Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 33

Impakasumpal na Propesiya nen Isaias

Impakasumpal na Propesiya nen Isaias

MATEO 12:15-21 MARCOS 3:7-12

  • MINUNGKOG NA TOTOO SI JESUS

  • SINUMPAL TOY PROPESIYA NEN ISAIAS

Nen naamtaan ton implano na saray Fariseo tan saray papatumbok nen Herodes ya sikatoy pateyen da, linmad Dayat na Galilea si Jesus tan saray disipulo to. Sikatoy minungkog na dakel a totoon nanlapud nanduruman lugar​—diad Galilea, syudad ed gilig na dayat na Tiro tan Sidon, diad bukig na Ilog Jordan, Jerusalem, tan Idumea diad medyo arawin abalaten. Dakel so pinaabig nen Jesus. Bilang resulta, sikatoy inasinggeran na saray walaan na graben sakit. Agda la inalagar ya diwiten to ra, akiletletan ira pian sikatoy nadiwit da.​—Marcos 3:9, 10.

Talagan dakel so totoo kanian imbaga nen Jesus ed saray disipulo to ya iparaan day melag a baloton luganan da pian ag-ira mungkogen na totoo. Niarum ni, sikatoy makapanbangat manlapud baloto odino makaonlad arum nin lugar ed gilig na dayat pian dakel ni natulongan to.

Impaimano nen disipulon Mateo ya diad saray ginawa nen Jesus et asumpal imay “sinalita ed panamegley nen propeta Isaias.” (Mateo 12:17) Anton propesiya itan?

“Say lingkor ko a pinilik, say inad-arok, ya inabobonan ko! Iyan kod sikato so espirituk, tan ipalinew tod saray nasyon no anto so hustisya. Agto misangsangan odino oningal, tan anggapoy makadngel na boses to diad saray manunan karsada. Agto puteren so abalbal a tanubong, tan agto erepen so makuykuyep a pabilo, ya anggad napanalo to so hustisya. On, diad ngaran to so panilaloan na saray nasyon.”​—Mateo 12:18-21; Isaias 42:1-4.

Siempre, si Jesus so inad-aron lingkor ya aabobonan na Dios. Impalinew nen Jesus no anto so tuan hustisya ya aamperen na saray palson tradisyon na relihyon. Lapud lingon pangiyaaplika dad Ganggan na Dios ed sarili dan pakatalos, agni ingen labay a tulongan na saray Fariseo so sakey a mansasakit no Sabaton! Impatnag nen Jesus so hustisya na Dios tan impanengneng ton walad sikato so espiritu na Dios, kanian inekal toy mamapabelat ed saray totoo​—agmakatunongan iran tradisyon. Lapud satan et sikatoy labay a pateyen na saray lider na relihyon. Talagan makapaermen itan!

Antoy labay ya ibaga na “agto misangsangan odino oningal, tan anggapoy makadngel na boses to diad saray manunan karsada”? Nen amaabig si Jesus, agto inabuloyan iray totoo​—anggan saray demonyo​—‘ya ibagad arum so nipaakar ed sikato.’ (Marcos 3:12) Agto labay ya sikatoy nakabat na totoo panamegley na maingal ya pangiyanunsio ed saray karsada odino nankakanat ya balita tan saray labilabir.

 Sakey ni, imbalikas nen Jesus so makapaligliwan mensahe to ed saramay say kipapasen da et singa abalbal a tanubong, pakaskasi tan niparukol. Singa ra makuykuyep a pabilo, ya asingger lan naerep so bilay da. Agpinuter nen Jesus so abalbal a tanubong odino inerep so makuykuyep a silew. Imbes, maar-aro ton tinulongan iray mapaabeba. On, si Jesus so ilalo na saray nasyon!