Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 83

Imbitasyon ed Panangan

Imbitasyon ed Panangan

LUCAS 14:7-24

  • LEKSION NIPAAKAR ED PANAGPAABEBA

  • NAMBARAAN IRAY INIMBITAAN

Agni inmalis si Jesus ed abung na Fariseo kayari ton pinaabig imay lakin linmarag so laman to. Naobserbaan to ya arum ed saray bisita et onyuyurong ed pasen ya parad importante iran totoo, kanian inusar to yan pankanawnawa pian ibangat so panagpaabeba.

“No walay angimbitad sika ed sakey a bansal,” kuan nen Jesus, “agka onyuyurong ed sankaprominentian a pasen. Ompan walay inimbitaan to met a mas gagalangen nen say sika. Insan samay angimbitad sikayon dua et onasingger tan ibaga tod sika, ‘Iter mo iyan pasen ed sayan too.’ Diad ontan et nabaingan ka tan onla kad sankaabebaan a pasen.”—Lucas 14:8, 9.

Insan intuloy to: “Balet no naimbitaan ka, la ka tan yurong kad sankaabebaan a pasen, pian sano onasingger imay angimbita ed sika, ibaga ton, ‘Kaaro, diman ka lad bandad tagey.’ Diad ontan et napagalangan kad arapan na amin a kaparam a sangkaili.” Aliwa labat iyan pangipanengneng na maong ya ugali. Impaliwawa nen Jesus: “Ta balang sakey a mangiyaatagey ed sarili to et niyabeba, tan siopaman a mangiyaabeba ed sarili to et niyatagey.” (Lucas 14:10, 11) On, bibilinen to ray ondedengel ya magmaliw iran mapaabeba.

Insan imbaga nen Jesus so sananey nin leksion ed samay Fariseo ya angimbitad sikato: No dinan so panagsangkaili ya aaprobaan na Dios. “No mangiparaan kay pangugtoan odino pangdeman, agmo tatawagen iray kakaarom odino agagim odino kakanayon mo odino mayayaman a kakaabay mo. Ta ompan imbitaan da ka met tan magmaliw itan a bales ed sika. Balet no mangiparaan kay ponsia, imbitaan mo iray pobri, lupoy, piley, bulag; tan naliketan ka, lapud ag-ira makabales ed sika.”—Lucas 14:12-14.

Natural labat ya imbitaan tayo ray kakaaro, kakanayon, o kakaabay, tan ag-ibabaga nen Jesus ya makapuy itan. Balet, idadanet ton nabendisyonan itayo no say imbitaan tayo et saray mankaukolan, a singa saray pobri, lupoy, odino bulag. Impaliwawa nen Jesus ed samay manasangkaili ed sikato: “Ombales so Dios ed sika no paolien to la ray matunong.” Mipakna so sakey ed saray bisita: “Maliket imay mangan diad Panarian na Dios.” (Lucas 14:15) Atalosan na samay bisita ya pribilehyo itan. Balet, wala ray agda itan naapresya, a singa nanengneng ed ilustrasyon nen Jesus:

“Walay sakey a toon angiparaan na baleg a pangdem, tan dakel so inimbitaan to. Imbaki toy aripen to . . . pian tawagen iramay naimbitaan, ‘Gali la, ta akaparaan lay pangdeman.’ Balet parepareho ran nambaraan. Inkuan na samay inmuna, ‘Angaliw ak na daralusan tan kaukolan kon laen tan nengnengen; pasensia ka la, ta agak makakar.’ Tan inkuan na samay sakey, ‘Angaliw ak na limaran paris a baka tan nengnengen ko ni iratan; pasensia ka la, ta agak makakar.’ Inkuan met na samay sakey ni, ‘Kapkapangasawak kanian agak makaonla.’”—Lucas 14:16-20.

Ataptapew iratan ya baraan! Kaslakan, anengneng la na too so daralusan odino baka antis to nin saliwen, kanian aliwan kapilitan ya nengnengen to lamet no asaliw to la. Amay komatlo et agla manpaparaan ya mangasawa, ta asawa to la. Kanian aliwa ‘tan ya rason pian agto awaten so importantin imbitasyon. Nen arengel na katawan irayan baraan, mamapasnok ya imbaga tod aripen:

“Apuram so onlad saray manunan karsada tan diad saray karsada ed syudad, tan itagar mo dia iray pobri tan lupoy tan bulag tan piley.” Ginawa itan na aripen, balet kulang ni. Kanian inkuan na katawan ed aripen to: “La kad saray dalan tan diad saray mainget a karsada, tan pasoot mo ran onloob, pian napano so abung ko. Ibagak ed  sikayo, anggapod saramay naimbitaan so makataway ed imparaan kon pangdeman.”—Lucas 14:21-24.

Ipapanengneng na sayan ilustrasyon nen Jesus no panon ya impaimbitaan nen Jehova a Dios ed sikato iray totoon magmaliw a kabiangan na Panarian na tawen. Saray Judio, lalo la ray lider na relihyon, so inmunan inimbitaan. Dakel ed sikara so ag-angawat ed imbitasyon nen Jesus legay ministeryo to. Balet, aliwan sikara labat so naimbitaan. Natalosan ed imbaga nen Jesus ya wala ni nagawan komaduan imbitasyon parad saray memelmelagen ya Judio tan saray proselita. Insan komatlo, say sampot lan imbitasyon, naimbitaan iray totoon ipapasen na saray Judio ya aliwan makanepegan ed Dios.—Gawa 10:28-48.

Talagan papaneknekan na imbaga nen Jesus ya duga imay imbaga na sakey a bisita: “Maliket imay mangan diad Panarian na Dios.”