Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 94

Duaran Importantin Kakaukolanen​—Pikakasi tan Kapaabebaan

Duaran Importantin Kakaukolanen​—Pikakasi tan Kapaabebaan

LUCAS 18:1-14

  • ILUSTRASYON NIPAAKAR ED MAPILIT YA ABALON BII

  • SAY FARISEO TAN SAY MANAGSINGIL NA BUIS

Imbaga la nen Jesus ed saray disipulo to so ilustrasyon nipaakar ed tuloytuloy ya pampikasi. (Lucas 11:5-13) Natan et nayarin sikatoy wala lad Samaria odino Galilea, tan indanet to lamet a nakaukolan so ag-itundan pampikasi. Oniay impangiyilustra to:

“Diad sakey a syudad et walay sakey a huis ya agto tatakotay Dios tan agto rerespetoey too. Wala met so sakey ya abalon bii ed satan a syudad a naynay ya oonlad sikato a mangibabagan, ‘Segurom a nagamoran koy hustisya ed samay kalaban kod korte.’ Abayag ya agto labay a tulongan so balo, balet diad kaunoran et inkuan to lanlamang ed sarili to, ‘Anggano agko tatakotay Dios odino rerespetoey siopaman a too, seguroen kon nagamoran toy hustisya, ta lanang to ak ya iisturboen, pian agla dia onlan naynay a manesdes ed siak anggad agak la makaanos.’”​—Lucas 18:2-5.

Nipaakar ed aplikasyon, inkuan nen Jesus: “Nadngel yo so imbaga na huis, anggaman sikatoy agmatunong? Agta segurado sirin ya iter na Dios so hustisya ed saray pinili to ya ontatawag ed sikato ed agew tan labi, legan a sikatoy maanos ed sikara?” (Lucas 18:6, 7) Anto so labay ya idanet nen Jesus nipaakar ed Ama to?

Aglabay ya ibaga nen Jesus a si Jehova a Dios et singa agmatunong a huis. Ipapaimano to so pandumaan: No ebatan na agmatunong a toon huis so sakey a mapilit ya onkekerew, seguradon mas ebatan na Dios so ontan a kerew. Sikatoy matunong, maong, tan ebatan to so totoo to ya ag-ontutundan manpikasi. Naimano tayo itan ed ontumbok ya imbaga nen Jesus: “Ibagak ed sikayo, iter [na Dios a] tampol ed sikara so hustisya.”​—Lucas 18:8.

Mabetbet ya agmakakaawat na hustisya iray mairap-bilay, balet mabetbet a napapaboran iray maimpluensya tan mayayaman. Aliwan ontan so paraan na Dios. Onsabi so panaon a seguroen ton nadusa iray mauges tan naawat na saray lingkor to so andi-anggaan a bilay.

Siopay walaan na pananisia a singa samay abalon bii? Pigara so talagan manisia a say Dios et “iter ton tampol ed sikara so hustisya”? Inyilustra la nen Jesus a kaukolan so tuloytuloy a pampikasi. Natan et oniay intepet to nipaakar ed panisia ed pakayari na pikakasi: “No onsabi so Anak na too, talaga kasin naromog to iyan pananisia diad dalin?” (Lucas 18:8) Say labay ton ibaga et nayarin daiset so walaan na ontan a pananisia no onsabi so Kristo.

Iisipen na arum ya onderengel ed si Jesus a segsegurado ra ed pananisia ra. Mataletalek ira a matunong ira, balet balbalawen day arum. Impaimano nen Jesus ed sikara iyan ilustrasyon:

“Duaran lalaki so sinmegep ed templo pian manpikasi, say sakey et Fariseo tan samay sakey et managsingil na buis. Akaalagey so Fariseo tan oniay impikasi to, ‘O Dios, misalamat ak ed sika ta aliwa ak a singa saray arum​—matatakew, agmatunong, mikakalugoran​—odino anggan singa sayan managsingil na buis. Mamidua ak a manaayunal ed sakey simba; iiter koy kakaplo na amin a nanaalmok.’”​—Lucas 18:10-12.

Kabkabat iray Fariseo ya labalabay dan ipanengneng so inkatunong da. Gagawaen da itan  pian pandinayewan ira na arum. Mabetbet iran manayunal diad Lunes tan Huebes, saray agew na tinda, sano dakel so makakanengneng ed sikara. Mangiiter ira na kakaplo anggan parad saray angkekelag a tanaman. (Lucas 11:42) Pigaran bulan ed akadkauna et imbalikas da lay pambusol ed saray ordinaryon totoo, ya inkuan da: “Sarayan totoo ya agda amtay Ganggan [unong ed pakanengneng na saray Fariseo] et nisamban totoo.”​—Juan 7:49.

Intuloy nen Jesus so ilustrasyon to: “Balet say managsingil na buis ya akaalagey ed arawi et agto labay so anggan ontangay ed tawen, noagta tatapoktapoken toy pagew to, ya ibabaga ton, ‘O Dios, kasian mo ak a sakey a makasalanan.’” On, mapaabeban binidbir na samay managsingil na buis iray kasalanan to. Kanian inkuan nen Jesus: “Ibagak ed sikayo, sayan laki et sinmempet ed abung to ya apaneknekan a mas matunong nen samay Fariseo. Ta balang too a mangiyaatagey ed sarili to et niyabeba, balet siopaman a mangiyaabeba ed sarili to et niyatagey.”​—Lucas 18:13, 14.

Indanet sirin nen Jesus a kaukolan so manpaabeba. Makagunggonan simbawa iya parad saray disipulo to, a binmaleg ed lugar ya idadanet na saray mantunongtunongan a Fariseo so posisyon tan rangko. Tan makagunggona met iyan simbawa parad amin a patumbok nen Jesus.