Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 108

Ag-apatitan si Jesus

Ag-apatitan si Jesus

MATEO 22:15-40 MARCOS 12:13-34 LUCAS 20:20-40

  • SARAY BENGATLAN KIEN NEN CESAR

  • MANGASAWA NO ONOLI?

  • SANKAIMPORTANTIAN YA GANGGAN

Mansyodot iray mamubusol ed si Jesus. Kakkapangistorya tod saray ilustrasyon ya mangipapatnag na inkauges da. Natan et nankakasakey iray Fariseo pian patitan da. Manggagawa ray paraan pian walay nibaga nen Jesus ya gawaen dan baraan pian erelen tan iyawat dad gobernador na Roma, tan binayaran day arum a disipulo pian sikatoy patitan.​—Lucas 6:7.

“Managbangat,” so kuan da, “amta min dugay sasalitaen tan ibabangat mo tan anggapoy lalabien mo, noagta ibabangat mo so dalan na Dios based katuaan: Kasin unong ed ganggan so pambayar mi na buis ed Cesar odino andi?” (Lucas 20:21, 22) Agda alokoy Jesus ed panangirayew da ta kunwari labat itan, tan makapuy so motibo ra. No ibaga ton, ‘Andi, agmanepeg so pambayar na buis,’ nayarin akusaan da na panagrebelde ed gobierno na Roma. Balet no ibaga ton, ‘On, manbayar kayoy buis,’ ompan aliway natalosan na saramay agda la naanosay uley na Roma, tan sikatoy atakien da. Kanian antoy iyebat to?

Oniay ebat nen Jesus: “Akin et susuboken yo ak, sikayo ran mansimpisimpitan? Ipanengneng yod siak so sinsilyon ibabayar ed buis.” Sikatoy inikdan da na sakey a denario. Inkuan tod sikara: “Siopay akanlupa tan akanngaran ed saya?” Inkuan da: “Say Cesar.” Insan inkuan tod sikara: “Iter yo sirin ed Cesar iray bengatlan kien na Cesar, balet dia ed Dios iray bengatlan kien na Dios.”​—Mateo 22:18-21.

Manbilib iray lalaki ed imbaga nen Jesus. Ag-ira  akasel tan inmalis la ra. Balet agni asumpal iray pamapatit ed sikato. Nen pinmalpak iray Fariseo, saray lider na sananey a grupo na relihyon so inmasingger ed si Jesus.

Saray Saduceo ya agmanisian ombilay iray inaatey et nantepet nipaakar ed kioli tan piasawa ed bayaw. Oniay tepet da: “Managbangat, inkuan nen Moises: ‘No walay sakey a lakin ompatey ya andiay ananak, say asawa to et nepeg ya asawaen na agi to tan mananak ira parad sikato.’ Natan et walay pitoran sanaagin lalaki diad sikami. Say panguloan et angasawa tan inatey, tan lapud andiay ilalak, say asawa to et inasawa na agi to. Ontan met so agawa ed komadua tan ed komatlo, ya anggad samay komapito. Diad kaunoran et inatey imay bii. Kanian diad kioli, siopa ed pitora so magmaliw ya asawa na bii? Lapud amin da et nagmaliw ya asawa to.”​—Mateo 22:24-28.

Inusar nen Jesus iray sulat nen Moises ya panisiaan na saray Saduceo pian ebatan ira: “Agta satan so makasengeg no akin a nalilingo kayo, lapud agyo amta so Kasulatan odino say pakapanyari na Dios? Ta sano onoli ra manlapud inaatey, agla ra mangasawa odino miasawa, noagta singa la ra anghel ed tawen. Balet nipaakar ed inaatey a napaoli, agyo ta abasa ed libro nen Moises, diad salaysay nipaakar ed masabit a kiew, ya inkuan na Dios ed sikato: ‘Siak so Dios nen Abraham tan Dios nen Isaac tan Dios nen Jacob’? Sikato so Dios na saray mabilay, aliwan saray inaatey. Alingolingo kayo.” (Marcos 12:24-27; Exodo 3:1-6) Abigla iray totoo ed inyebat to.

Ag-akasel iray Fariseo tan Saduceo kanian natan et nankakasakey la ira pian suboken lamet si Jesus. Intepet na sakey ya eskriba: “Managbangat, dinan so sankaimportantian ed Ganggan?”​—Mateo 22:36.

Inmebat si Jesus: “Say unona et ‘Dengel mo, O Israel, si Jehova a Dios tayo et saksakey a Jehova, tan arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam tan interon nonot mo tan interon biskeg mo.’ Say komadua et saya, ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’ Anggapo lay arum a ganggan a mas manunaan nen saraya.”​—Marcos 12:29-31.

Diad saman ya ebat nen Jesus, imbaga na eskriba: “Managbangat, maabig so impansalitam, unong ed katuaan, ‘Sikatoy Saksakey, tan anggapo lay arum nilikud ed sikato’; tan say pangaro ed sikato diad interon puso, interon pakatalos, tan interon biskeg tan say pangaro ed kaparan too a singa ed dili et mas importante nen say amin ya apay a popoolan tan saray bagat.” Nen anengneng nen Jesus a sikatoy marundunong ya inmebat, inkuan to: “Agka arawi ed Panarian na Dios.”​—Marcos 12:32-34.

Diad loob na taloran agew (Nisan 9, 10, tan 11) nambangat si Jesus ed templo. Labalabay na arum a totoo, singa sayan eskriba so ondengel ed sikato. Balet aliwan ontan iray lider na relihyon, ya natan et anggapo lay ‘pakpel dan mantepet nid sikato.’