Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 67

“Anggapo nin Balot so Too a Nansalitan Singa Sikato”

“Anggapo nin Balot so Too a Nansalitan Singa Sikato”

JUAN 7:32-52

  • IMBAKI IRAY GUARDIA YA MANGARESTO ED SI JESUS

  • INDEPENSA NEN NICODEMO SI JESUS

Wala nid Jerusalem si Jesus parad Piesta na Saray Tabernakulo (odino Alolong). Sikatoy malikeliket ta “anisia ed sikato so dakel a totoo.” Balet ag-aliketan iray lider na relihyon. Angibaki ray guardia ya inmakto bilang pulis na relihyon pian arestoen da. (Juan 7:31, 32) Balet ag-inmamot si Jesus.

Imbes, intuloy nen Jesus so pambabangat tod saray totoo ed Jerusalem a kuan to: “Nakaiba yo ak nin magano antis ak ya onlad samay angibaki ed siak. Anapen yo ak, balet agyo ak naromog, tan agkayo makakar ed kawalaan ko.” (Juan 7:33, 34) Ag-itan atalosan na saray Judio kanian oniay nantotongtongan da: “Iner kasi laen na sayan too, akin et agtayo naromog? Agkasi onlad saray Judio a nitaytayak ed limog na saray Griego pian bangatan to iray Griego? Anto kasi labay ton ibaga sanen inkuan ton, ‘Anapen yo ak, balet agyo ak naromog, tan agkayo makakar ed kawalaan ko’?” (Juan 7:35, 36) Balet say tutukoyen nen Jesus et say ipatey tan kioli to ed tawen, kanian agnatumbok na saray kakabusol to.

Komapiton agew la na piesta. Kada kabuasan, mangiyiibung so saserdote na danum a nanlapud Tiponay Danum na Siloam, pian onagus ed leksab na altar ed templo. Nayarin labay nen Jesus ya ipanonot itan kanian oniay maksil ya imbaga to: “Siopaman a napgaan, onasingger ed siak tan oninum. Siopaman a manisia ed siak, a singa imbaga na kasulatan: ‘Manlapud sankaaraleman to et onagus so danum a mabilay.’”​—Juan 7:37, 38.

Say tutukoyen nen Jesus et say nagawa no nalanaan na masanton espiritu iray disipulo to tan natawag iran manbilay ed tawen. Agawa iya kayari na impatey nen Jesus. Diad kagapo na Pentecostes ed sinmublay ya taon et ginmapon inmagus so danum a mangiter na bilay. Agawa itan nen innabang na saray disipulo ya alanaan  na masanton espiritu so katuaan ed saray totoo.

Oniay komento na arum ed saray imbangat nen Jesus: “Talagan saya imay Propeta.” Mapatnag ya say tutukoyen da et say propetan babaleg nen si Moises. Ibabaga na arum: “Saya so Kristo.” Balet wala ray mangibabaga: “Agta aliwan diad Galilea so panlapuan na Kristo? Agta imbaga na kasulatan a say Kristo et manlapud ilalak nen David, tan manlapud Betlehem, say baley a nanayaman nen David?”​—Juan 7:40-42.

Kanian naapag iray totoo. Anggano wala ray malabay ya naarestoy Jesus, anggapoy nampakpel a mangerel ed sikato. Nen pinmawil iray guardia ed saray lider na relihyon tan agda kaibay Jesus, oniay intepet na saray atagey a saserdote tan saray Fariseo: “Akin et agyo inawit dia?” Inmebat iray guardia: “Anggapo nin balot so too a nansalitan singa sikato.” Mansyodot iray Fariseo kanian nansalita ray makapainsulto tan panagbalaw: “Pati sikayo, nibalang kayo met la? Agta anggapoy anggan sakey ed saray manuley odino Fariseo ya anisia ed sikato? Balet sarayan totoo ya agda amtay Ganggan et nisamban totoo.”​—Juan 7:45-49.

Diad saya, si Jesus et makpel ya indepensa nen Nicodemo, sakey a Fariseo tan membro na Sanhedrin. Manga duara tan kapalduay taon lay apalabas, linmay Nicodemo ed si Jesus diad labi tan imbaga ton walay pananisia tod si Jesus. Oniay inkuan nen Nicodemo: “Agta diad Ganggan tayo et agnayarin ukomen so sakey a too no sikatoy agni dinengel tan agni naamtaan so gagawaen to?” Antoy inkatunongan da? “Akin, nanlapu ka met sirin ed Galilea? Manusisa ka tan naamtaan mo ya anggapoy propeta a manlapud Galilea.”​—Juan 7:51, 52.

Agdirektan ibabaga na Kasulatan ya diad Galilea so panlapuan na propeta. Balet napatnagan ed ibabaga na Salitay Dios ya manlapud man so Kristo; impropesiya na satan ya nanengneng so “baleg a liwawa” diad “Galilea na saray nasyon.” (Isaias 9:1, 2; Mateo 4:13-17) Niarum ni, base ed propesiya, si Jesus et iyanak ed Betlehem, tan ilalak nen David. Anggano posiblin amta itan na saray Fariseo, nayarin sikara so panlalapuan na amayamay ya lingon impormasyon ya ibabaga na totoo nipaakar ed si Jesus.