Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 85

Manliket Lapud Sakey a Magbabawin Makasalanan

Manliket Lapud Sakey a Magbabawin Makasalanan

LUCAS 15:1-10

  • ILUSTRASYON NIPAAKAR ED ABALANG A KARNERO TAN SINSILYO

  • MANLIKET IRAY ANGHEL ED TAWEN

Legay ministeryo nen Jesus, aminpiga ton indanet ya importante so panagpaabeba. (Lucas 14:8-11) Malikeliket ton aanapen iray lalaki tan bibii ya labay day mapaabeban manlingkor ed Dios. Anggad saman et nayarin manggagawa ni graben kasalanan so arum ed sikara.

Naimano na saray Fariseo tan eskriba ya saray totoon ipapasen dan agmakanepegan et ondedengel ed si Jesus tan ed mensahe to. Nguronguro ra: “Aawaten na sayan too iray makasalanan tan pidudungoan to ra.” (Lucas 15:2) Atagtagey so pakanengneng na saray Fariseo tan eskriba ed sarili da tan ipapasen dan dutak ed sali ra iray ordinaryon totoo. Nanengneng so panmelmelag na sarayan lider ed totoo ta tatawagen da rad Hebreon salitan ‛am ha·’aʹrets, ya say labay ton ibaga et “totoo na dalin.”

Aliwan ontan si Jesus, iikdan toy dignidad so amin, maomaong tan mapangasi ed sikara. Kanian labalabay na dakel ed saray pakaskasin totoo so ondengel ed sikato, pati saramay kabkabat ya makasalanan. Anto balet so alikna tan reaksion nen Jesus ed pamabalaw dad sikato lapud tutulongan to ray pakaskasin totoo?

Naamtaan so ebat legan ton iistoryaen so balibalin ilustrasyon ya miparad samay imbaga to diad Capernaum. (Mateo 18:12-14) Diad istorya nen Jesus, singa ompapaway ya saray Fariseo so matunong tan maligen ya karneron kaibad pulok na Dios. Saraman balet so pakaskasin totoo et sikara may akaarawi tan nababalang. Oniay kuan nen Jesus:

“Siopad sikayo so walaay 100 a karnero, a no abalang so sakey ed saratan et agto taynan ed kalawakan so 99 pian anapen imay abalang anggad naromog to? Tan sano aromog to la itan et iyan tod saray takeb to tan manliket. Tan kasempet to et tawagen to iray kakaaro tan kakaabay to, ya ibaga tod sikara, ‘Miliket kayod siak, ta aromog ko lay karnerok ya abalang.’”—Lucas 15:4-6.

Antoy labay ton ibaga ‘tan? Impaliwawa nen Jesus: “Ibagak ed sikayo, nagkalalon panliketan met ed tawen so sakey a nagbabawin makasalanan nen say 99 a matunong ya agla nakaukolan a magbabawi.”—Lucas 15:7.

Nepeg labat komon ya nakonsiensia iray Fariseo nen imbaga nen Jesus ya kaukolay magbabawi. Ipapasen day sarili dan matunong tan iisipen dan agda kaukolay magbabawi. Pigay taon lay apalabas, nen babalawen na arum ed sikara si Jesus ta midudungo ed saray managsingil na buis tan makasalanan, imbaga tod sikara: “Linma ak dia pian manawag ed saray makasalanan, aliwan saray matunong.” (Marcos 2:15-17) Ag-atalosan na saray mankunkunwarin  matunong ya Fariseo ya kaukolan day magbabawi, kanian agda apaliket so “tawen.” Kabaliktaran itan no say sakey ya nankasalanan et talagan magbabawi.

Pian nasuportaan so punto to ya manliket so tawen no makapawil so abalang ya nankasalanan, angibaga ni Jesus na sananey nin ilustrasyon, ya say eksena et diad abung: “Siopan bii a walaan na samploran sinsilyo a drakma, a no abalang toy sakey ed saratan et agto selselan so lamparaan tan panisan so abung to tan seetan ton anapen anggad naromog to? Tan sano aromog to la et tawagen to iray kakaaro to tan kakaabay to, ya ibaga to, ‘Miliket kayod siak ta aromog ko lay sinsilyon drakma ya abalang ko.’”—Lucas 15:8, 9.

Say eksplinasyon nen Jesus et miparad samay imbaga tod ilustrasyon to nipaakar ed abalang a karnero. Oniay inkuan to natan: “Ibagak ed sikayo, manliket met iray anghel na Dios lapud sakey a magbabawin makasalanan.”—Lucas 15:10.

Isipen pa, interesadon maong iray anghel na Dios ya makapawil iray abalang ya makasalanan! Talagan makapabilib itan ta wala ray magbabawin makasalanan ya nakaibad Panarian na Dios ed tawen tan naikdan ira na mas atagey a posisyon nen saray anghel! (1 Corinto 6:2, 3) Balet agmangimon iray anghel. Anto met sirin so liknaan tayo no walay makasalanan ya talagan magbabawi insan ompawil ed Dios?