.