Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 71

Kinompronta na Saray Fariseo so Datin Bulag

Kinompronta na Saray Fariseo so Datin Bulag

JUAN 9:19-41

  • KINOMPRONTA NA SARAY FARISEO SO LAKIN DATIN BULAG

  • “BULAG” IRAY LIDER NA RELIHYON

Agmanisia iray Fariseo ya pinaabig nen Jesus imay lakin niyanak a bulag, kanian impatawag da ray ateng to. Amta na atateng to ya posiblin ‘napapaway irad sinagoga.’ (Juan 9:22) No ontan, agla ra makapilimog ed arum ya Judio, mangumay pantrato na totoo ed pamilya ra, tan apektado met so pinansyal da.

Walay duaran tepet na saray Fariseo ed sikara: “Saya imay anak yo ya ibabaga yon niyanak a bulag? Akin balet et sikatoy makanengneng la natan?” Inmebat iray ateng to: “Amta mi a saya so anak mi tan sikatoy niyanak a bulag. Balet agmi amta no panon a sikatoy makanengneng la, tan agmi amta no siopay angilukas ed saray mata to.” Nayarin imbagad sikara na anak da so agawa, balet siansian maalwar ni ran inmebat: “Sikatoy tepetan yo, ta wala lad edad. Sikato so nepeg a mansalita.”​—Juan 9:19-21.

Kanian impatawag na saray Fariseo so laki tan tinaktakot da, singa da ibabagan walay ebidensya dan onkontrad si Jesus. “Igloriam so Dios,” so ipipilit da. “Amta min makasalanan iman a too.” Agto inimanoy imbaga ra, tan kuan to: “Agko amta no sikatoy makasalanan odino andi.” Insan to ni imbaga: “Say amtak labat et dati ak a bulag, balet natan et makanengneng ak la.”​—Juan 9:24, 25.

Aglabay ya palampasen na saray Fariseo iyan isyu, kanian tinepetan da: “Antoy ginawa tod sika? Panon ton nilukasan iray matam?” Makpel ya inmebat so laki: “Imbagak lad sikayo, balet agkayo dinmengel. Akin et labay yo lamet a narengel? Labay yo angankoy magmaliw met a disipulo to?” Amasnok iray Fariseo kanian pinabpabaingan da: “Disipulo ka na saman a too, balet disipulo kami nen Moises. Amta min akitongtong so Dios ed si Moises, balet agmi amtay nanlapuan na saman a too.”​—Juan 9:26-29.

Agmakapanisia so mipapayabol, tan kuan to: “Makapakelkelaw ta agyo amtay nanlapuan to, balet ta nilukasan to iray matak.” Insan makatunongan so impangipaliwawa to no siopay dedengelen tan papaboran na Dios: “Amta tayo ya agdedengelen na Dios iray pikakasi na saray makasalanan, balet siopaman ya ontatakot ed Dios tan manggagawa na linawa to et dedengelen to. Manlapu la nensaman et anggapo nin balot so nadngelan ya akapangilukas na mata na sakey a niyanak a bulag.” Kanian say konklusyon to: “No sayan too et agnanlapud Dios, anggapon balot so nagawaan to.”​—Juan 9:30-33.

Lapud agnakontra na saray Fariseo so katunongan to, ininsulto da: “Babangatan mo kami anta niyanak kan makasalanan?” Insan da pinapaway ed sinagoga.​—Juan 9:34.

Nen naamtaan nen Jesus so agawa, inanap to may laki insan to tinepetan: “Kasin manisia kad Anak na too?” Inmebat so makanengneng lan laki: “Siopa iman, Katawan, ta pian manisia ak ed sikato?” Malinlinew so imbaga nen Jesus: “Sikatoy anengneng mo la, tan diad tua, sikato iyay mitotongtong ed sika.”​—Juan 9:35-37.

Inmebat may laki: “Manisia ak ed sikato, Katawan.” Insan tinmalimukor ed arapan nen Jesus pian ipanengneng so pananisia tan galang. Seryoson imbaga nen Jesus: “Linma ak diad sayan mundo pian mangiter na basiyan parad sayan panangukom, a saramay agmakanengneng et makanengneng la tan saramay makanengneng et magmaliw a bulag.”​—Juan 9:38, 39.

Siempre, aliwan literal ya bulag iramay Fariseon wadman. Balet agta ipapasen day sarili dan manangigiya ed espiritual? Sasalien dan idepensay sarili da ed tepet ya: “Bulag kami met sirin?” Et kuan nen Jesus: “No bulag kayo, anggapoy kasalanan yo. Balet natan et ibabaga yon, ‘Makanengneng kami.’ Mansiansia ed sikayo iray kasalanan yo.” (Juan 9:40, 41) No aliwa ra komon ya managbangat ed Israel, ompan natalosan ni so agda panisia ya si Jesus so Mesias. Balet lapud amta ray Ganggan, seryoson kasalanan so agda panisiad sikato.