Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 16

Maseseg si Jesus Parad Dugan Panagdayew

Maseseg si Jesus Parad Dugan Panagdayew

JUAN 2:12-22

  • NILINISAN NEN JESUS SO TEMPLO

Kayari na bansal ed Cana, linmad Capernaum si Jesus. Kaiba toy Maria tan saray agagi tod ina ya si Santiago, Jose, Simon, tan Judas.

Balet akin ya linmad Capernaum si Jesus? Sayan syudad et mas kabkabat tan posiblin mas maawang nen say Nazaret o Cana. Sakey ni, dakel ed saray balon disipulo nen Jesus so manaayam ed Capernaum o diad asingger ed sayan lugar. Kanian sarag iran ipasal nen Jesus diad mismon lugar da.

Legan a walad Capernaum, nanggawa met si Jesus na makapakelkelaw iran bengatla. Kanian dakel a totoo ed syudad tan kakaabay iran lugar so akadngel ed saray ginawa to diman. Balet si Jesus tan saray kakaiba to, ya debotadon Judio, et asingger lan onlad Jerusalem pian atendiay Paskua nen 30 C.E.

Nen walad templo ed Jerusalem, walay naimatonan na saray disipulo nen Jesus ya mas makapabilib a ginawa to, tan duma ed saray naimatonan dad apalabas.

Diad Ganggan na Dios et kaukolan ya mangibagat na ayayep ed templo iray Israelita, tan kaukolan na saray bisita so panangan legan ya wadtan ira. Kanian base ed Ganggan, saray manlapud ararawin lugar et kaukolan day mangawit na kuarta no onla rad Jerusalem pian walay isaliw day “baka, karnero, kanding,” tan arum ni ran kaukolan da legan iran wadtan. (Deuteronomio 14:24-26) Bilang resulta, saray negosyante ed Jerusalem et manlalako na ayayep odino manok diad loob a mismo na baleg a lolooban na templo. Tan sasaolen na arum ed sikara iray totoo diad panutubo day sobsobra.

Lapud sanok nen Jesus, inkakalbo to ray sinsilyo na saray managsalat na kuarta, imbabalintuag to ray lamisaan da, tan pinaekal to ra diman. Insan inkuan to: “Ekal yo iraya dia! Agyo la gagawaen a panaglakoan so abung nen Amak!”​—Juan 2:16.

Nen anengneng iya na saray disipulo nen Jesus, anonotan day propesiya nipaakar ed Anak na Dios: “Say seseg parad abung mo et mandarlang ed loob ko.” Balet inkuan na saray Judio: “Mangipanengneng kad sikami na tanda a walay kanepegan mon manggawad sarayan bengatla.” Inmebat si Jesus: “Igeba yo iyan templo, tan ipaalagey ko iya ed taloy agew.”​—Juan 2:17-19; Salmo 69:9.

Inisip na saray Judio a say tutukoyen nen Jesus et say templo ed Jerusalem, kanian intepet da: “Sayan templo et impaalagey ed 46 a taon, tan ipaalagey mo iya ed taloy agew?” (Juan 2:20) Balet say tutukoyen nen Jesus ya templo et say laman to. Kayari taloran taon, anonotan na saray disipulo to iman ya imbaga to nen apaoli ed bilay.