Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 15

Unonan Milagro ya Ginawa To

Unonan Milagro ya Ginawa To

JUAN 2:1-12

  • SAY BANSAL ED CANA

  • PINAGMALIW NEN JESUS YA ALAK SO DANUM

Mikatlo lan agew ed saman manlapu nen nagmaliw ya disipulo nen Jesus si Natanael. Amaarap si Jesus kaibay pigarad saray inmunan disipulo to diad norte, paonlad distrito na Galilea, say lugar da. Onla rad baley na Cana, say lugar nen Natanael. Say Cana et walad kapukdolan ya amianen na Nazaret ya binalegan nen Jesus. Naimbitaan irad bansal diad Cana.

Akibansal met so ina nen Jesus. Lapud kaaro na pamilya da imay mankasal, nayarin ontutulong si Maria ya mangaasikasod dakel a bisita. Kanian naimano ton tampol nen walay pankaukolan, tan imbaga tod si Jesus: “Anggapo lay alak da.”​—Juan 2:3.

Say labay ya ibaga nen Maria et manggaway paraan si Jesus ta naupot lay alak. Angusar na diparan si Jesus pian ipalikas ya agto labay: “Bii, antoy pibabali ta ed satan?” (Juan 2:4) Bilang tinuro na Dios ya Ari, say Ama to ed tawen so mangibaga ed gawaen to, aliwan say pamilya o kakaaro to. Impalima nen Maria itan ed Anak to, tan imbaga tod saramay manseserbi: “Gawa yo so antokaman ya ibaga tod sikayo.”​—Juan 2:5.

Walay anemiran pasig, tan kada sakey et makakargay masulok ya samploran galon (40 litro). Oniay impagawa nen Jesus ed saray katulongan: “Pano yoy danum iray buyog.” Tan inkuan to: “Mangala kayo natan na daiset tan awit yod manangasikaso na ponsia.”​—Juan 2:7, 8.

Panbiliban na manangasikaso na ponsia so maong a klase na alak balet agto amtan mamilagron agawa iman. Tinawag toy nobyo tan kuan to: “Anggan siopan too et iserbi to nin unona so maong ya alak, tan sano abuek la ray totoo, say abeban klase. Balet sika et inyunor mo so maong ya alak.”​—Juan 2:10.

Saya so unonan milagro ya ginawa nen Jesus. Nen anengneng iya na saray balon disipulo to, binmiskeg so pananisia dad sikato. Kayari to, nambiahe si Jesus, say ina to, tan saray agagi tod ina paonlad Capernaum, diad bandad sagur ya norte na Dayat na Galilea.