Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 34

Nampili si Jesus na Labinduan Apostol

Nampili si Jesus na Labinduan Apostol

Manga sakey tan kapalduay taon lay apalabas manlapu nen impaamta nen Juan Bautista ya si Jesus so Kordero na Dios. Nen inggapo nen Jesus so ministeryo to, wala ray sinseron lalaki ya nagmaliw a disipulo to, singa si Andres, Simon Pedro, Juan, nayarin si Santiago (agi nen Juan), Felipe, tan Bartolome (tatawagen met ya Natanael). Diad ilalabas na panaon, dakel so akilan tinmumbok ed Kristo.​—Juan 1:45-47.

Natan et akaparaan lay Jesus a mamili na saray apostol to. Sikara so magmaliw ya maapit a kaulop to tan makaawat na espisyal a panangipasal. Balet antis ya manpili, linma nid palandey si Jesus, nayarin asingger ed Dayat na Galilea ya ag-arawi ed Capernaum. Sanlabin nampikasi diman, nayarin pian onkerew na karunongan tan panamendisyon na Dios. Diad sinmublay ya agew, tinawag to ray disipulo to tan amili na 12 ed sikara pian magmaliw ya apostol to.

Pinili nen Jesus so anemiran abitlad gapo, pati si Mateo, ya tinawag nen Jesus diad panagsingilan na buis. Say limara nin pinili to et si Judas (tinawag met ya Tadeo tan “anak nen Santiago”), Simon a Cananeo, Tomas, Santiago ya anak nen Alfeo, tan si Judas Iscariote.​—Mateo 10:2-4; Lucas 6:16.

Manlapud saman et kaiba la nen Jesus so 12 diad panagbiahe, tan akabkabat to ran maong. Pigarad sikara et kanayon to. Say sanagin Santiago tan Juan et mapatnag ya kapinsan a peteg nen Jesus. Tan no tua so iisipen na arum ya si Alfeo et agi nen Jose ya anagibi ed si Jesus, kapinsan sirin nen Jesus si apostol Santiago ya anak nen Alfeo.

Siempre, aliwan problema ed si Jesus ya tandaan so kangaranan na saray apostol to. Sika ey, natandaan mo ra? Say sakey a makatulong et tandaan mo ya duaray manngaran na Simon, duaray Santiago, tan duaray Judas. Si Simon (Pedro) et agi toy Andres, tan si Santiago (anak nen Zebedeo) et agi toy Juan. Satan so teknik pian natandaan moy ngaran na waloran apostol. Kaibad apatiran akera so managsingil na buis (Mateo), samay manduaruwa (Tomas), samay tinawag ed silong na kiew (Natanael), tan say kaaro nen Natanael (Felipe).

Labinsakey ya apostol so nanlapud Galilea, say baley nen Jesus. Si Natanael et nanlapud Cana. Si Felipe, Pedro, tan Andres et datin nanlapud Betsaida. Asabi panaon et inmalis si Pedro tan Andres diad Capernaum, ya posiblin panaayaman nen Mateo. Asingger met ed Capernaum so panaayaman di Santiago tan Juan, tan walay negosyo dan panagsigay. Nayarin si Judas Iscariote labat, say nantraidor ed si Jesus, so apostol ya nanlapud Judea.