Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 87

Manplano​—Usaren so Karunongan

Manplano​—Usaren so Karunongan

LUCAS 16:1-13

  • ILUSTRASYON NIPAAKAR ED AGMATUNONG A MANAG-ASIKASO

  • “MIKAARO KAYO” ED PANAMEGLEY NA SARAY KAYAMANAN YO

Kapkapangibaga nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed anak ya abalang, tan malinew la komon ed saray ondedengel a managsingil na buis, eskriba, tan saray Fariseo a say Dios et mabulos a mamerdona ed saray magbabawin nankasalanan. (Lucas 15:1-7, 11) Natan et ipaarap nen Jesus so imano to ed saray disipulo to. Usaren to so sananey ya ilustrasyon, nipaakar ed sakey a mayaman a too a naamtaan ton aliway ginawa na manag-asikaso na abung to.

Imbaga nen Jesus ya apalsaan so manag-asikaso ya dadaraken toy kaykayarian na katawan to. Kanian imbaga na katawan to ya sikatoy ekalen to. Nanisip so manag-asikaso, “Anto la kasi gawaen ko, ta ekalen ak la na katawan ko bilang manag-asikaso to? Agko nayarian so mankotkot, tan ambaing ak a mipayabol.” Pian makapanparaan ed nagawad sikato, inkuan to: “Amtak lay gawaen ko pian awaten ak na totoo ed ayaman da sano naekal ak lan manag-asikaso.” Tinawag ton tampol iramay akautang, tan tinepetan to ra: “Pigaray utang mod katawan ko?”​—Lucas 16:3-5.

Inmebat so inmuna: “Sanlasus a sukat na larak na olibo.” Satan et manga 2,200 litro a larak. Nayarin sayan akautang et walaay maawang a taneman na olibo odino sakey a negosyante a manlalakoy larak. Inkuan ed sikato na manag-asikaso: “Alam so kasulatan tan yurong ka tan isulat mon tampol so 50 [1,100 litro].”​—Lucas 16:6.

Tinepetan na manag-asikaso so sananey: “Sika ey, pigaray utang mo?” Inyebat to: “Sanlasus ya angkakabaleg a sukat na trigo.” Satan et manga 22,000 litro. Inkuan na manag-asikaso ed sayan akautang: “Alam so kasulatan tan isulat moy 80.” Kanian binawasan to na 20 porsiento so utang.​—Lucas 16:7.

Siansia nin say manag-asikaso so mamebemben ed negosyo na katawan to, kanian walay pakauley ton bawasan so utang na arum ed katawan to. Sanen binawasan toy utang da, sikatoy akikaaro ed saramay nayarin mangasi ed sikato no naekal ed trabaho.

Naamtaan lanlamang na katawan to so agawa. Anggaman pakalugian to itan, sikatoy mandinayew ed samay manag-asikaso tan kinomendaan to ta “anggaman agmatunong,” sikatoy “kinmiwas a marundunong.” Inkuan ni nen Jesus: “Mas marunong iray anak na sayan sistema na mundo nen saray anak na liwawa diad pidedeneng ed henerasyon da.”​—Lucas 16:8.

Agkokonsintien nen Jesus so paraan na manag-asikaso, odino ipapaseseg toy masaol a panagnegosyo. Anto sirin so punto to? Inkuan tod saray disipulo to: “Mikaaro kayo diad panamegley na agmatunong iran kayamanan, pian anggano naupot iratan et awaten da kayo ed andi-anggaan iran ayaman.” (Lucas 16:9) On, walay naaralan tayod saya nipaakar ed pagmaliw a manonot ed arapen tan pangusar na karunongan. Saray lingkor na Dios, “saray anak na liwawa,” et kaukolan dan usaren iray materyal a kayarian da ed makabat a paraan, a sankanonot da so andi-anggaan a bilay.

 Si Jehova a Dios tan say Anak to labat so nayarin mangawat ed sakey pian makaloob ed Panarian ed tawen odino diad Paraison dalin ed silong na satan a Panarian. Nepeg tayon panseetay mikaaro ed sikara diad pangusar ed saray materyal a kayamanan tayo pian suportaay interes na Panarian. Diad ontan et makaseguro tayon nawalaay andi-anggaan a bilay sano anggapo la ray balitok, pilak, tan arum nin materyal a kayamanan.

Imbaga met nen Jesus a saray matoor ed pangaasikaso tan panguusar dad antokaman a materyal a kayamanan da et matoor met ed pangasikaso dad saray bengatlan mas importante. “Kanian,” impaimano nen Jesus, “no agyo ipanengneng a napanmatalkan kayod panguusar yoy agmatunong iran kayamanan, siopay mangipiya ed sikayo na tuan kaykayamanan [singa say interes na Panarian]?”​—Lucas 16:11.

Ibabangat nen Jesus iray disipulo to a mas dakel so ilaloan ed sikara no labay day naawat “ed andi-anggaan iran ayaman.” Agnayarin magmaliw a tuan lingkor na Dios so sakey no sikatoy aripen na agmatunong iran materyal a kayamanan. Sinampotan nen Jesus: “Anggapoy lingkor a nayarian toy magmaliw ya aripen na duaran katawan, ta balanglan busolen to imay sakey tan aroen to imay sananey, odino sikatoy mansiansia ed sakey tan balawen to imay sananey. Agyo nayarian so magmaliw ya aripen na Dios tan Kayamanan.”​—Lucas 16:9, 13.