Onlad karga

Onlad saray karga

KAPITULO 86

Pinmawil so Anak ya Abalang

Pinmawil so Anak ya Abalang

LUCAS 15:11-32

  • ILUSTRASYON NIPAAKAR ED ANAK YA ABALANG

Posiblin si Jesus et wala nid Perea, diad bukig na Ilog Jordan, sanen imbaga to so nipaakar ed abalang ya karnero tan sinsilyo a drakma. Pareho so naaralan tayod saraya, a nepeg tayoy manliket no magbabawi so sakey a nankasalanan tan ompawil ed Dios. Binalaw na saray Fariseo tan eskriba si Jesus lapud inawat toy ontan iran totoo. Balet akaaral ira kasi ed duaran ilustrasyon nen Jesus? Kasin atalosan da no antoy nalilikna na Ama tayod tawen ed saray magbabawin nankasalanan? Ibaga natan nen Jesus so sakey ya makapatenyeg ya ilustrasyon a mangidanet ed parehon importantin leksion.

Say ilustrasyon et nipaakar ed sakey ya ama a walaay duaran anak a lalaki, tan say yugtan so manunan karakter ed sayan ilustrasyon. Parehon makaaral ed yugtan ya anak iray Fariseo tan saray eskriba, ontan met ed saray arum nin ondedengel ed si Jesus. Balet, agnepeg ya ibaliwala iray ibaga nen Jesus nipaakar ed ama tan samay panguloan ya anak, ta makaaral tayo met ed impanengneng dan ugali. Kanian imanoen irayan taloran lalaki legan ya iistoryaen nen Jesus iyan ilustrasyon:

Inggapo nen Jesus, “Walay sakey a too a duaray anak ton lalaki. Tan inkuan na yugtan ed ama to, ‘Ama, iter mo lad siak so nabebetangan kod saray kayarian mo.’ Kanian inapag tod sikara so kaykayarian to.” (Lucas 15:11, 12) Imanoen ya agkekerewen na yugtan ya anak so tawir to lapud inatey lay ama to. Mabilay ni ama to. Balet labay to lan alaen natan so betang to pian magmaliw a bulos tan nagawaan toy labay to. Anto itan?

Insalaysay nen Jesus, “Kayari na pigaran agew, tinipon na yugtan ya anak so amin a kayarian to tan linmad arawin bansa, tan diman to dinarak so amin a kayarian to diad mabanbanday a panagbilay.” (Lucas 15:13) Imbes a mansiansiad maligen ya ayaman to, a ditan et sikaray aasikasoen tan tataryaan na ama, sayan anak et linmad arum a dalin. Ditan to dinarak so amin a tawir to pian penekey seksual ya pilalek to. Insan sikatoy nanirap, a singa intuloy ya imbaga nen Jesus:

“Nen naupot to lay amin a kayarian to, agaway baleg ya eras ed satan a bansa, tan sikatoy mankakkaukolan. Inasinggeran to ni ingen so sakey a tagad satan a bansa pian magmaliw ya uupaan, kanian sikatoy imbaki tod saray uma to pian mankomponi na saray baboy. Tan nampirawatan ton kanen so ipapakan ed saray baboy, balet anggapoy angiter ed sikato na antokaman.”​—Lucas 15:14-16.

Diad Ganggan na Dios et ipapasen ya agmalinis iray baboy, balet apilitan ya mantrabaho iyan anak bilang manag-asikaso na baboy. Sikatoy narasan ya maong, kanian labay ton kanen anggan say kakanen na ayayep, saramay aasikasoen ton baboy. Lapud maniirap tan desperado lay anak, sikatoy “akapannonot a maong.” Antoy gawaen to? Inkuan to: “Saray amayamay ya uupaan nen amak et dakdakel so naakan da, balet siak et ompapatey lad eras! Onalis ak la tan onla ak ed kinen amak tan ibagak ed sikato: ‘Ama, nankasalanan ak ed tawen tan ed sika. Agak la manepeg a natawag ya anak mo. Gawa mo ak lan sakey ed saray uupaan mo.’” Kanian sikatoy inmalis tan linmad ama to.​—Lucas 15:17-20.

Antoy gawaen na ama to? Kasin pampasnokan tan pantamian toy anak to lapud intaynan tod abung da? Kasin sikatoy ibaliwala na ama, ya ipalikas ton agto awaten? Antoy gawaen mo no sika imay ama? Panon to no anak mo iman?

AROMOG SO ANAK YA ABALANG

Deneskribe nen Jesus so alikna tan ginawa na ama: “Legan a wala nid arawi [so anak], sikatoy abantag nen ama to tan naabagey to, kanian binatik to tan nilakap to insan to inangoban.” (Lucas 15:20) Anggano nadngelan na ama so mabanday ya impanbilay na anak to, sikatoy siansian inawat to. Kasin diad saya et natalosan na saray lider na Judio, a mangibabagan kabat tan dadayewen day Jehova, no antoy nalilikna na Ama tayod tawen ed saray magbabawin nankasalan? Nanengneng da met kasi a parehon ugali so ipapatnag nen Jesus?

Nibiig na makatalos ya ama a magbabawi so anak to lapud maer-ermen ya lupa to. Ontan met, mas mainomay ed anak ya ipatua iray kasalanan to sanen maaron inabet nen ama to. Imbaga nen Jesus: “Insan inkuan na anak ed sikato, ‘Ama, nankasalanan ak ed tawen tan ed sika. Agak la manepeg a natawag ya anak mo.’”​—Lucas 15:21.

Balet inkuan na ama ed ariripen to: “Apura yo! mangipaway kayoy kawes, samay sankarakepan, tan isulong yod sikato, tan singsingan yoy lima to tan sulongan yoy sandalyas iray sali to. Mangala kayo met na pinataban kilaw a baka, pakgeran yo, tan mangan tan manselebra itayo, ta sayan ana’ko et inatey balet binmilay lamet; sikatoy abalang tan aromog.” Insan ira nanliliket.​—Lucas 15:22-24.

Diad saman et walad uma so panguloan ya anak. Inkuan nen Jesus nipaakar ed sikato: “Sanen onsesempet la tan asingger lad abung, walay nadngel ton togtog tan pansasayaw. Kanian tinawag toy sakey ed saray lingkor tan tinepet to no antoy nagagawa. Inkuan na lingkor, ‘Sinmempet lay agim, tan nampapakger so amam na pinataban kilaw a baka, ta pinmawil ed sikato so agim a walaay kasil na laman.’ Balet sinmanok tan agto labay so onloob. Kanian pinmaway so ama to tan akikasi ed sikato. Imbaga tod ama to, ‘Nampaaripen ak ed sika ed dakerakel lan taon tan naynay kon uunoren so ganggan mo, balet anggan aminsan et agmo ak balot inikdan na kilaw a kanding pian manliket ak a kaiba iray kakaarok. Balet kasabi na sayan anak mo a nandarak ed kaykayarian mo diad saray paabang a bii, impakgeran mo ni na pinataban kilaw a baka.’”​—Lucas 15:25-30.

Singa sayan panguloan ya anak, siopa ray mamabalaw ed si Jesus lapud kinasian tan inimano to ray ordinaryo tan makasalanan a totoo? Saray eskriba tan Fariseo. Imbaga nen Jesus iyan ilustrasyon lapud pamabalaw dad pangaawat tod saray makasalanan. Siempre, makaaral ed saya so siopaman a mamabalaw ed panangasi ya ipapatnag na Dios.

Sinampotan nen Jesus so ilustrasyon to ed sayan kerew na ama ed panguloan ya anak to: “Ana’ko, kaiba ta kan naynay, tan amin a kayarian ko et kayarian mo. Balet nepeg a manselebra tan manliket itayo, ta sayan agim et inatey balet binmilay; sikatoy abalang tan aromog.”​—Lucas 15:31, 32.

Agla imbaga nen Jesus no antoy ginawa na panguloan. Balet kayari na impatey tan inkioli nen Jesus, “dakdakel a saserdote so nagmaliw a mananisia.” (Gawa 6:7) Nayarin kaibad saratan iramay arum ya akadngel ed sayan mapuersan ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed anak ya abalang. On, posiblin anggan sikara et akapannonot, nagbabawi, tan pinmawil ed Dios.

Manlapu lad saman, nepeg ya ipapuso na saray disipulo nen Jesus iray manunan leksion ya indanet tod sayan maabig ya ilustrasyon. Unona, talagan makabat so pansiansia ed maligen a pasen na saray totoo na Dios, diad panangasikaso na Ama tayo a mangaaro tan mangiiter na pankaukolan tayo, imbes ya onsian a singa onlad “arawin bansa” pian nagawaan iray pilalek.

Komadua, no bilang niyarawi tayo ed dalan na Dios, nepeg ya mapaabeba tayon ompawil ed Ama tayo pian napanggayagaan lamet so panangabobon to.

Wala met so nanengneng tayon leksion ed inkamabulos ya mamerdona na ama a miduma ed samay panguloan ya anak a nanem-em na sakit na linawa tan agto abrasaen so agi to. Labay na saray lingkor na Dios ya perdonaen tan abrasaen so sakey ya sinmian a nagbabawi tan pinmawil ed ‘abung na Ama.’ Manliket tayo ta say agi tayo et “inatey balet binmilay” tan “abalang tan aromog.”