Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 111

Nantepet na Tanda Iray Apostol

Nantepet na Tanda Iray Apostol

MATEO 24:3-51 MARCOS 13:3-37 LUCAS 21:7-38

  • NANTEPET NA TANDA SO APATIRAN APOSTOL

  • KASUMPALAN NEN INMUNAN SIGLO TAN TULOYTULOY NI

  • NEPEG YA MANSIANSIA TAYON ALERTO

Martes na ngarem ed saman, tan asingger lan manampot so Nisan 11. Manampot met lay impasyan kimey nen Jesus diad dalin. No agew sikatoy manbabangat diad templo, tan no labi et walad paway na syudad. Dakdakel so interesado, “mangabkabuasan [iran] oonlad sikato diad templo pian ondengel ed sikato.” (Lucas 21:37, 38) Natan et asumpal la iraman, tan akayurong si Jesus ed Palandey na Saray Olibo kaibay apatiran apostol​—si Pedro, Andres, Santiago, tan Juan.

Linma irayan apat ed sikato ya sikara labat. Mapagpaga rad templo ta kakkapangibaga nen Jesus ya anggapoy natilak ditan ya anggan sakey a bato ya akatapew ed sakey a bato. Balet aliwan saman labat so sankanonot da. Wala may imbaga to lad sikara: “Mansiansia kayon akaparaan, ta diad oras ya agyo iisipen et onsabi so Anak na too.” (Lucas 12:40) Imbaga to met so “agew sano omparungtal so Anak na too.” (Lucas 17:30) Kasin mikonektaan iratan ed imbaga to nipaakar ed templo? Talagan labay ya amtaen na saray apostol. “Ibagam ed sikami,” so inkuan da, “kapigan iraya nagawa, tan antoy tanda na kiwawalam tan say kaunoran a parte na sistema na mundo?”​—Mateo 24:3.

Nayarin say iisipen da et say kaderal na templo ya sankanengneng da. Tinepet da met so kiwawala na Anak na too. Nayarin anonotan da may imbaga nen Jesus ya ilustrasyon nipaakar ed “sakey a gagalangen a too a linmad arawin dalin pian awaten toy pakauley bilang ari insan ompawil.” (Lucas 19:11, 12) Insan inisip da met no antoy nagawa ed “kaunoran a parte na sistema na mundo.”

Detalyado so ebat nen Jesus, angiter na tanda ya pakapatnagan na panampot na Judion sistema, kaiba lay templo. Balet aliwan satan labat. Satan ya tanda et ontulong ed saray Kristiano ed arapen pian naamtaan dan say panaon ya pambibilayan da et legay ‘kiwawala’ to tan asingger lay pangangga na sistema na mundo.

Diad ilalabas na saray taon, naobserbaan na saray apostol ya ontutua so propesiya nen Jesus. On, dakel ed saray impasakbay to et ginmapon agawa ed panaon da. Kanian saray alerton Kristiano ya manbibilay kalabas na 37 taon, nen 70 C.E. et akaparaan ed kaderal na Judion sistema tan say templo to. Balet aliwan amin ya impasakbay nen Jesus et nagawa antis odino legan na 70 C.E. Kanian anto ray tanda na kiwawala to ed Panarian? Impaamta nen Jesus so ebat ed saray apostol.

Impasakbay nen Jesus ya wala ray “guerra tan balita nipaakar ed saray guerra” tan “manlalaban iray bansa ontan met ed saray panarian.” (Mateo 24:6, 7) Inkuan to met ya “wala ray maksil a yegyeg, tan diad nanduruman pasen et wala ray eras tan salot.” (Lucas 21:11) Pinasakbayan nen Jesus iray disipulo to: “Erelen tan pasegsegangen kayo na totoo.” (Lucas 21:12) Wala ray palson propeta ya mangibalang ed dakel. Ondakel so kaugsan, tan ombetel so panangaro na karaklan. Likud ed satan, imbaga to ya say “maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyon, insan onsabi so anggaan.”​—Mateo 24:14.

 Anggaman asumpal met so propesiya nen Jesus antis tan legan na impaneral na saray Romano ed Jerusalem, kasin ipapatnag nen Jesus ya wala ni arum ya mas baleg a kasumpalan to ’tan? Nanenengneng mo kasi ray ebidensya ya sayan importantin propesiya nen Jesus et nagagawa ed panaon tayo?

Kaibad saray imbaga nen Jesus ya tanda na kiwawala to et say pakanengneng ed “makapadimlan bengatla a sengegay kadederal.” (Mateo 24:15) Nen 66 C.E., sayan makapadimlan bengatla et nampanengneng bilang “mankakampo iran armada” na Roma, ya awit da ray bandira odino simbolo na bansa da. Pinaliberan na saray Romano so Jerusalem tan dineral day arum a padir to. (Lucas 21:20) Kanian say “makapadimlan bengatla” et manalalagey ed pasen ya agmanepeg parad sikato, diad “masanton pasen” parad saray Judio.

Onia ni impasakbay nen Jesus: “Wala naani so baleg a kairapan ya agni agawa manlapud inggapo na mundo anggad natan, anggapo ni, tan agla nagawa lamet.” Nen 70 C.E., dineral na saray Romano so Jerusalem. Satan ya impangataki tan impaneral ed ‘masanton syudad’ na saray Judio pati say templo to et baleg a kairapan, ya libolibo so pinatey. (Mateo 4:5; 24:21) Mas baleg itan nen saramay dati lan agawad syudad tan ed saray Judio, tan lapud satan et angangga so organisadon sistema na panagdayew ya pigaran siglo lan tutumboken na saray Judio. Diad isabi panaon, seguradon makapataktakot so mas baleg a kasumpalan na propesiya nen Jesus.

PAMPAKPEL LEGAN NA SARAY NIPASAKBAY YA AGEW

Agni asumpal si Jesus ya manpapaliwawa ed saray apostol to nipaakar ed tanda na kiwawala to ed Panarian tan pangangga na sistema na mundo. Natan et pinasakbayan to ra nipaakar ed panumbok ed saray “palson Kristo tan palson propeta.” Imbaga to ya salien dan ‘ibalang anggan saramay pinili.’ (Mateo 24:24) Balet agnibalang irayan pinili. Napatnagan iray palson Kristo. Say kiwawala nen Jesus balet et agnanengneng.

Imbaga nen Jesus so nipaakar ed mas baleg ya irap ya nagawa diad pangangga na sistema na mundo: “Ombilunget so agew, tan agla onliwawa so bulan, tan napelag manlapud tawen iray bitewen, tan nayegyeg iray pakayari na katawenan.” (Mateo 24:29) Ag-amta na saray apostol ya akarengel ed saratan a makapataktakot ya salita no antoy eksakton nagawa, balet seguradon makapabigla itan.

Panon ya naapektoan so amin ya totoo ed sarayan nagawa? Inkuan nen Jesus: “Onkapuy iray totoo lapud takot tan pantatalaran dad saray nagawa diad dalin, lapud nayegyeg iray pakayari na katawenan.” (Lucas 21:26) Talagan ipapaamta nen Jesus no antoy nagawa ed sankaermenan ya panaon ed bilay na too.

Maong ta pinalinew nen Jesus ed saray apostol ya aliwan amin et manermen no ‘say Anak na too et onsabi a walaay pakapanyari tan baleg a gloria.’ (Mateo 24:30) Imbaga to la ya onkiwas so Dios “lapud saramay pinili.” (Mateo 24:22) Kanian antoy nepeg ya reaksion na saray matoor ya disipulo ed saray ibabaga nen Jesus ya nagawa? Pinabiskeg nen Jesus iray patumbok to: “No onggapo lan nagawa irayan bengatla, alagey kayoy maptek tan itangwa yo ray ulo yo, lapud asingger lay kililiktar yo.”​—Lucas 21:28.

Panon balet ya naamtaan na saray disipulo nen Jesus ya manbibilay ed satan a panaon, ya asingger lay anggaan? Angiter si Jesus na ilustrasyon nipaakar ed kiew ya igos: “No onsisimit tan manbubulong lay balon sanga to, amta yon asingger lay tiagew. Ontan met, no nanenengneng yo la irayan amin, amta yo lan sikatoy walad arap na saray puerta. Ibagak ed sikayoy tua, nagawa irayan amin antis a naandi iyan henerasyon.”​—Mateo 24:32-34.

Kanian no nanengneng na saray disipulo ya nagagawa la iray nanduruman kabiangan na tanda, nepeg ya amta dan asingger lay anggaan. Oniay bilin nen Jesus ed saray disipulo to ya manbilay ed saman ya importantin panaon:

 “Nipaakar ed satan ya agew tan oras et anggapoy siopaman a makaamta, anggan saray anghel ed tawen odino say Anak, noag say Ama labat. Ta singa ed panaon nen Noe, ontan met naani ed kiwawala na Anak na too. Ta singa ed saraman ya agew antis na Delap, saray totoo et nan-aakan tan naniinum, angasawa tan akiasawa ra, anggad agew a linmoob ed biong si Noe, tan ag-ira nanimano ya anggad sinmabi so Delap tan niyanor iran amin, ontan met naani ed kiwawala na Anak na too.” (Mateo 24:36-39) Say angikomparaan nen Jesus ed satan​—say Delap ed panaon nen Noe​—et agawad interon mundo.

Seguradon atalosan na saray apostol ya ondedengel ed si Jesus diad Palandey na Saray Olibo ya kaukolan day mansiansian alerto. Inkuan nen Jesus: “Manalwar kayo pian agbalot nabelatan so puso yo ed sobran panangan tan alabas a panag-inum tan saray kapagaan ed bilay, tan bigbiglan onsabid sikayo itan ya agew a singa sakey a patit. Ta onsabi itan ed amin a manaayam diad tapew na interon dalin. Kanian mansiansia kayon aliing, a manpikasi kayon masimoon ed amin a panaon pian makaliktar kayod sarayan amin a nepeg a nagawa, tan makatalindeg kayod arapan na Anak na too.”​—Lucas 21:34-36.

Ipapaimano lamet nen Jesus ya say pasakbay to et walaan na baleg a kasumpalan. Satan ya propesiya to et agnagawa kayari pigaran dekada tan makaapekto labat ed syudad na Jerusalem odino ed saray Judio. Imbes, saray tutukoyen ton nagawa et ‘onsabi ed amin a manaayam diad tapew na interon dalin.’

Imbaga to ya saray disipulo to et kaukolan a mansiansian alerto, akabantay, tan akaparaan. Indanet iyan pasakbay nen Jesus diad sakey nin ilustrasyon: “Amtaen yo iya: No amta na akan-abung no anton panagbantay so isabi na matakew, sikatoy nansiansia komon ya aliing tan agto inabuloyan a nalooban so abung to. Nisengeg ed saya, paneknekan yo met ya akaparaan kayo, lapud diad oras ya agyo iisipen et onsabi so Anak na too.”​—Mateo 24:43, 44.

Angiter si Jesus na rason ed saray disipulo to pian ag-ira naandian na ilalo. Impaseguro tod sikara ya no nagagawa lay impropesiya to, walay “aripen” ya alerto tan aktibo. Angibaga si Jesus na situasyon ya mainomay ya natalosan na saray apostol: “Siopan talaga so matoor tan makabat ya aripen a tinuro na katawan to a mangasikaso ed saray lingkor na sankaabungan to, pian mangitarya ed sikara na naakan da diad dugan panaon? Maliket itan ya aripen no sikatoy nasabian na katawan to ya ontan so gagawaen to! Ibagak ed sikayoy tua, sikatoy turoen ton mangasikaso ed amin a kayarian to. Balet no say “aripen” et magmaliw ya mauges tan maltratoen toy arum, ‘dusaen na katawan to na ambelabelat.’​—Mateo 24:45-51; ikompara so Lucas 12:45, 46.

Balet aglabay ya ibaga nen Jesus ya walay grupo na saray patumbok to ya magmaliw ya mauges. Anto sirin so leksion ya labay ya ibangat nen Jesus ed saray disipulo to? Labay to ran mansiansian alerto tan aktibo, ya singa ipalinew to ed sakey lamet ya ilustrasyon.