Onlad karga

Onlad saray karga

KAPITULO 74

Leksion Nipaakar ed Panagsangkaili tan Pikakasi

Leksion Nipaakar ed Panagsangkaili tan Pikakasi

LUCAS 10:38–11:13

  • BINISITA NEN JESUS SI MARTA TAN MARIA

  • IMPORTANTE SO TULOYTULOY A PANAGPIKASI

Diad bandad bukig na Palandey na Saray Olibo, manga taloran kilometro manlapud Jerusalem, et wadman so baryo na Betania. (Juan 11:18) Linmad may Jesus, diad abung na sanagin si Marta tan Maria tan malikeliket dan pinatuloy. Kaaro ira nen Jesus pati say agi dan si Lazaro.

Baleg a kagalangan so pansangkaili ed Mesias. Tan labay nen Marta so manparaan a maong parad si Jesus, kanian mantalikarkar ya manpreparay espisyal a panangan. Balet legan ya mankikimey si Marta, akayurong labat si Maria ed salian nen Jesus tan ondedengel ed sikato. Anggad nen kien et imbaga la nen Marta ed si Jesus: “Katawan, anggapo labat ed sika a papaulyanan to ak nen agik a mankikimey a bukor? Ibagam pad sikato a tulongan to ak.”​—Lucas 10:40.

Imbes ya bilinen nen Jesus si Maria, sinimbawa toy Marta ya agmasyadon aburidod naakan: “Marta, Marta, dakdakel so pampapagaan tan pakakaaburidoan mo. Balet ta daiset odino sakey labat so nakaukolan. Pinili nen Maria so maabig a parte, tan ag-itan naandi ed sikato.” (Lucas 10:41, 42) Say punto nen Jesus et agkaukolan ya upotey dakel a panaon pian manlutoy amayamay ya putahe. Duga lay simpli labat ya panangan.

Maong so intension nen Marta. Labay toy manangkaili. Balet lapud masyadon aburidod panagparaan toy naakan, nasasayang to laingen iray mabmablin bangat na mismon Anak na Dios! Impaimano nen Jesus ya dugay desisyon nen Maria, makatulong itan ed sikato anggad arapen, tan makaaral tayon amin ed satan.

Diad sakey nin inkagawa, angiter si Jesus na sananey nin importantin leksion. Kinerew na sakey a disipulo ed sikato: “Katawan, ibangat mo kamin manpikasi, a singa ed impangibangat nen Juan ed saray disipulo to.” (Lucas 11:1) Imbangat la itan nen Jesus manga sakey tan kapalduan taon lay apalabas diad Sermon tod Palandey. (Mateo 6:9-13) Balet, nayarin anggapo yan disipulo ed saman kanian inulit to ray importantin punto. Insan angiter na ilustrasyon pian nipanengneng ya importante so tuloytuloy ya pampikasi.

“Alimbawa, sakey ed sikayo et walaay kaaro tan nila yo diad pegley-labi tan inkuan yod sikato, ‘Kaaro, pabayes mo ak pay taloran tinapay, ta walay kaarok a kasabisabi ton nambiahe tan anggapoy niyopresik ed sikato.’ Balet oniay inyebat na samay walad loob: ‘Agmo ak la iisturboen. Akatalak lay puerta, tan kaabay ko lan akarukol so angkekelag ya ananak ko. Agak la nayarin ombangon a mangiter ed sika na antokaman.’ Ibagak ed sikayo, sikatoy ombangon lanlamang tan iter toy antokaman a nakaukolan na kaaro to, aliwan lapud sikatoy kaaro to, noagta lapud sikatoy agtinmundan kinmerew.”​—Lucas 11:5-8.

Diad saya et ag-ibabaga nen Jesus ya aglabay nen Jehova so ontulong ya singa samay kaaro. Imbes, ipapanengneng to ya no say sakey ya kaaron agmangiter et mangiter lanlamang no agtundaan ya kerewan, seguradon iter na maaron Ama tayod tawen so impapuson kerew na saray matoor ya lingkor to! Intuloy nen Jesus: “Ibagak ed sikayo, mantultuloy kayon onkerew, tan naikdan kayo; mantultuloy kayon mananap, tan makaromog kayo; mantultuloy kayon ontoktok, tan nalukasan kayo. Ta balang sakey ya onkekerew et makaawat, tan balang sakey a manaanap et makaromog, tan balang sakey ya ontotoktok et nalukasan.”​—Lucas 11:9, 10.

Insan natan indanet nen Jesus so punto diad impangikompara tod toon ama: “Siopan ama ed sikayo, a no onkekerew na sira so anak to et derewan toy uleg imbes a sira? Odino no sikatoy onkekerew na iknol et derewan toy alakdan? Kanian, no sikayo ni lanlamang et amta yoy mangiter na maong iran regalo ed ananak yo anggano mauges kayo, agta nagkalalo so Ama ed tawen a mangiter na masanton espiritu ed saramay onkekerew ed sikato?” (Lucas 11:11-13) Talagan balibalin naamtaan ya akaparaan so Ama tayon ondengel tan iter iray kaukolan tayo!