Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 31

Pan-arurot na Dawa Diad Sabaton

Pan-arurot na Dawa Diad Sabaton

MATEO 12:1-8 MARCOS 2:23-28 LUCAS 6:1-5

  • MANAARUROT NA DAWA IRAY DISIPULO DIAD SABATON

  • SI JESUS SO “KATAWAN NA SABATON”

Manaakar si Jesus tan saray disipulo to paonlad norte diad Galilea. Manga Marso o Abril lad saman, tan wala lay dawa na saray trigo. Nen narasan la ra, nan-arurot na dawa iray disipulo tan angan ira. Balet Sabaton ed saman, tan anengneng na saray Fariseo so gagawaen da.

Tandaan ya diad agano ni et labay na pigaran Judio ed Jerusalem ya pateyen si Jesus, aakusaan dan susumlangen toy Sabaton. Natan et sikatoy aakusaan na saray Fariseo base ed gagawaen na saray disipulo to. “Nengneng mo! Gagawaen na saray disipulom so sebel ed Sabaton.”​—Mateo 12:2.

Ibabaga na saray Fariseo a say pangala tan panlirlir na dawa et panag-ani tan panag-ilik. (Exodo 34:21) Lapud saray impaakseb dan sebel ya trabaho, nagmaliw ya makapabelat so Sabaton, imbes ya makapaliket tan makapaseseg ed espiritual​—say orihinal a gagala na satan. Kinontra nen Jesus so lingon kanonotan da panamegley na saray alimbawan mangipanengneng ya aliwan ontan so labay nen Jehova a Dios ya pangiyaplika ed ganggan Tod Sabaton.

Say sakey ya alimbawan inusar nen Jesus et samay nipaakar ed si David tan saray totoo to. Nen narasan la ra, tinmunda rad tabernakulo tan angan iray tinapay ya inyapay. Saraman ya tinapay a nanlapu lad altar nen Jehova tan sinalatan lay balo, et irereserban kanen na saray saserdote. Balet, diad saman et agkinondena si David tan saray totoo to diad impangan dad saraman.​—Levitico 24:5-9; 1 Samuel 21:1-6.

Bilang komaduan alimbawa, inkuan nen Jesus: “Agyo ta abasa ed Ganggan a legan na saray Sabaton  et agnatutumbok na saray saserdote ed templo so Sabaton ingen ta nansiansia ran andiay kasalanan?” Labay ya ipalinew nen Jesus ya anggano Sabaton et mamapakger na ayep ya iyapay iray saserdote tan mankikimey irad templo. Onia ni inkuan nen Jesus: “Balet ibagak ed sikayo a wadia so sakey a babaleg nen say templo.”​—Mateo 12:5, 6; Numeros 28:9.

Impaimano lamet nen Jesus so Kasulatan pian idanet so ibabaga to: “No atalosan yo so kabaliksan na saya, ‘Say labay ko et panangasi, aliwan say bagat,’ agyo komon inukom iray andian na kasalanan.” Oniay konklusyon to: “Ta say Anak na too so Katawan na Sabaton.” Say tutukoyen nen Jesus et say isabi na mareen ya sanlibon taon a panuley na Panarian to.​—Mateo 12:7, 8; Oseas 6:6.

Abaybayag lan papairapen nen Satanas iray totoo panamegley na karawalan tan guerra. Talagan kabaliktaran itan na baleg a Sabaton diad uley nen Kristo, a mangitaryay kareenan ya abayag tayo lan kaukolan tan tatalaranan!