Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 19

Imbangat Toy Sakey a Samaritana

Imbangat Toy Sakey a Samaritana

JUAN 4:3-43

  • IMBANGAT NEN JESUS SO SAMARITANA TAN ARUM NI

  • PANAGDAYEW YA AABOBONAN NA DIOS

Nen paonla rad Galilea manlapud Judea, dinmalan si Jesus tan saray disipulo to ed distrito na Samaria. Balet naksawan la ra kanian nen panangugto, tinmunda rad syudad ya asingger ed Sicar pian manpainawa ed abay na bobon, a nayarin impakotkot nen Jacob pigan lasus taon lay apalabas. Anggan diad panaon tayo, satan ya bobon et walad syudad na Nablus.

Legan a manpapainaway Jesus, linma ray disipulo to ed asingger a syudad pian mangaliw na naakan. Kaalis da, walay sinmabin Samaritana ya onasol. Inkuan nen Jesus ed sikato: “Ikdan mo ak pay inumen ko.”​—Juan 4:7.

Agmantotongtong iray Judio tan Samaritano ta walay abayag lan panangidumaduma ed baetan da. Kanian mankelaw so bii tan intepet to: “Akin et onkekerew kad siak na inumen anta Judio ka, tan Samaritana ak?” Inmebat si Jesus ed sikato: “No naamtaan mo labat so regalo na Dios tan no siopay mangibabaga ed sikan, ‘Ikdan mo ak pay inumen ko,’ kinmerew ka la komon ed sikato, pian ikdan to kay danum a mabilay.” “Katawan,” so inkuan to, “anggapoy anggan pan-asol mo, tan aralem so bobon. Iner sirin so pangalaan mo ed sayan danum a mabilay? Magmaong ka ni sirin nen say laki min si Jacob, ya angiter ed sikami na bobon, tan sikatoy inminum dia pati saray ananak to tan ayayep to?”​—Juan 4:9-12.

“Amin ya oniinum ed sayan danum et napaet lamet. Balet siopaman ya oninum ed danum ya iter kod sikato et aglan balot napaet, ta say danum ya iter kod sikato et magmaliw a singa subol na danum ed loob to a mansusbol pian mangiter na bilay ya andi-anggaan.” (Juan 4:13, 14) Anggano naknaksawan si Jesus, sikatoy maliket ya manginabang ed Samaritana na manangiter bilay a katuaan.

Insan inkuan na bii ed sikato: “Katawan, ikdan mo ak pa na sayan danum, pian agak la napaet tan agak la pawilpawil ya onasol ed sayan pasen.” Labay nen Jesus ya umaney tongtongan kanian inkuan to: “La ka, itagar mo diay asawam.” Inmebat so bii: “Anggapoy asawak.” Balet seguradon abigla nen imbaga nen Jesus ed sikato: “Dugay imbagam ya, ‘Anggapoy asawak.’ Ta limara lay nagmaliw ya asawam, tan say lakin piaamongan mo natan et agmo asawa.”​—Juan 4:15-18.

Malinew ed sikato so imbaga nen Jesus tan inkuan to ya mankelkelaw: “Katawan, nibagak a sakey kan propeta.” Impanengneng ton sikatoy interesado ed espiritual iran bengatla. Panon? Intuloy to: “Diad sayan palandey [Palandey Gerizim] so nandayewan na inmuunan atateng mi [saray Samaritano], balet ibabaga yon diad Jerusalem so nepeg a pandayewan na totoo.”​—Juan 4:19, 20.

Impaliwawa balet nen Jesus ya aliwan say pasen na panagdayewan so importante. Inkuan to: “Onsabi oras ya aliwa lan diad sayan palandey odino diad Jerusalem so pandayewan yo ed Ama.” Insan to imbagad bii: “Onsabi oras, tan natan la itan, sano saray mandadayew ed Ama  et mandayew ed sikato diad espiritu tan katuaan, ta diad tua et ontan iray aanapen na Ama a mandayew ed sikato.”​—Juan 4:21, 23, 24.

Say importante ed Ama et say paraan na panagdayew na saray totoo, aliwan say pasen a pandadayewan da. Mandinayew so bii. “Amtak ya onsabi so Mesias, a tatawagen a Kristo. Sano onsabi, maparungtal ton iyabawag ed sikatayo so amin a bengatla.”​—Juan 4:25.

Insan impaamta nen Jesus so importantin katuaan: “Siak iman, say mismon katongtong mo.” (Juan 4:26) Isip mo pa! Say wadman et Samaritanan onaasol, balet pinaboran nen Jesus ed makapadinayew a paraan. Direkta ton imbagad bii so impormasyon ya agni amta na arum​—ya sikato so Mesias.

DAKEL A SAMARITANO SO MANISIA

Akapawil la ray disipulo nen Jesus ya nanlapud Sicar a sankaawit day naakan. Anengneng day Jesus ya walad bobon nen Jacob ya katongtong to may Samaritana. Kasabi na saray disipulo, intilak na bii so buyog a pananginay danum tan linmad syudad.

Kasabi tod Sicar, inistorya na bii iray imbaga nen Jesus ed sikato. Kombinsido ton imbaga: “Gali, nengneng yo so toon angibaga ed amin a ginawgawak. Aliwa kasin saya imay Kristo?” (Juan 4:29) Atan so tepet nipaakar ed importantin tema ya makapainteres la diad panaon ni nen Moises. (Deuteronomio 18:18) Satan so amakiwas ed saray totoo ya nengnengen dan mismoy Jesus.

Kaleganan to, imbaga dad si Jesus ya mangan la. Balet inkuan to: “Walay kanen ko ya agyo amta.” Pankelawan itan na saray disipulo, kanian inkuan da: “Agta anggapoy angawit ed sikato na antokaman a naakan?” Maaron impaliwawa nen Jesus ed sikara so importantin kabaliksan na satan parad amin ya papatumbok to: “Say kanen ko et say panggaway linawa na samay angibaki ed siak tan say panumpal ed kimey to.”​—Juan 4:32-34.

 Say kimey ya tutukoyen nen Jesus et aliwan say panag-ani ed uma, ya apat bulan ni palabasen. Imbes, say tutukoyen to et espiritual ya panag-ani, tan imbaga to: “Nengneng yo iray kaumaan, ya amputi la ra parad panag-ani. Aawaten la na manag-ani so upa tan mantitipon lay bunga a parad bilay ya andi-anggaan, pian parehon manliket so tomatanem tan say manag-ani.”​—Juan 4:35, 36.

Nayarin alikas la nen Jesus so epekto na impitongtong tod Samaritana. Dakel ya taga Sicar so anisia lapud oniay imbaga na Samaritana nipaakar ed sikato: “Imbaga toy amin a ginawgawak.” (Juan 4:39) Kanian nen linma rad bobon, kinerew dan agni onalis si Jesus tan mitongtong nid sikara. Inmabuloy si Jesus tan nansiansia na duay agew ed Samaria.

Legan ya ondedengel iray Samaritano ed si Jesus, dakel ni anisiad sikato. Imbaga rad bii: “Manisia kami, aliwan lapud samay imbagam; ta nadngel mi lan mismo, tan amta mi a talagan sayan too so manangiliktar na mundo.” (Juan 4:42) On, maabig ya alimbawa so Samaritana no panon tayon makapantasi nipaakar ed Kristo, diad panagyat ed saray dumerengel ya mangamta ni kaaruman ya impormasyon.

Tandaan ya apat bulan ni antis na panag-ani​—nayarin panag-ani na sebada, ya nagagawa ed saman ya lugar no Marso anggad Abril. Kanian nayarin manga Nobyembre odino Disyembre la ed saman. Labay ton ibaga, kayari na samay Paskua nen 30 C.E., si Jesus tan saray disipulo to et nanayam nid Judea na manga waloran bulan o masulok ni, pian manbangat tan manbautismo. Paonla la ra natan ed norte diad baley dad Galilea. Antoy nagawa ed sikara diman?