Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 24

Pinalaknab Toy Ministeryo Tod Galilea

Pinalaknab Toy Ministeryo Tod Galilea

MATEO 4:23-25 MARCOS 1:35-39 LUCAS 4:42, 43

  • NILIBER NEN JESUS SO GALILEA KAIBAY APATIRAN DISIPULO

  • AKABATAN NA DAKEL SO PAMPUPULONG TAN SARAY GAGAWAEN TO

Sanagew ya dakel so ginawa nen Jesus ed Capernaum kaibay apatiran disipulo to. Kasabi labi, inawit ed sikato na saray totood Capernaum iray mansasakit pian paabigen to. Ngalngali anggapo lay panaon nen Jesus parad sarili to.

Diad kaimbuasan, legan ya ambilunget ni, binmangon si Jesus tan inmalis a bukor. Linmad mareen a pasen pian makapanpikasin bukor ed Ama to. Balet agangganoy impanbukbukor to. Nen naamtaan dan anggapo, “sikatoy inanap nen Simon tan saramay kaiba to.” Nayarin si Pedro so angidaulo ed satan ta sikatoy akan-abung ed tinuloyan nen Jesus.​—Marcos 1:36; Lucas 4:38.

Nen nalmo day Jesus, inkuan nen Pedro: “Aanapen ka na amin a totoo.” (Marcos 1:37) Natalosan tayo ya labay na saray totoo ed Capernaum ya ag-onalis si Jesus. Talagan panliliketan day gagawaen to, kanian “sinali ran agpaalisen.” (Lucas 4:42) Balet, kasin say manunan gagala na inyakar nen Jesus ed dalin et pian manggawa na mamilagron panagtambal? Tan dia labat kasi ed sayan lugar so panggawaan toy kimey to? Antoy imbaga to?

Oniay ebat nen Jesus ed saray disipulo to: “Onla tayod arum a pasen, diad asingger iran baley, pian makapanpulong ak met diman, ta saya so rason na inyakar ko dia.” Diad tua, onia ni ingey imbaga nen Jesus ed saray totoon mamupuger ed sikato: “Kaukolan ko met ya iyabawag ed arum a syudad so maong a balita na Panarian na Dios, ta saya so angibakian ed siak.”​—Marcos 1:38; Lucas 4:43.

On, say manunan rason na inyakar nen Jesus diad dalin et pian ipulong so nipaakar ed Panarian na Dios. Pasantosen na satan ya Panarian so ngaran na Ama to tan permanentin resolbien na satan so amin ya liliknaen na totoo. Mamilagron nantambal si Jesus bilang ebidensya ya sikatoy imbaki na Dios. Ontan so ginawa nen Moises pigan lasus taon lay apalabas​—nanggawa na makapakelkelaw iran bengatla pian paneknekan ya sikatoy imbaki na Dios.​—Exodo 4:1-9, 30, 31.

Kanian tinmaynan si Jesus ed Capernaum tan nampulong ed arum ni ran syudad, tan akilad sikato so apatiran disipulo to​—say sanagin Pedro tan Andres ontan met ed sanagin Juan tan Santiago. Sakey simba lay apalabas manlapu nen intagar ira nen Jesus pian magmaliw ya kakimeyan to.

Talagan maaligwas so impanpulong nen Jesus kaibay apatiran disipulo to! Diad tua, say balita nipaakar ed si Jesus et akasabid ararawin lugar. “Kinmayat ed interon Sirya so balita nipaakar ed sikato,” diad rehyon na samploran syudad a tatawagen ya Decapolis, tan angga ni ingen ed basil na Ilog Jordan. (Mateo 4:24, 25) Dakel a totoo diman, ontan met ed Judea, so tinmumbok ed si Jesus tan saray disipulo to. Dakel so angawit ed sikato na saray mansasakit. Ag-ira dinismaya nen Jesus​—pinaabig to ray mansasakit tan pinapaway to ray mauges ya espiritu ed saramay aselepay demonyo.